A A A A A

Additional: [Abomination]


Revelation 21:27
A pathai lypaw zehmai a chunglang a nae be, ningzaw chuipaw a cang ly leh dungkhei a hmangpaw ahohmai a nae hrá bei he. Canghrasala Tuu teitei hringnah cabu chung letei ming ciapaw sahlo suipaw a nae he a.

Mark 13:14
‘Rorangnah a chua khuipaw pasih padawh chuipaw,’ cawh hming pathai letah a daw thlangpaw khah naa hmuh tihtah a reitu tah a silang hnih he seh. Judia raang letei a ungpaw cawngsaw sahlo cawh tlaang cung lang sai he seh.

Matthew 24:15
Khazing khuavang Daniel tah a reipaw, ‘Rorangnah a chua khuipaw pasih padawh chuipaw,’ cawh hming pathai letah a daw thlangpaw khah naa hmuh tihtah a reitu tah a silang hnih he seh.

Romans 1:26-27
[26] Ma hratei aa tuanah caw taco Khazing tah aaning cawh ningzaw a chuipaw pungsaw dunah lekhei a thlaw he. Canu a cangpaw tahmai a ningcang teitah hmangpaw a cangpaw a canu cangnah cawh a silang lytah hmang he ka, pakheh le pakheh a suakhui he.[27] Ma thly thly hraco, capaw a cangpaw zong tah a ningcang teitah canu kha ung khah hlawh ringcing tah hohenah pialui pawtah aa capaw hui khakhei a sua he. Ma hapaw ningzaw a chuipaw hmingsua cawh aa tuanah cawtah ma hratei hmingsua tuanah tah hmuh rua a tlahpaw dangtahnah cawh aa hmuh.

Chin 2010
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translation