A A A A A

Crkva: [Đakoni]


1 Timoteju 3:1-13
[1] Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.[2] Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,[3] ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac;[4] da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću -[5] a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? -[6] ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu.[7] A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.[8] Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku -[9] imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti.[10] I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu.[11] Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.[12] đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.[13] Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.

Filipljanima 1:1
Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.

Djela Apostolska 6:1-7
[1] U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice.[2] Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova.[3] De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom,[4] a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi."[5] Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu.[6] Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke.[7] I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

Rimljanima 16:1
Ek beveel by julle aan ons suster F,b,, wat 'n dienares is van die gemeente in Kenchr,ë,

Titu 1:7
Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;

Djela Apostolska 6:3
Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;

Ivanu 8:32
En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Efežanima 4:11
En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,

Djela Apostolska 20:28
Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.

Ivanu 6:54
Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Marku 6:3
Is Hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan Hom geneem.

1 Korinæanima 12:28
En God het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale.

Galaæanima 1:19
en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here.

Malahija 1:11
Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en 'n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sê die HERE van die leërskare.

Hebrejima 13:17
Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

Ivanu 3:3-5
[3] Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.[4] Nikod,mus sê vir Hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?[5] Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Hebrejima 12:14
Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

Djela Apostolska 6:4
maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord.

1 Timoteju 3:1-7
[1] Dit is 'n betroubare woord: as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreflike werk.[2] 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig;[3] geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie;[4] een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou.[5] Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra?[6] Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie.[7] Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders, sodat hy nie in veragting en in die strik van die duiwel val nie.

1 Timoteju 2:12
Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.

Djela Apostolska 14:23
En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, n gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het.

1 Timoteju 5:17
Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer.

Hebrejima 13:7
Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.

Titu 1:8
maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers;

1 Petrova 5:2
Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid;

Titu 1:6
as iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie.

1 Timoteju 5:22
Moenie haastig iemand die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.

Titu 1:5
Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het --

Galaæanima 4:19
my kinders, vir wie ek weer in barensnood is totdat Christus in julle 'n gestalte verkry.

Afrikaans Bible 1933/1953
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1933, 1953. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou