A A A A A

Matematički Znakovi: [Broj 3]


1 Timoteju 2:5
Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus,

2 Timoteju 3:16
Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,

Djela Apostolska 17:28
U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: "Njegov smo čak i rod!"

Kološanima 2:9
Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi

Izlaska 3:14
"Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama."

Postanka 1:26
I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"

Hebrejima 4:12
Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.

Ivanu 4:24
Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju."

Levitski 19:28
Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve!

Mateju 12:40
Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

Otkrivenje 1:4
Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

Titu 1:12
Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Krećani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni."

1 Korinæanima 15:33
Ne varajte se: "Zli razgovori kvare dobre običaje."

1 Ivanu 5:7-9
[7] Jer troje je što svjedoči:[8] Duh, voda i krv; i to je troje jedno.[9] Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga:

Ivanu 3:16-18
[16] Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.[17] Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.[18] Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941