A A A A A

Math Signs: [Number 10]


1 Corinthians 6:9-11
[9] Mehchaw ly cawh Khazing painah raang ry cy bei he tahpaw hnih thlang bei he ceh maw? Naaning le naaning a dungkhei khe o. Canu capaw suaná tei chahlynah a tuapaw, nono a behpaw sahlo, a pheilaipaw sahlo, capaw hlohlangpaw sahlo, capaw leihopaw sahlo,[10] mehru sahlo, a du a sahpaw sahlo, zurui a hmangpaw sahlo, kongchia rei a hmangpaw sahlo, mehing mehru sahlo taco Khazing painah raang letah a nae khy bei he.[11] Taico, ma cawh naaning thaikhehpaw naa cangning a cang. A cang naná tah Abuipaw Zisu Khri ming tah le kaa Khazing Thlawpaw tah sipathai ciapaw le pathaisah ciapaw le thaicangsah ciapaw na cang he ceh.

1 Corinthians 10:13
Tuhsonah naa cung letei a tlungpaw heh ming hringpaw zong tah aa ing cypaw khah a cang. Taico, Khazing cawh zingchuipaw a cang, naa ing khypaw a khunglang tah tuhso ruapaw takhei co ca sai bei he. Canghrasala tuhso naa ing tihtah naa ing khy nápawtah thawzaang ca pei he ka, chuathlahnah langpui zong a ca tua pá he.

Romans 1:20
Khazaw a tua thoning taikhei Khazing tah hmuh khy lypaw a cangnah zia khah a sepaw teitah a langsah thlang ka, ma cawh chaizaw tah a hmingpaw a thawtlungnah le a pathaipaw Khazing a cangnah khah a cang. Ma cawh cawngsaw tah Khazing a hming tuapaw vytei taihei aa hmuh khy thlang. Macawtaco cawngsaw tah zekhatahmai tah thai cangkhynah lang ung be.

Philippians 4:19
Taico, Khazing tah naa byhiapaw maikaw cawh Khri Zisu letei a hnuipaw, a rungnawpaw hnuirungnah taikhei a ca pae he a.

2 Timothy 3:16
Capathai vytei heh Khazing tah hu a suasopaw cang ka, cawngpahnah, chinghringnah, zia parainah, dingnah cawngpahnah cawtah mai a hnuipaw longtei cang ka,

Luke 23:34
Zisu taco, “Apaw, ngethai my lo, aa tua leimeipaw heh aa hnilynah cawtah hei,” tatah a tah. Taico raekeh sahlo taco basung phe he ka, a chaichi cawh a chaichy he.

Luke 11:11
Naaning paw a cangpaw sahlo, naa sawtei leh tah ngaw ca hae my he seh la, pari naa pae he maw?

1 Corinthians 6:9
Mehchaw ly cawh Khazing painah raang ry cy bei he tahpaw hnih thlang bei he ceh maw? Naaning le naaning a dungkhei khe o. Canu capaw suaná tei chahlynah a tuapaw, nono a behpaw sahlo, a pheilaipaw sahlo, capaw hlohlangpaw sahlo, capaw leihopaw sahlo,

John 1:8
Ama cawh akhaipaw cawh cang be, akhaipaw kong khah a hnikhuitu ruapaw tah a va chuhpaw a cang.

Chin 2010
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translation