A A A A A

Mysteries: [Cancer]


2 Corinthians 4:16-19
[16] Macawtaco kaaning cawh kaa hnabei dong be. Kaa cawngsaw cangnah cawh alailang co tlungpasawh leimei hmai peh seh la, kaa chunglang co ningkheh khy ningkhé tah patha lo leimei ka cang peh.[17] Zecawtamaw tatah sungkheh tei taithuinah a cawngtei kaa ingpaw tahei chaizaw rungnawnah kaa cawtah chuasah ka, zekhatahmai tawching khypaw cang be.[18] Macawtaco hmuh khypaw khah ming be ca peh ka, hmuh khy lypaw khah kaa ming hri. Zecawtamaw tatah hmuh khypaw cawh sungkheh caw long cang ka, hmuh khy lypaw cawh chaizaw cawtah a cang.[19] Ma khazaw letei kaa ungnahpaw kaa pung, thlangda hratah a cangpaw heh chehthlah a cang tihtah mehnung kih tah sah lypaw, Khazing tah a sahpaw ing, chaizaw ing cawh vaicung letah kaa hnui tah cawh kaa hni.

Matthew 11:28-29
[28] Naaning hmingrih a phopaw le a thaw a bangpaw sahlo, kama kha a vong la, a hianah ka ca pae he a.[29] Ka suihnang heh law la, a phonah dang cawh kama khatah va cawng la, zecawtamaw tatah kama cawh mehningnai le meh lungthing chaw cang neh ka, naa thlawpaw cawtah a hianah naa hmuh a.

John 14:1-4
[1] Naa lung rei a thuisah khe lo. Khazing zing la, kama zong pa zing hrah my lo.[2] Ka Paw a ing letah ungnah a khang hlupui a ung. Ma cawh cang lytah ung my seh la, ka ca ching tha he a. Naa cawtah ungnah hminghmaw tingtua rua pawtah ma lang cawh ka sei a.[3] Taico va sei neh ka, naa cawtah hminghmaw ka va tingtua a, ka ungnah letah naaning zong naa ung khy hrah nápawtah naaning lá pawtah ka vong kaw a.[4] Ka sei nápaw langpui cawh naa hni thlang kho,” tatah a tah he.

Romans 8:16-25
[16] Khazing Thlawpaw cawh kaa thlawpaw khatah a pakong ka, Khazing sawtei kaa cangnah khah a ma hnisah.[17] Atoheh cawh Khazing sawtei sahlo kaa cangnah cawtah ry cytu ka cang he peh, Khazing ry cytu, Khri kha ry cyhruipaw ka cang he peh. Khri tai-ingnah khah ka hrong hmuisui caco he peh a rungnawnah zong khah ka hrong hra he peh.[18] Ato letei kaa tai-ingnah heh cawh hmelang kaaning kha a va lang lepaw rungnawnah khaco rei pakhing tlangpaw tah rei bei neh.[19] Tuapaw hming vytei tah Khazing sawtei sahlo palang aa cang lepaw khah a ngete ly hmotah aa haw thlang he.[20] Tuapaw hming vytei cawh aaning aa dunah cawtah cang lytah Khazing tah cang seh a tahnah thongtah ze lypaw hratah a cang thlu he. Canghrasala hnabeisuinah cawh a ung paria thlang.[21] Ma hnabeisuinah cawh zemaw a cang kaa tah caco, ningkheh kheh cawh tuapaw hming vytei heh a thu a mangpaw sae cangnah taikhei luasah cang tae he ka, Khazing sawtei leh aa luanah a rungnawpaw khah a hrong tae hra he a.[22] Atoning tai lehei co tuapaw hming vytei cawh canu ny ung risaw a hrungpaw he hratah a hrungning he tahpaw kaa hni.[23] Ma hratei a hrung leimeipaw he cawh tuapaw hming suipaw cang bei he, Khazing lahsong a hmetaw caipaw Thlawpaw a hmuhpaw kaaning sahlo zong Khazing tah a sawtei leh tah tua tah kaa pungpaw heh tlang nápaw cai kaa haw thlangning tah kaa lungthing tah ka rungthe he peh.[24] Zecawtamaw tatah ma hnabeisuinah chung lehei pachah kaa cangpaw a cang, canghrasala kaa hnabeisuinah cawh mehkho tah kaa hmuh caco, ma cawh hnabeisuinah hmuisui cang be. Ahomaw a hnui ciapaw letah a hnabei a sui bang?[25] Canghrasala kaa meh tei a hmuh khy lypaw khah kaa hnabei a sui caco, ma cawh lungsy teitah kaa haw takhah a langnah a cang.

1 Peter 1:3
Khazing le kaa Buipaw Zisu Khri a Paw cawh reithai tah ung ky seh! A zawngenah alai tu cawtah Zisu Khri thihnah taitah a thokawnah thongtah pithanah khah hnabeisuinah ahringpaw chung letah a ma peh.

2 Corinthians 1:3-6
[3] Kaa Buipaw Zisu Khri a Paw le a Khazing cawh reithai tah ung ky seh. Ama cawh zawngrawhnah khatah a chihpaw Paw le hnawngangnah vytei a peipaw Khazing a cang.[4] Khazing taitei kaa hmuhpaw thlawlungná khei hanah chung letei aa ungpaw sahlo aa thlaw kaa palung khy nápaw he tah Ama tah kaa hanah vytei lekhei thlawlungnah a ma peh.[5] Zemaw tah pawco Khri a tai-ingnah sahlo khah kaa hrongpaw he peh hrakhei Khri tei pehpaw thlawlungnah zong kaa hrong he peh.[6] Kaa lungsi a saw caco, naa cawtah thlawlungnah le pachahnah cawtah cang ka, kaa hnaw a ngang caco, naa cawtah thlawlungnah a cang hrah. Ma taco kaaning kaa tai-ingpaw hapaw khah lungsy teitah tai-ing khynah khah a ca peh he.

Chin 2010
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translation