A A A A A

Anđeli i Demoni: [Belzebub]


Mateju 12:24
A farizeji čuvši to rekoše: "Ne može ovaj izgoniti đavle osim po Beelzebulu, poglavici đavolskom."

Marku 3:22
I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle."

Mateju 10:25
Dosta je da učenik bude kao njegov učitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaćina Beelzebulom nazvali, koliko će više njegove ukućane?"

Mateju 12:27
I ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato će vam oni biti suci.

Luki 11:15-19
[15] A neki od njih rekoše: "Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!"[16] A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba.[17] Ali on, znajući njihove misli, reče im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti.[18] Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.[19] Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci.

2 Kraljevima 1:1-3
[1] Poslije smrti Ahabove pobuni se Moab protiv Izraela.[2] Kako Ahazja bijaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se, posla glasnike kojima reče: "Idite, pitajte Baal Zebuba, boga ekronskog, hoću li ozdraviti od ove bolesti."[3] Ali je Anđeo Jahvin rekao Iliji Tišbijcu: "Ustani! Idi u susret glasnicima samarijanskoga kralja i reci im: 'Zar nema Boga u Izraelu te se idete savjetovati s Baal Zebubom, bogom ekronskim?'

Luki 11:18
Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.

Marku 3:20-30
[20] I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti.[21] Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: "Izvan sebe je!"[22] I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle."[23] A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti?[24] Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati.[25] Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati.[26] Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj.[27] Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!"[28] Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.[29] No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga."[30] Jer govorahu: "Duha nečistoga ima."

2 Kraljevima 1:16
i reče mu: "Ovako veli Jahve: zato što si slao glasnike Baal Zebubu, bogu ekronskom, po savjet, nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti."

Postanka 1:1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Mateju 9:34
A farizeji govorahu: "Po poglavici đavolskome izgoni đavle."

Otkrivenje 21:20
peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.

Jobu 2:11
U to čuše tri Jobova prijatelja za sve nevolje koje ga zadesiše; svaki se zaputi iz svoga kraja - Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha, Sofar iz Naama - i odlučiše da odu zajedno ožaliti ga i utješiti.

2 Kraljevima 1:6
Oni mu odgovoriše: "Sreo nas neki čovjek i rekao nam: 'Idite, vratite se pred kralja koji vas je poslao i recite mu: Ovako veli Jahve: Zar nema Boga u Izraelu te si poslao po savjet k Baal Zebubu, bogu ekronskom? Zato nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.'"

Ivanu 1:1
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

Luki 11:19
Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci.

Izlaska 6:23
Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.

Luki 3:1
Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,

Postanka 10:10
Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.

Postanka 14:1
Kad Amrafel bijaše kralj Šineara, Ariok kralj Elasara, Kedor-Laomer kralj Elama, Tidal kralj Gojima,

Ponovljeni Zakon 14:5
jelen, srna, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza;

Ruta 1:2
Taj se čovjek zvao Elimelek, žena mu Noemi, a dva njegova sina: Mahlon i Kiljon; svi bijahu Efraćani iz Betlehema Judina. Stigoše na Moapske poljane i tu se nastaniše.

Nehemija 1:1
Povijest Nehemije, sina Hakalijina. Mjeseca Kisleva, dvadesete godine, kad sam bio u Susi,

Esteri 1:1
Bilo je u vrijeme Ahasvera, onoga Ahasvera koji je vladao nad sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije.

1 Kraljevima 1:2
Tada mu rekoše njegove sluge: "Trebalo bi potražiti za gospodara mladu djevojku koja bi dvorila kralja i služila mu: kad bude spavala na njegovu krilu, to će ugrijati kralja gospodara."

Otkrivenje 16:16
I skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon.

Izaija 34:14
Ondje će se sretat divlje mačke s hijenama, jarci će dozivati jedan drugoga; ondje će se odmarati Lilit našav počivalište.

Mateju 22:37
A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.

Marku 3:1-6
[1] Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke.[2] A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže.[3] On kaže čovjeku usahle ruke: "Stani na sredinu!"[4] A njima će: "Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?" No oni su šutjeli.[5] A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: "Ispruži ruku!" On ispruži - i ruka mu zdrava![6] Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

Marku 10:46-52
[46] Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.[47] Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!"[48] Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se!"[49] Isus se zaustavi i reče: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani! Zove te!"[50] On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu.[51] Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da progledam."[52] Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se za njim.

Danilo 1:7
Dvorjanički starješina nadjene im imena: Daniel će se zvati Baltazar, Hananija Šadrak, Mišael Mešak, Azarja Abed Nego.

Sucima 4:6
Ona dozva Baraka, sina Abinoamova, iz Naftalijeva Kedeša i reče mu: "Evo što ti Jahve, Bog Izraelov, zapovijeda: 'Idi, kreni na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između Naftalijevih i Zebulunovih sinova.

2 Kraljevima 19:37
Jednoga dana, dok se klanjao u hramu svoga boga Nisroka, njegovi ga sinovi Adramelek i Sareser ubiše mačem i pobjegoše u zemlju araratsku. Na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asar-Hadon.

Jezekilja 23:4
Starijoj bijaše ime Ohola, a sestri joj Oholiba. Obje moje postadoše i rodiše mi sinove i kćeri. Evo im imenÄa: Samarija je Ohola, Jeruzalem Oholiba.

Jeremija 1:1
Riječi Jeremije, sina Hilkijina, svećenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj.

Postanka 10:22
Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.

Ezra 4:7
I za vremena Artakserksova pisali su Bišlam, Mitredat, Tabel i ostali njihovi drugovi protiv Jeruzalema perzijskom kralju Artakserksu. Podnesak je bio pisan aramejskim pismom i jezikom.

Mateju 10:3
Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej;

Djela Apostolska 2:9
Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije,

Levitski 11:5
svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist;

Propovjednik 1:1
Misli Propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu.

Izlaska 30:34
Jahve još reče Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od ovih mirodija i čistoga tamjana,

Jobu 9:9
Stvorio je Medvjede i Oriona, Vlašiće i zvijezđa na južnome nebu.

Djela Apostolska 6:5
Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu.

Otkrivenje 1:11
Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju."

1 Kraljevima 8:13
a ja ti sagradih uzvišen Dom da u njemu prebivaš zauvijek."

Marku 3:23
A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti?

Jošua 24:15
Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi."

Croatian Bible 1941
Public Domain: No Info 1941