A A A A A

Church: [False Teachers]


Luke 6:26
Cawngsaw maikaw tah aa ca pachaw tih he tah naa cing a ping. Ma hrahei aaning a pathlahtu sahlo tah khuavang pakheipaw sahlo khah aa za tua tei he.

Matthew 24:24
Zemaw tahpaw co Khri pakheipaw sahlo le khuavang pakheipaw sahlo chuh a he ka, a cang khy caco Khazing thingpaw cawngsaw sahlo hmai dungkhei pawtah arungnawpaw paching pakhanah sahlo le ningang chuipaw hming sahlo khah aa tua a.

Matthew 16:11-12
[11] Naaning khahei very kong rei bei neh tahpaw heh zekhatah zia tamaw naa thui thai be? Canghrasala Farasi sahlo le Sadusi sahlo aa raangri lekhei a raering my lo.” tatah a tah.[12] Mataico, very letei hmangpaw raangri letah a raering rua pawtah ma ching be, Farasi sahlo le Sadusi sahlo cawngpahnah letah a singkang rua pawtah a ma chinghripaw a cang hi tahpaw khah aa thuithai.

2 Timothy 4:3-4
[3] Zecawtamaw tatah ming vytei tah cawngpahnah ahmangpaw khah aa nge du lynah cai a va tlung tae a. Ma navy co, aaning dunah khatei a tlahpaw, aa naw tah a thui dupaw bia a reipaw cawngpahtu a hlupui khah aa hrong letah aa pahmo he.[4] Aa naw tah biahmuisui khah thui du khawh be ca ka, phungpaw lang khah aa naw aa thlia a.

2 Timothy 4:3-4
[3] Zecawtamaw tatah ming vytei tah cawngpahnah ahmangpaw khah aa nge du lynah cai a va tlung tae a. Ma navy co, aaning dunah khatei a tlahpaw, aa naw tah a thui dupaw bia a reipaw cawngpahtu a hlupui khah aa hrong letah aa pahmo he.[4] Aa naw tah biahmuisui khah thui du khawh be ca ka, phungpaw lang khah aa naw aa thlia a.

Acts 20:28-30
[28] Naaning teitah a vai la, naa mingkai ruapaw tei Thlawpaw Pathai tah a ca pehpaw he tuurung sahlo khah achaw teitah mingkai my lo. Khazing tah Ama a thisai tei a cawhpaw a khrisawbu a kingtu tuuking cang my lo.[29] Ka sei hning tah a hrangpaw chahnia hratah a cangpaw cawngsaw naa hrong letah va chua he ka, tuurung khah hua bei he tahpaw ka hni.[30] Naaning chung lilaw tai tahmai tah hningzuitu sahlo khah kaaning lang a bai na he seh tatah biahmuisui khah aa pachia a.

2 Peter 3:14-18
[14] Macawtaco dopaw vesaw sahlo, ma a hehpaw heh naa cangnah cawtah suise a kawh lypaw le mochia a tong lypaw le Ama khatah arai teitah a ungpaw cang pawtah a thaw tah a zawng my lo.[15] Kaa dopaw uny Paul tah Khazing tei a pehpaw singná tei, ca a ca kuapaw he hrakhei kaa Buipaw a lung a sypaw cawh pachah a ma dunah cawtah a cang tahpaw heh naa lung chung letah a cingkai my lo.[16] A cakua vytei letah ma hrahei a ciapaw cang ka, ma kong heh a reipaw a cang. A cakua sahlo leco thui thai a rupaw a tae pai tei ka, a hruhpaw le lungthing a rehre lypaw sahlo taco ahringpaw Capathai sahlo aa tuateipaw hrakhei paleh pahnaw he ka, aaning a rorangnah khah aaning lilaw tah aa chuasah.[17] Macawtaco dopaw vesaw sahlo, ma heh naa hni thahnah cawtah hei a raering teitah ung my lo. Mehchawly cawngsaw sahlo khah hmingsua aa tuanah khei langping lang a hruisah khe la, naa zingnah a pacypaw taikhei pohly khe lo.[18] Canghrasala kaa Buipaw le Pachahtu Zisu Khri ningdonah le hninah lekhei changchy hri my lo. Ama leco rungnawnah cawh atoheh le chaizaw tah ung ky seh! Amen.

1 John 4:1-6
[1] Dopaw vesaw sahlo thlawpaw maikaw khah zing khe la, Khazing taitei a cang he maw tah hninah cawtah khei ma thlawpaw sahlo cawh pase my lo, zecawtamaw tatah khuavang pakheipaw a hlupui khazaw letah aa chua thahnah cawtah hei.[2] Ma heh Khazing Thlawpaw a cang tah naa bi khy nápaw cawh a cang hi: Zisu Khri cawh mehnung pung tah a vong tatei a tahpaw thlawpaw maikaw cawh Khazing taiteipaw a cang he,[3] canghrasala Zisu Khri cawh mehnung pung tah a vong be, tatei a tahpaw thlawpaw maikaw cawh Khazing taiteipaw cang bei he. Ma heh Khri a caraepaw thlawpaw a vong ka, atoheh khazaw letah a ung thah tatei naa thui thahpaw khah a cang.[4] Dopaw sawtei sahlo, naaning sahlo cawh Khazing taiteipaw cang he ceh ka, a pakheipaw thlawpaw sahlo cawh naa te thah he, zecawtamaw tatah naaning letah a ungpaw cawh khazaw letei a ungpaw navy tah a thaw a tlung vy rong tah a cang.[5] Aaning sahlo cawh khazaw leteipaw cang he ka, macawtaco khazaw hming kong khah aa rei. Khazaw tah aa rei khah a nge.[6] Kaaning cawh Khazing taiteipaw cang he peh ka, Khazing a hnihpaw maikaw taco kaa bia khah aa nge hi; canghrasala Khazing taitei a cang lypaw maikaw taco kaa bia khah nge bei he. Ma heh biahmuisui Thlawpaw le thlawpaw pakheipaw kaa bikhynah cawh a cang.

Matthew 7:15-20
[15] Khuavang pakheipaw sahlo taikhei a raering my lo. Tu pho a buá tah naaning kha a vong he a, canghrasala aa chunglang co chahnia a hrang ngeteipaw a cang he kho.[16] Aa thuisu khei aaning sahlo cawh naa bi thlang he a. Cawngsaw tah misur thui khah ahling kung taitah le thuiku khah zara kung taitah aa lo tei maw?[17] Ma hraco thingkung a chawpaw maikaw taco thuichaw thui he ka, canghrasala thingkung a chiapaw maikaw taco, thuichia a thui he.[18] Achawpaw thingkung taco thuichia thui khy be ca ka, a chiapaw thingkung zong tah thuichaw thui khy hrah be.[19] Thui chaw a thui lypaw thingkung maikaw cawh hyhly tah me lang bo a cang he a.[20] Ma hrahei aa thuisu tah aaning sahlo cawh naa bi thlang he a.

2 Peter 1:12-21
[12] Macawtaco, ma hming sahlo heh naa hni thlang naná teitah le ato letei naa hnuipaw biahmuisui khah cyky tah naa tle thlang naná tei he ceh tah ka ca thuisah kaw paria thlang he a.[13] Ma pungsaw lehei ka ung chung taheico ma hming sahlo heh naaning khatah thuisah hry heh ahmang tatah ka rawh.[14] Zecawtamaw tatah kaa Buipaw Zisu Khri tah a sepaw teitah pa ching thah ka, ma pungsaw heh cawh a ry hlai tah ka pahluhly a tah ka hni.[15] Taico ka thih hning taitah zong, ma hming sahlo heh naa thui paria khy nápaw he ceh tah a thaw tah ka zawng a.[16] Kaa Buipaw Zisu Khri a hmingtuakhynah le a vong nápaw kong kaa ca ching tih he tah mehnung singná tei tuachawngpaw phungpaw sahlo khah zui bei peh, canghrasala a laisuinah khah meh ceingei tei a hmuhpaw cawh ka cang he peh.[17] Zecawtamaw tatah upanah le rungnawnah khah Paw a cangpaw Khazing taitah hmuh ka, Ama khatei Alaisuipaw Rungnawnah o a za ringning takhei, “Ama heh ka dopaw kama ka Sawcapaw a cang, Ama khatah ka lung a lawng ngetei,” a tah.[18] Vaicung taitei a za ringpaw, ma o cawh a pathaipaw tlaang cung letah Ama kha kaa ungning tah kaaning hrahring tah kaa thuipaw a cang.[19] Mataico, Khazing khuavang sahlo tei aa za reipaw bia cawh a dih takhah kaa hni. Macawtaco muinah letei a khaipaw me-ing aa mingpaw hratah ma bia heh achaw teitah naa ngesah a hy. Naa lungthing chung letah khainah a khai hlai vytei le duivaw esi a chua hlai vytei naa ngesah a hy.[20] Ma vytei hlui hei, naa hni ruapaw cawh Capathai chung letei biaphy heh Khazing khuavang tah ama lungtho tah a silang a phypaw cang beh.[21] Zecawtamaw tatah reihlangnah bia cawh cawngsaw rawhnah taitah a thopaw cang beh. Thlawpaw Pathai taitah a va chuhpaw Khazing taiteipaw khah mehnung tah aa reipaw a cang hri.

Titus 1:6-16
[6] Khrisaw macang cawh suise a kawh lypaw, nupui pakheh suitei a hnuipaw, a sawtei leh Khazing a zingpaw he le piathynah le bia nge lynah lang letah thaichianah a hnui lypaw cang he seh.[7] Khrisaw hotu cawh Khazing rai a mingkaitu a cangnah cawtah suise a kawh lypaw, a palai a patui lypaw, a thing a paching lypaw, zu rui ahmang lypaw, a piathy lypaw, ahmang lypaw a miasangnah a du lypaw,[8] ma hlui co pasungpanaw a thaipaw, chahnah a dupaw, pungsaw dunah a tlepakhih khypaw, mehding a cangpaw, hringzia a pathaipaw le a dih teitah a ungpaw cang seh.[9] Ama aa cawngpahpaw thawngchawbia, biadih khah cyky tah a zingpaw a cang a. Taico minghringpaw khah a hmangpaw cawngpahnah khei thawzaang pei khy a he ka, cawngpahnah aa cakhaepaw sahlo khah aa paanah khah a palang khy a.[10] Zecawtamaw tatah male dy a hmangpaw, bia rei a hawngpaw le, dungkhei a hmangpaw mehlupui a ung he. A hlu vy cawh cingpa a taipaw phu a cang cai he.[11] Ma sahlo cawh aa kaw pamai a hy, zecawtamaw tatah cawngpah ly ruapaw aa cawngpahnah pawhe takhei ingchungkho ialia tah hna aa hnawhsah thlu he. A miasang du tah ma hrahei aa cawngpah laipaw he a cang.[12] Aaning aa khuavang a cangpaw lilaw takhei hmai, “Krit tuiraw cawngsaw sahlo cawh hing paria he ka, saraang hapaw, mehthawthi le mehzawng a cang he,” tatah a tah kho.[13] A reipaw cawh ahmangpaw a cang. Macawtaco a sah pui tah raw my lo, ma pawsui co zingnah letah a biatah khy he ka,[14] Juda aa phung a reilaipaw le biahmuisui a hlawhpaw cawngsaw sahlo naw aa pehpaw he bia khah nawthlia pah lytah aa ung a.[15] Mehpathaipaw caw taco zehmai heh a pathai thlu thlang. Canghrasala mehpialui le Khazing a zing lypaw aa caw taco aa thinglung chiachaw thluidangnah a pialuinah cawtah a pathaipaw zehmai ung be.[16] Khazing kaa hni tah he ka, canghrasala aa tuasaná tah aa hlawh. Aaning sahlo cawh du a chui lypaw, rei a nge lypaw, hmingchaw a tua ruapaw tei a tlah lypaw a cang he.

2 Peter 2:1-22
[1] Canghrasala, Israel cawngsaw hrong chung letah khuavang pakheipaw sahlo aa ungpaw hrakhei naaning hrong letah zong cawngpahtu pakheipaw a ung tae he a. Aaning taco rokuinah a cangpaw phung le hlaw khah aparuh teitah cawngpah a he ka, aaning a copaw he Abuipaw hmai khah hlawh a he ka, aaning aa cung lilaw letah rorangnah khah a catleipaw tah aa chuasah a.[2] Aa hohenah langpui cawh ming hlupui tah zui he ka, macawtaco ming hlupui tah biahmuisui langpui khah a thai aa pachia a.[3] Mehangky aa cangnah cawtah aaning aa tuachawngpaw phungpaw sahlo khei naaning cawh aa ca e he a. Aaning thaily cangsah nápaw cawh Khazing tah khuahlai ning takhei a pace ciapaw cang ka, Khazing tah monghly beh.[4] Zecawtamaw tatah Khazing tah vaiming sahlo cawh aa sua tihtah hua lytah hraihming lang thlah hri he ka, biacepah rua pawtah khei a zingkalupaw khobatlung chung lekhei a chia he.[5] Khuahlai chai tei Khazing zetah a rei lypaw sahlo cung letah tuipa-ia a tlungsah ning zong takhei dingnah phungreitu Noah le ahringpaw pasarih tah cy ly co khazaw khah za hua be.[6] Sodom le Gomora khuapui khah sua phosah ka mé tah pahla tah mecang tah tua ka, Khazing zetah a rei lypaw sahlo cung letah a tlung lepaw khah a mingpai ruapaw takhei a tua he.[7] Canghrasala, mehchawly cawngsaw sahlo aa tuasaná tei vaisang a ypaw, mehding Lot tukhah pachah ka,[8] ma mehdingpaw cawh aa hrong letei ning tating tah a ungpaw khah cang ka, a thinglung dingnah khah aa tuasanah achaw lypaw a hmuhpaw le a thuipaw takhei a sawsah.[9] Ma hratei a cang caco, Abuipaw tah Khazing aa tlechaipaw sahlo khah hanah chung taikhei pachah pawtah le mehchawly sahlo khah biacenah ning tai dangtahnah rai letah zehratah chiapaw maw aa cang tahpaw khah a hni.[10] Ma heh a ei teitah a suapaw aa ngaisaw phung a pialuipaw a zuipaw sahlo le nawhnuinah zetah a rei lypaw sahlo aa cawtah a cang. Ma cawngsaw sahlo cawh piathy he ka, naw a nge du lypaw, vaicung lang letei a ungpaw a thawtlungpaw sahlo hmai khah ci lytah aa aisai ngangpaw a cang he.[11] Canghmaisala, a thaw a chongpaw, hming a tua khy vy sylypaw vaiming sahlo tahmai tah ma tlaw cawh Abuipaw hme letah reipachia ná tah sua phosah ngang bei he.[12] Canghrasala ma cawngsaw sahlo tahei aa hnithai lypaw hming khah aa reipachia. Aaning cawh saraang a lopaw cang he ka, pikhuipaw thinglung long a hnuipaw sarangnosaw tle ruapaw le rorang rua pawtah aa pipaw cang he ka, sarangnosaw hratah a lyde hrá he a.[13] Aa tuapaw chahlynah cawtah khei chah ly ná tah palei cang a he ka; Ningching sarong tei zurui tah anawngnah tua khah anawngnah a cang tatah rawhnah aa hnui. A pheilapaw cang he ka, aa tua leimeipaw ningzaw a chuipaw le aaning aa kong long a pacangpaw aa cangnah caw takhei naaning khatah aa e tihtah ningzaw hmechia a chuakhuipaw a cang he.[14] A phei dunah meh sui dui he ka, suanah tua tai ting bei he. A padia a padapaw cawngsaw sahlo khah suanah lang hrui he ka, hangky zia a thai ngeteipaw cang he ka, chiasahpaw a cang he.[15] Lang ding khah seisai thah he ka, hmingchahly tuanah mai a dupaw Beor a sawcapaw Balam langpui khah zui he ka, a vezi he.[16] Canghrasala, ama cawh a tuasuapaw rawng takhei la tah raw ka, a rei a thlaw thai lypaw saraang cawh cawngsaw rei cui ka, khuavang a hruhrangnah khah a taisah.[17] Ma cawngsaw sahlo heh cawh tui a chuh lypaw tuihnaw le thli tei a phohly laipaw meding a cang he. A zingkaluh caipaw hraihming tah aaning cawh a haw thlang he.[18] Zecawtamaw tatah aa kaw tah silang a hnui lypaw a pachawnah bia rei he ka, pánah chung letei ung katei, a lua thoningpaw cawngsaw sahlo khah a suapaw ngaisaw phung hohe duná khei aa laipasong he.[19] Aaning cawh hringzia chia sae cang hmo khei luanah naa hmuh a tatah bia aa kang he; zecawtamaw tatah cawngsaw cawh ama a uhpaw maikaw sae khah a cang thlang.[20] Kaa Buipaw le Pachahtu Zisu Khri hninah thongtah khazaw pialuinah khah piasai khy taitah ma pialuinah lekhei a pahlawh a pahlih kaw tei, suanah tah a te kaw caco, a thoning teipaw navy khei a changnah cawh a chiahru vy a.[21] Dingnah langpui khah hni thah thlang tei, aaning khatei pehpaw biapeh a sungnawpaw khah hningchai thlang navy co, ma langpui khah hni lytah za ung my he seh la, aa cawtah a chah vy a.[22] “Ui tah a lawh a e kaw,” tahpaw le, “Voh cawh aa si khy taitah catlawh a bia kaw,” tahpaw phungthluh heh aa cawtah a hmang ngetei.

Matthew 23:1-29
[1] Mataico Zisu tah zawpuipaw le a hningzuitu sahlo aa hai leco,[2] “Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo cawh Moses a naw hnuinah a tlepaw a cang he.[3] Macawtaco aa bia nge la, aa ca chingpaw he hming maikaw khah tua my lo. Canghrasala aa tuapaw hratah tua khe lo, zecawtamaw tatah aa ca chingpaw he khah aaning tah zui bei he.[4] Hming a rih pawpui khah tongchai he ka, cawngsaw aa saitlang letah aa khing lai he, canghrasala aaning taco, ma hming sahlo hneihnang nápawtah aa kihdong hmai calia du bei he.[5] Hming aa tuapaw maikaw heh cawngsaw hmuh ruapaw tah aa tuapaw a cang. Capathai khungnah bawng a tongpaipaw he khah a kypui tah tua he ka, aa angki pasuapaw letei aa pathlepaw a cong cawh zetlua tamaw a pasua.[6] Kongchuanah letah a chawpaw hminghmaw khah du he ka, synagog letah achaw caipaw dyching letah a ty aa du.[7] Chodo tlang letah cizaw hmo tah bia a ching khah du he ka, cawngsaw tah, ‘Cawngpahtu,’ tatah y khah aa du hrah.[8] Canghrasala naaning sahlo cawh, ‘Cawngpahtu,’ tatah a ysah khe o, zecawtamaw tatah naaning cawh, Cawngpahtu pakheh suitei hnui he ceh ka, naaning vytei cawh uny na cang he ceh.[9] Taico aluicung lehei ahohmai, ‘Apaw,’ tatah va y khe o, zecawtamaw tatah naaning cawh Paw pakheh suitei hnui he ceh ka, Ama cawh vaicung letei a ungpaw khah a cang.[10] ‘Cawngpahtu,’ tatah pakheh hmai a ysah khe o, zecawtamaw tatah cawngpahtu pakheh hnui he ceh ka, Ama cawh Khri khah a cang.[11] Naa hrong letei alaicaipaw cawh naa raihretu a cang tae a.[12] Taico ama le ama a pasangpaw cawh pany cang tae a ka, ama le ama a panypaw cawh pasang a cang tae a.[13] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Cawngsaw hmekaw letah vaicung painah raang cawh naa kha. Naaning zong a nae bei he ceh, a nae dupaw sahlo zong a naesah hrah bei he ceh.[14] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Lahme ing sahlo khah chu lai he ceh ka, ma hmuh ná he seh tatah thlaw a sypui tah naa chang. Macawtaco a sah pui tah dangtah na cang tae he ceh.[15] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Cawngsaw pakheh naa behnah lang a paleh sá pawtah tlang le tui tah khua tlawng he ceh ka, a va paleh tih he tah naaning hratah hraihming sawcapaw sahlo tah a lehning tah naa tua he.[16] Mehco langchuitu sahlo, naa cing a ping! ‘Pakheh kheh tah behnah ing tah chia a sah caco, ma cawh zehmai pui be. Canghrasala pakheh kheh tah behnah ing sui tah chia a sah caco, ama cawh chia a sahpaw hrakhei a zui a,’ naa tah.[17] Naaning mehco mehruh sahlo! Zehapaw maw a lai vy? Sui maw, sui a pathai sahpaw behnah ing maw?[18] ‘Pakheh kheh tah dangnah siasang tah chia a sah caco, ma cawh zehmai pui be, canghrasala pakheh kheh tah a cung letei a ungpaw lahsong khei chia a sah caco, chia a sahpaw hrakhei a zui a,’ tatah naa tah.[19] Naaning mehco sahlo! Zehapaw maw a lai vy? Lahsong maw, lahsong a pathaisahpaw dangnah siasang maw?[20] Macawtaco dangnah siasang tah chia a sahpaw taco dangnah siasang le a cung letei hming a ungpaw maikaw khatah chia a sahpaw a cang.[21] Taico behnah ing tah chia a sahpaw taco behnah ing le a chung letei a ungpaw Khazing khakhei chia a sahpaw a cang.[22] Mataico, vaicung tei chia a sahpaw taco Khazing abui dyching le a cung letei a typaw Khazing khei chia a sahpaw a cang.[23] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Ringthopaw hanghui, maho, esing sahlo taikhah chyhraw chykheh naa peh. Canghrasala phungbia letei a biapui caipaw dingnah, zawngenah le zingchuipaw cangnah sahlo lekhei dethlang tah naa ung. A hmetaw teipaw heh dethlang lytah a hning teipaw zong heh naa tua ruapaw a cang.[24] Naaning langchuitu mehco sahlo! Sisaw dingpai sua le peh tatah tui cawh thlih he ceh ka, canghrasala sahisy cawh naa langpai.[25] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Ny le pakang sahlo cawh alailang tah pathaisah he ceh ka, canghrasala a chunglang cawh dusawnah le ma zawng long rawhnah chitah a chih thlang.[26] Farasi mehco sahlo! Ny le pakang cawh a chunglang pathaisah taw la, mataico alailang zong khah a pathai a.[27] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Naaning cawh si araangpaw thupaw thlai, a cung lang tah a nge ngetei tlung katei, a chunglang cawh mehthi ru le a pialuipaw hming maikaw tah a chihpaw hratah na cang he ceh.[28] Ma hraco a cung lang co mehding ky lo he ceh ka, canghrasala a chunglang co ziatainah le chiahrunah khatah na chih he ceh.[29] Phungbia cawngpahtu sahlo le Farasi sahlo, naaning cungmai raipha sahlo, naa cing a ping! Khazing khuavang sahlo aa cawtah thlailung bing he ceh ka, mehding sahlo aa thlai cawh naa pasang.

Chin 2010
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translation