A A A A A

Dobar Karakter: [Brižan]


1 Timoteju 5:4
Ali ako imaju djecu ili unuke, njihova je prva dužnost da pokažu pobožnost u vlastitoj obitelji i da roditeljima uzvrate primljena dobročinstva. To je Bogu ugodno.

1 Timoteju 3:15
da znaš, ako se moj dolazak odgodi, kako se ljudi trebaju ponašati u Božjoj kući, u Crkvi živoga Boga, koja je stup i uporište istine.

Ivanu 8:32
Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.”

Otkrivenje 17:5
Na čelu joj je pisalo tajnovito ime: “Veliki Babilon, majka svih bludnica i gadosti zemaljskih.”

Jakova 1:27
Želite li da vaša pobožnost u očima Boga Oca bude čista i neokaljana, pomažite sirotama i udovicama u njihovoj nevolji i čuvajte se neokaljanima od pokvarenosti ovoga svijeta.

Ivanu 6:54
Ali tko god jede moje tijelo i pije moju krv, ima vječni život i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Marku 6:3
Nije li on drvodjelja, Marijin sin, Jakovljev, Josijin, Judin i Šimunov brat? Nisu li mu sestre tu među nama?” I sablaznili su se zbog njega.

Ivanu 14:6
Isus mu reče: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni.

1 Timoteju 5:8
A ako se tko ne brine za rođake, pogotovo za svoje ukućane, taj je zanijekao svoju vjeru i gori je od nevjernika.

Galaæanima 1:19
Od apostola tada nisam više nikoga vidio osim Jakova, brata našega Gospodina.

Ivanu 3:3-5
[3] Isus mu odgovori: “Zaista ti kažem—tko se nanovo ne rodi odozgor, nikada neće vidjeti Božjega kraljevstva!”[4] “Pa kako se čovjek može nanovo roditi kad je već star? Ne može se odrastao čovjek vratiti u majčinu utrobu i nanovo se roditi!” reče mu Nikodem.[5] Isus odgovori: “Zaista ti kažem: Ne rodi li se čovjek iz vode i Duha, ne može ući u Božje kraljevstvo!

Hebrejima 12:14
Trudite se sa svima živjeti u miru, čistim i svetim životom, jer koji nisu sveti, neće vidjeti Gospodina.

Otkrivenje 17:18
Žena koju si vidio velik je grad koji vlada nad zemaljskim kraljevima.”

Mateju 16:18
A ja tebi kažem: ti si Petar; na toj stijeni izgradit ću svoju Crkvu i vrata paklenai sve sile pakla neće ju nadvladati.

Otkrivenje 17:9
Da se ovo razumije, treba mudrosti: sedam Zvijerinih glava sedam su bregova na kojima žena sjedi. One također predstavljaju sedam kraljeva.

Filipljanima 4:6-7
[6] Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću.[7] Tako ćete iskusiti Božji mir koji nadilazi svaki razum. On će čuvati vaša srca i vaš um u Kristu Isusu.

Galaæanima 4:19
Ali, djeco moja! Zbog vas opet kao da osjećam porođajne boli koje neće prestati dok se Krist ne oblikuje u vama.

1 Petrova 3:15
Morate, naprotiv, štovati Krista kao Gospodara svojeg života. Upita li vas tko zašto vjerujete i u što se nadate, budite spremni odgovoriti,

Otkrivenje 17:1
Priđe mi jedan od sedmorice anđela koji su izlili sedam posuda i reče: “Dođi! Pokazat ću ti osudu koja će snaći veliku Bludnicu koja sjedi na mnogim vodama.

Mateju 18:15-18
[15] “Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.[16] Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se kazna za svaki prekršaj mora temeljiti na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[17] Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i ubiračem poreza.[18] Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Efežanima 1:22-23
[22] Bog je sve podložio Kristovoj vlasti, a njega je—iznad svih—postavio za poglavara Crkve,[23] koja je njegovo Tijelo, punina Onoga koji ispunja sve u svima.

Efežanima 5:23
Jer muž je glava ženi kao što je i Krist, Spasitelj, glava svojemu Tijelu, Crkvi.

Djela Apostolska 4:32
Mnoštvo vjernika bilo je jednoga srca i duše: nitko nije ono što je imao zadržavao za sebe, nego su sve međusobno dijelili.

1 Korinæanima 1:10
Draga braćo i sestre, zaklinjem vas imenom našega Gospodina Isusa Krista da se prestanete međusobno prepirati. Neka među vama vlada sloga i neka ne bude razdora u Crkvi. Molim vas da budete jedinstveni u mislima iu osjećajima.

Ivanu 12:48
Tko me prezre i ne primi mojih riječi, imat će svojeg suca. U posljednji će mu dan suditi riječ koju sam vam navješćivao.

Ivanu 14:28
Sjetite se što sam vam rekao: ‘Odlazim, ali ću vam opet doći.’ Ako me zaista volite, bit ćete sretni što idem k Ocu jer je on veći od mene.

Hebrejima 1:14
Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.

Mateju 18:10
Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

Efežanima 6:12
Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom; protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima.

Ivanu 3:16
Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život.

Ivanu 17:17
Posveti ih istinom; tvoje su riječi istina.

Otkrivenje 2:9
Znam za tvoje patnje i tvoje siromaštvo—ali bogat si! Trpiš pogrde od onih koji sebe nazivaju Židovima, ali to nisu. Sotonina su sinagoga!

Galaæanima 2:10
Jedino su nam rekli da vodimo brigu o siromasima, što sam revno i činio.

Rimljanima 3:23
Jer svi smo zgriješili i lišeni smo Božje slave.

Croatian Bible (CNT) 2000
Croatian New Testament (Knjiga O Kristu) Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®