A A A A A

Zowonjezera: [Kuchuluka]


1 TIMOTEO 5:8
Koma ngati wina sadzisungiratu mbumba yace ya iye yekha, makamaka iwo a m'banja lace, wakana cikhulupiriro iye, ndipo aipa koposa wosakhulupira.

2 AKORINTO ९:८
Ndipo Mulungu akhoza kucurukitsira cisomo conse kwa inu; kuti inu, pokhala naco cikwaniro conse m'zinthu zonse, nthawi zonse, mukacurukire ku nchito yonse yabwino;

DEUTERONOMO 29:12
kuti mulowe cipangano ca Yehova Mulungu wanu, ndi lumbiriro lace, limene Yehova Mulungu wanu acita ndi inu lero lino;

AEFESO ३:२०
Ndipo kwa iye amene angathe kucita koposa-posatu zonse zimene tizipempha, kapena tiziganiza, monga mwa mphamvu ya kucita mwa ife,

EKSODO ३४:६
Ndipo Yehova anapita pamaso pace, napfuula, Yehova, Yehova, Mulungu wacifundo ndi wacisomo, wolekereza, ndi wa ukoma mtima wocuruka, ndi wacoonadi;

YAKOBO १:१७
Mphatso iri yonse yabwino, ndi cininkho ciri conse cangwiro zicokera Kumwamba, zotsika kwa Atate wa mauniko, amene alibe cisanduliko, kapena mthunzi wa citembenukiro.

YOHANE 10:10
Siikudza mbala, koma kuti ikabe, ndi kupha, ndi kuononga, Ndadza Ine kuti akhale ndi moyo, ndi kukhala nao wocuruka.

LUKA ६:३८
6 Patsani, ndipo kudzapatsidwa kwa inu; muyeso wabwino, wotsendereka, wokucumuka, wosefukira, anthu adzakupatsani m'manja mwanu. Pakuti 7 kudzayesedwa kwa inu ndi muyeso womwewo muyesa nao inu.

LUKA 6:45
13 Munthu wabwino aturutsa zabwino m'cuma cokoma ca mtima wace; ndi munthu woipa aturutsa zoipa m'coipa cace: pakuti m'kamwa mwace mungolankhula mwa kucuruka kwa mtima wace.

MATEYU ६:३३
Koma muthange mwafuna Ufumu wace ndi cilungamo cace, ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu.

AFILIPI 4:19
Koma Mulungu wanga adzakwaniritsa cosowa canu ciri conse monga mwa cuma cace m'ulemerero mwa Kristu Yesu.

MIYAMBO 3:5-10
[5] Khulupirira Yehova ndi mtima wako wonse, Osacirikizika pa luntha lako;[6] Umlemekeze m'njira zako zonse, Ndipo Iye adzaongola mayendedwe ako.[7] Usadziyese wekha wanzeru; Opa Yehova, nupatuke pazoipa;[8] Mitsempha yako idzalandirapo moyo, Ndi mafupa ako uwisi.[9] Lemekeza Yehova ndi cuma cako, Ndi zinthu zako zonse zoyambirira kuca;[10] Motero nkhokwe zako zidzangoti the, Mbiya zako zidzasefuka vinyo.

MASALIMO 23:5
Mundiyalikira gome pamaso panga m'kuona kwa adani anga: Mwandidzoza mutu wanga mafuta; cikho canga cisefuka.

MASALIMO 36:8
Adzakhuta kwambiri ndi zonona za m'nyumba mwanu: Ndipo mudzawamwetsa mu mtsinje wa zokondweretsa zanu.

MASALIMO 37:11
Koma ofatsa adzalandira dziko lapansi; Nadzakondwera nao mtendere wocuruka.

MASALIMO 65:11
Mubveka cakaci ndi ukoma wanu; Ndipo mabande anu akukha zakuca.

MASALIMO 72:16
M'dzikomo mudzakhala dzinthu dzocuruka pamwamba pa mapiri; Zipatso zace zidzati waa, ngati za ku Lebano: Ndipo iwo a m'mudzi adzaphuka ngati msipu wapansi.

AROMA 15:13
Ndipo Mulungu wa ciyembekezo adzaze inu ndi cimwemwe conse ndi mtendere m'kukhulupira, kuti mukacuruke ndi ciyembekezo, mu mphamvu ya Mzimu Woyera.

MASALIMO 66:8-12
[8] Lemekezani Mulungu wathu, mitundu ya anthu inu, Ndipo mumveketse liu la cilemekezo cace:[9] Iye amene asunga moyo wathu tingafe, Osalola phazi lathu literereke.[10] Pakati munatiyesera, Mulungu: Munatiyenga monga ayenga siliya.[11] Munapita nafe kuukonde; Munatisenza cothodwetsa pamsana pathu.[12] Munapititsa anthu oberekeka pamwamba pamitu pathu; Tinapyola moto ndi madzi; Koma munatifikitsa potitsitsimutsa.

Chewa Bible (BL) 1992
Zambia Bible Society, Malawi Bible Society and Zimbabwe Bible Society