A A A A A

Matematički Znakovi: [Broj 3]


1 Timoteju 2:5
Jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus,

2 Timoteju 3:16
Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost,

Djela Apostolska ௧௭:௨௮
Jer u njemu živimo, i mičemo se i jesmo; kako su to rekli i neki vaši pjesnici: ‘Jer smo i rod njegov.’

Kološanima 2:9
Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva,

Hebrejima 4:12
Jer je živa riječ Božja, i djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjeklog mača; i prodire do razdiobe i duše i duha, i zglobova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca.

Ivanu 4:24
Bog je Duh i koji ga štuju, moraju ga štovati u duhu i istini.”

Mateju 12:40
Jer kao što je Jona bio tri dana i tri noći u kitovoj utrobi, tako će Sin čovječji biti tri dana i tri noći u srcu zemlje.

Otkrivenje 1:4
Ivan, sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jest i koji je bio i koji dolazi; i od sedam Duhova koji su pred njegovim prijestoljem;

Titu 1:12
Rekao je netko od njih, njihov vlastiti prorok: “Krećani su uvijek lažljivci, zle zvijeri, besposleni trbusi.”

1 Korinæanima 15:33
Ne zavaravajte se: “Zli razgovori kvare dobre navike.”

1 Ivanu 5:7-9
[7] Jer troje su što svjedoče u nebu: Otac, Riječ i Duh Sveti. I ovo troje su jedno.[8] I troje su što svjedoče na zemlji: Duh i voda i krv. I ovo troje su usklađeni u jednom.[9] Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je on svjedočio za svojega Sina.

Ivanu 3:16-18
[16] Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.[17] Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da bi osudio svijet, nego da po njemu svijet spasi.[18] Tko vjeruje u njega, nije osuđen; ali tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA