Instagram
English
A A A A A

Anđeli i Demoni: [Belzebub]


Mateju 12:24
A farizeji, koji su to čuli, rekoše: “Taj izgoni đavle samo po Beelzebulu, đavolskom poglavici.”

Marku 3:22
A pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema rekoše: “On je opsjednut od Beelzebula. S pomoću đavolskoga poglavice izgoni đavle.”

Mateju 10:25
Učenik mora biti zadovoljan ako mu je kao učitelju, i sluga ako mu je kao gospodaru. Kad su domaćina grdili kao Beelzebula, koliko će više grditi njegove domaće!

Mateju 12:27
I ako ja izgonim đavle po Beelzebulu, po kome ih tada izgone vaši sinovi? Oni će zato biti vaši suci.

Luki 11:15-19
[15] A neki od njih rekoše: “Izgoni đavle samo po Beelzebulu, đavolskom poglavici.”[16] Drugi su ga kušali i tražili od njega znak s neba.[17] A on je prozreo njihove misli i rekao im: “Svako kraljevstvo koje je samo u sebi nesložno, raspadne se, i jedna kuća se obori na drugu.[18] I ako je sotona nesložan sam u sebi, kako će se održati njegovo kraljevstvo? Jer kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.[19] Ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih onda izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti suci.

2 Kraljevima 1:1-3
[1] Nakon Ahabove smrti otpade Moab od Izrćla.[2] A jednoga dana pade Ahazja u Samariji kroz rešetku na prozoru iz gornje sobe i ozlijedi se. Potom posla poslanike i reče im: “Idite, pitajte Baal Zebuba, ekronskoga boga, hoću li ozdraviti od ove ozljede!”[3] Ali anđeo Gospodnji zapovjedi Iliji, Tišbijcu: “Ustani, iziđi ususret poslanicima samarijskog kralja i reci im: Zar nema Boga u Izrćlu, pa idete Baal Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitate?

Luki 11:18
I ako je sotona nesložan sam u sebi, kako će se održati njegovo kraljevstvo? Jer kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.

Marku 3:20-30
[20] Tada ode kući. Opet se sabra mnoštvo, tako da nisu mogli ni blagovati.[21] Kad je to čula njegova svojta, podigoše se da ga odvedu silom. Jer se govorilo da je izvan sebe.[22] A pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema rekoše: “On je opsjednut od Beelzebula. S pomoću đavolskoga poglavice izgoni đavle.”[23] Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: “Kako može sotona izgoniti sotonu?[24] Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda takvo kraljevstvo ne može opstati.[25] Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda se takva kuća ne može održati.[26] I ako sotona ustane protiv samoga sebe i nesložan je sa samim sobom, onda ne može opstati nego će propasti.[27] Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i oteti mu imanje, ako nije najprije svezao jakoga. Tek tada može oplijeniti njegovu kuću.[28] Zaista, kažem vam: Svi grijesi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će im se.[29] Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi navijeke oproštenja, nego ostaje krivac vječnoga grijeha.”[30] Oni su naime tvrdili: “On ima u sebi nečistoga duha.”

2 Kraljevima 1:16
I reče mu: “Ovako govori Gospodin: Jer si poslao poslanike k Baal Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitaju, kao da nema Boga u Izrćlu kojeg bi pitao, ne ćeš više ostaviti postelju na koju si legao, nego ćeš umrijeti!”

Postanka 1:1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Mateju 9:34
A farizeji rekoše: “Uz pomoć đavolskog poglavice izgoni đavle.”

Otkrivenje 21:20
peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od hrizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od hrizoprasa, jedanćsti od hijacinta, dvanćsti od ametista.

Jobu 2:11
Kada tri Jobova prijatelja čuše za svu nesreću što se bila svalila na nj, dođoše svaki iz svojega mjesta: Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama. Oni se dogovoriše da mu iskažu svoju sućut i da ga utješe.

2 Kraljevima 1:6
Oni mu odgovoriše: “Jedan čovjek dođe nam ususret i reče nam: Idite, vratite se kralju, koji vas je poslao, i javite mu: Ovako govori Gospodin: Zar nema Boga u Izrćlu pa šalješ poslanike Baal Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitaš? Zato ne ćeš više ostaviti postelju na koju si legao. Jer moraš umrijeti.”

Ivanu 1:1
U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.

Luki 11:19
Ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih onda izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti suci.

Izlaska 6:23
Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, sestrom Nahšonovom. Ona mu rodi Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.

Luki 3:1
Bilo je u petnćstoj godini vladanja cara Tiberija. Poncije Pilat bio je upravitelj u Judeji, Herod četverovlasnik u Itureji i u Trahonitidskoj pokrajini, Lizanija četverovlasnik u Abileni.

Postanka 10:10
Njegovo se gospodstvo u početku protezalo na Babilon, Erek Akad i Kalne u šinearskoj zemlji.

Postanka 14:1
U vrijeme Amrafela, kralja šinearskog, Arioka, kralja elasarskog, Kedor-Laomera, kralja elamskog, i Tidala, kralja gojimskog,

Ponovljeni Zakon 14:5
jelen, gazela, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza.

Ruta 1:2
Taj se je čovjek zvao Elimelek; žena se njegova zvala Noemi; dva njegova sina zvala se Mahlon i Kiljon. Oni su bili Efraćani, iz Betlehema u Judi. Kad su bili došli u moapsku zemlju i tamo se nastanili,\

Nehemija 1:1
Riječi Nehemije, Hakalijina sina. Mjeseca kisleva, godine dvadesete dogodi se, kad sam bio u glavnom gradu Susi,

Esteri 1:1
[(A.1) četvrte godine Ptolemejeva kraljevanja donesoše Dositej, koji se predstavljao kao svećenik iz Levijeva plemena, i njegov sin Ptolemej ovo pismo za Purim. Oni izjaviše da ga je preveo Lizimah, Ptolemejev sin, iz Jeruzalema. (A.2) Druge godine kraljevanja velikoga kralja Ahasvera, prvoga nisana, usni san Mordokaj, sin Jaira, sina Šimejeva, Kišova sina. (A.3) On je bio Judejac iz Benjaminova plemena koji je stanovao u gradu Suzi, ugledan čovjek i jedan od prvih činovnika na kraljevskom dvoru. (A.4) On je pripadao zarobljenicima što ih je iz Jeruzalema bio odveo Nabukodonozor, babilonski kralj, zajedno s Jekonijom, Judinim kraljem. (A.5) Ovo je bio njegov san: Začuše se glasna vika i buka, gromovi i potres, i velika zabuna bila je na zemlji. (A.6) Tada se postaviše jedan prema drugome dva velika zmaja spremna za boj. (A.7) Na njihovu viku razdražiše se svi narodi, kako bi se borili protiv naroda pravednika. (A.8) Tada dođe taman dan, pun pogibelji, tjeskobe i nevolje, i silne propasti za zemlju. (A.9) Narod pravednika bijaše zbunjen. Bojao se svoje propasti i spremao se na smrt. (A.10) Zavapi k Bogu, i na njegov vapaj naraste mali izvor na silnu rijeku sa silnom i mnogom vodom. (A.11) Svjetlost i sunce pokazaše se opet. Niski se uzvisiše i uništiše ugledne. (A.12) Kad je to bio gledao i kad se probudio, Mordokaj je razmišljao o tome što Bog hoće učiniti. Jednako mu je to bilo na pameti i rado je htio još te noći imati potpunu jasnoću. (B.1) Mordokaj je spavao u palači zajedno s Gabatom i Tarom, dvojicom kraljevih dvorana koji su trebali čuvati palaču. (B.2) Tako je on čuo za njihove planove, ispitivao njihove namjere i saznao da rade o glavi kralju Artakserksu. I javi to kralju. (B.3) Kralj presluša obojicu dvorana, pa kad priznaše, bili su smaknuti. (B.4) Kralj taj slučaj dade zapisati u dnevnik i Mordokaj napisa o tome izvještaj. (B.5) Tada kralj prenese na Mordokaja službu u palači i nadari ga za njegovo djelo. (B.6) Ali Haman, Hamdatin sin, lažac, koji je bio kod kralja vrlo ugledan, dade se na to da Mordokaja i njegov narod upropasti kako bi se osvetio za onu dvojicu dvorana koji su bili pogubljeni.] Bilo je u dane Ahasvera, onoga Ahasvera koji je vladao od Indije do Etiopije nad sto dvadeset i sedam pokrajina.

1 Kraljevima 1:2
Tada su mu savjetovali njegove sluge: “Trebalo bi za gospodara kralja potražiti mladu djevojku, koja bi posluživala kralja i bila mu pri ruci kao skrbnica. Kad ona bude na tvom krilu, već će se gospodar kralj ugrijati.”

Otkrivenje 16:16
I skupi ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon.

Izaija 34:14
Tamo će se susretati mačke i divlji psi. Aveti se tamo sastaju. Samo se tamo odmara vještica i nalazi sebi počivalište.

Mateju 22:37
On mu odgovori: “Ljubi Gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom misli!

Marku 3:1-6
[1] Dođe opet u sinagogu. Tu je bio čovjek s osušenom rukom.[2] Pazili su na nj hoće li ga u subotu iscijeliti, da ga mogu optužiti.[3] Tada reče čovjeku s osušenom rukom: “Stani na sredinu!”[4] Onda ih upita: “Treba li u subotu činiti dobro ili zlo? Smijem li spasiti život ili pustiti da propadne?” Skupljeni su šutjeli.[5] Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih uokolo i reče čovjeku: “Pruži svoju ruku!” On je pruži, i ruka mu je bila opet zdrava.[6] Smjesta izađoše farizeji i posavjetovaše se s Herodovim pristašama protiv njega, kako bi ga mogli upropastiti.

Marku 10:46-52
[46] Oni dođoše u Jerihon. Kada je izlazio iz Jerihona s učenicima i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je na putu prosjak, slijepac Bartimej, Timejev sin.[47] čim je on čuo da je tu Isus Nazarećanin, povika iza glasa: “Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!”[48] Mnogi su ga korili neka šuti. Ali on je vikao još jače: “Sine Davidov, smiluj mi se!”[49] Tada zastane Isus i reče: “Zovnite ga ovamo!” Zovnuše slijepca i rekoše mu: “Imaj pouzdanje! Ustani, zove te!”[50] Tada on zbaci sa sebe svoju haljinu, skoči i pohrli k Isusu.[51] Isus ga upita: “Što hoćeš od mene?” “Učitelju”, zamoli slijepac, “učini da progledam!”[52] Isus mu reče: “Idi, vjera te je tvoja ozdravila.” Odmah je progledao i uputio se za njim.

Danilo 1:7
Predstojnik nad dvoranima dade im ipak druga imena. Danielu nadjenu ime Baltazar, Ananiji Sidrah, Misćlu Misah, Azariji Abdenago.

Sucima 4:6
I ona dade dozvati Baraka, Abinoamova sina, iz Kedeša Naftalijeva i reče mu: “Gospodin, Bog Izrćlov, zapovijeda ti: Idi, uzađi na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između Naftalijevih i Zebulunovih sinova!

2 Kraljevima 19:37
Kad se jednom klanjao u Hramu svojega boga Nisroka, ubiše ga mačem njegovi sinovi Adramelek i Saraser. Tada pobjegoše u zemlju Ararat. Njegov sin Asar-Hadon postane kralj umjesto njega.

Jezekilja 23:4
Starija se zvala Ohola, a Oholiba se zvala njezina sestra. One su postale moje i rodile su sinove i kćeri. Njihova imena znače: Ohola? Samarija, Oholiba? Jeruzalem.

Jeremija 1:1
Ovo su govori Jeremije, Hilkijina sina, iz svećeničkoga roda, što je stajao u Anatotu u Benjaminovoj zemlji.

Postanka 10:22
Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

Ezra 4:7
I za vremena Artakserksova upraviše Bišlam, Mitredat, Tabel s ostalim svojim drugovima pismo Artakserksu, perzijskom kralju. Tužba je bila sastavljena na aramejskom pismu i jeziku.

Mateju 10:3
Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov, Alfejev sin, i Tadej;\

Djela Apostolska 2:9
Parti i Međani, i Elamljani, i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije,

Levitski 11:5
Nadalje kunića. Jer on je doduše preživač, ali nema papaka posve razdvojenih. On vam mora biti nečist.

Propovjednik 1:1
Razmišljanja propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu.

Izlaska 30:34
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Uzmi sebi mirisâ, naime stakte, kadionih školjki, galbana, mirisnih trava i čista tamjana, sve u jednakim dijelovima,

Jobu 9:9
on je stvorio zvijezde: medvjeda, štape, vlašiće i zvijezde juga; \

Djela Apostolska 6:5
I svidje se taj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prohora, i Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, prozelita iz Antiohije.

Otkrivenje 1:11
Glas je govorio: “Ovo što vidiš napiši u knjigu i pošalji sedmorim Crkvama: u Efez, u Smirnu, u Pergam, u Tijatiru, u Sard, u Filadelfiju i u Laodiceju.”

1 Kraljevima 8:13
I ja sagradih tebi kuću za stan, umjesto da u njemu stanuješ za vječna vremena.”

Marku 3:23
Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: “Kako može sotona izgoniti sotonu?

Jošua 24:15
Ako vam nije po volji da služite Gospodinu, onda se odlučite danas kome ćete služiti: bogovima kojima su služili vaši oci s one strane rijeke ili bogovima Amorejaca, u čijoj zemlji prebivate. A ja i moja kuća služit ćemo Gospodinu.”

Croatian Bible (GKS) 2010
No Data