A A A A A

Misteryo: [Langyaw]


Colosas 1:16
kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkoranan nga harianon o kagahum o pamunoan o pagbolut-an ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya.

Deuteronomio 4:19
Ug tingali unya nga sa pagyahat mo sa imong mga mata sa langit, ug hingkit-an mo ang adlaw, ug ang bulan, ug ang mga bitoon, bisan ang tibook nga panon sa langit, mabihag ka sa pagsimba kanila, ug sa pag-alagad kanila, nga gihatag ni Jehova nga imong Dios alang sa tanan nga nasud sa ilalum sa tibook nga langit.

Deuteronomio 17:3
Ug miadto ug mialagad sa laing mga dios, ug misimba kanila, kun sa adlaw kun sa bulan, kun sa bisan unsa sa panon sa langit, nga wala ko isugo,

Efeso 2:19
Busa, kamo karon dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagi-lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios.

Efeso 6:12
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan.

Exodo 12:49
Usa ka kasugoan mahimo nga alang sa natawo sa yuta, ug alang sa dumuloong nga moabut sa taliwala ninyo.

Exodo 22:21
Ug sa dumuloong dili ka magpanamastamas, dili mo usab paglupigan siya; kay kamo nanagdumuloong sa yuta sa Egipto.

Exodo 23:9
Ug dili mo lupigan ang dumuloong: kay kamo nanghibalo kong unsa ang kasingkasing sa dumuloong, kay nagdumuloong na kamo sa yuta sa Egipto.

Ezequiel 1:4-7
[4] ¶ Ug ako mitan-aw, ug, ania karon, ang usa ka unos migula gikan sa amihanan, usa ka dakung panganod, uban ang kalayo nga nagalimin sa iyang kaugalingon, ug ang usa ka kahayag diha naglibut niana, ug gikan sa taliwala niana dihay ingon sa nagsiga nga ambar, gikan sa taliwala sa kalayo.[5] Ug gikan sa taliwala niini nanggula ang mga may-ong sa upat ka buhing mga binuhat. Ug kini mao ang ilang panagway: Sila may may-ong sa usa ka tawo;[6] Ug ang tagsatagsa may upat ka mga nawong, ug ang tagsatagsa kanila may upat ka mga pako.[7] Ug ang ilang mga tiil maoy mga tiil nga matul-id; ug ang lapalapa sa ilang mga tiil sama sa lapalapa sa tiil sa usa ka nating vaca; ug kini sila nanagpangidlap sama sa pinasinaw nga tumbaga.

Genesis 1:26
¶ Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.

Genesis 2:1
¶ Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibook nga panon kanila.

Hebreohanon 11:13
Diha sa pagtoo kini silang tanan nangamatay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila, hinonoa nanaglantaw lamang sila niini ug nanaghangop niini gikan sa halayo, nga nanag-ila nga sila mga dumuloong ug mga langyaw lamang dinhi sa yuta.

Hebreohanon 13:2
Ayaw kamo paghikalimot sa pag-abiabi ug mga dumuloong, kay pinaagi niini may nanagpakaamoma ug mga manolunda sa wala lang nila hibaloi.

Isaias 13:5
Sila nagagikan sa usa ka halayo nga dapit, gikan sa kinatumyan sa langit, bisan si Jehova, ug ang mga hinagiban sa iyang kalagut, aron sa paglaglag sa tibook nga yuta.

Isaias 45:12
Gibuhat ko ang yuta, ug gibuhat ko ang tawo sa ibabaw niini: Ako, bisan pa ang akong mga kamot, nakagbuklad sa mga langit; ug ang tanan nilang mga panon ginamandoan ko.

Isaias 60:8
Kinsa ba kini sila nga nanagpanlupad ingon sa usa ka panganod, ug ingon sa mga salampati ngadto sa ilang mga tamboanan?

Levitico 24:22
Usa lamang ang inyong lagda sa katul-iran, maingon ang sa dumuloong mao usab ang sa pumoluyo: kay ako mao si Jehova nga inyong Dios.

Nehemias 9:6
Ikaw si Jehova, bisan ikaw lamang; ikaw ang nagbuhat sa langit, ang langit sa kalangitan, lakip ang tibook nilang panon, sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa sa ibabaw niana, sa mga dagat ug sa tanang anaa kanila, ug ikaw nagbantay kanilang tanan; ug ang panon sa langit nagasimba kanimo.

Salmo 97:6
Ang kalangitan nanagmantala sa iyang pagkamatarung, Ug ang tanang mga katawohan nakakita sa iyang himaya.

1 Pedro 2:11
Mangamuyo ako kaninyo, mga hinigugma, ingon sa mga dumuloong ug mga langyaw, sa paglikay sa lawasnong mga pangibog nga nagapakig-away batok sa kalag.

Buhat 19:35
Ug sa diha nga ang kalihim sa lungsod nakapahilum na sa katawhan, siya miingon kanila, "Mga tawo sa Efeso, kinsa ba ugod nga tawhana ang wala masayud nga ang siyudad sa mga taga-Efeso mao ang magbabantay sa templo sa dakung Artemisa ug sa larawan nga natagak gikan sa langit?

Pinadayag 12:12
¶ Tungod niini, paglipay, O kalangitan ug kamo nga nanagpuyo niini! Apan alaut kamo, O yuta ug dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakung kapungot sanglit nasayud man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon!"

Pinadayag 13:1
¶ Ug nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay ug pito ka buok ulo, nga may napulo ka buok purongpurong diha sa iyang mga sungay, ug may mabugalbugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo.

Amos 9:2-3
[2] Bisan sila magakalot ngadto sa Sheol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot; ug bisan sila mokatkat ngadto sa langit, gikan didto yudyoron ko sila.[3] Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon didto sa kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila, ug kuhaon ko sila gikan didto; ug bisan pa sila tagoon gikan sa akong pagtan-aw sa ilalum sa dagat, didto sugoon ko ang tagiwalo, ug siya magapaak kanila.

Levitico 19:33-34
[33] Ug kong ang usa ka dumuloong magpuyo ipon kanimo sa inyong yuta dili kamo magbuhat ug dautan kaniya.[34] Ang dumuloong nga nagapuyo uban kaninyo pagahimoon ninyo ingon sa molupyo sa taliwala ninyo, ug higugmaon mo siya ingon sa imong kaugalingon; kay naglumalangyaw kamo sa yuta sa Egipto. Ako mao si Jehova nga inyong Dios.

Pinadayag 9:7-11
[7] Sa ilang panagway, ang mga dulon daw mga kabayo nga andam alang sa gubat; sa ilang mga ulo dihay morag mga purongpurong nga bulawan; ang ilang mga nawong ingon sa nawong sa tawo,[8] ang ilang buhok ingon sa buhok sa babaye, ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa leon.[9] Sila may mga hingbis nga daw mga kotamaya nga puthaw, ug ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahub sa daghang mga karo ug mga kabayo nga nanagpanalagan ngadto sa panggubatan.[10] Sila may mga ikog nga morag tanga, ug may mga suyod; ug diha sa ilang mga ikog anaa ang gahum sa pagdagmal sa mga tawo sulod sa lima ka bulan.[11] Sa paghari kanila dihay ilang gipakahari, nga mao ang manolunda sa kahiladman nga walay kinutoban, nga ang iyang ngalan sa pinulongang Hebreohanon mao si Abadon, ug sa pinulongang Gresyanhon siya ginganlan si Apolion.

Genesis 6:1-22
[1] ¶ Ug nahitabo, sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta, ug may nangatawo kanila nga mga anak nga babaye,[2] Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalake sa Dios nga ang mga anak nga babaye sa mga tawo nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili.[3] ¶ Ug miingon si Jehova: Ang Akong Espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tawo, kay siya unod; apan ang iyang mga adlaw magausa ka gatus ug kaluhaan ka tuig.[4] ¶ Niadtong mga adlawa dihay mga higante sa yuta; ug sa human usab niini sa nahaduol ang mga anak nga lalake sa Dios sa mga anak nga babaye sa mga tawo, ug nanagpanganak sila; kini sila mao ang mga maisug nga tawo sa karaang panahon, ang mga tawo nga bantugan.[5] Ug nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tawo sa yuta daku, ug nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasingkasing lonlon mga kadautan lamang gihapon.[6] ¶ Ug kini nakapabasul kang Jehova nga gibuhat niya ang tawo sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasingkasing.[7] Ug miingon si Jehova: Pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat; sukad sa tawo hangtud sa mga mananap ug hangtud sa mga butang nanagkamang sa yuta, ug sa mga langgam sa kalangitan; kay kini nakapabasul kanako nga gibuhat ko sila.[8] ¶ Apan si Noe nakakaplag ug kahamuot sa mga mata ni Jehova.[9] Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe: si Noe maoy usa ka tawo nga matarung ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios.[10] Ug si Noe nanganak ug totolo ka mga anak nga lalake: Si Sem, si Cham ug si Japhet.[11] ¶ Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos.[12] Ug nakita sa Dios ang yuta, ug ania karon, kini nadunot; kay ang tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta.[13] ¶ Ug miingon ang Dios kang Noe: Ang katapusan sa tanan nga unod ania na sa atubangan nako, kay ang yuta napuno sa mga paglugos tungod kanila; ug ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta.[14] Magbuhat ka ug usa ka arca sa kahoy nga Gopher; magbuhat ka ug mga lawak sa sulod sa arca, ug pagabuliton mo ug salong ang sulod ug gawas.[15] Ug buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi: ang katas-on sa arca totolo ka gatus ka maniko; ang iyang kalapdon kalim-an ka maniko; ug ang iyang kahabugon, katloan ka maniko.[16] Magbuhat ka ug usa ka gawang sa arca, ug humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw; ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arca, ug buhatan mo ug totolo ka hunta-hunta, nga may salog sa ilalum sa ikaduha ug ikatolong hunta.[17] Ug ako, ania karon, ako magdala ug lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalum sa langit; ang tanan nga anaa sa yuta mangamatay.[18] Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, ug magasulod ka sa arca, ikaw ug ang imong mga anak nga lalake, ug ang imong asawa ug ang mga asawa sa imong mga anak uban kanimo.[19] Ug ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod, duruha sa tagsa ka dagway isulod mo sa arca, aron mangabuhi sila uban kanimo; kinahanglan sila nga mga lake ug mga baye.[20] Sa mga langgam ingon sa ilang matang, ug sa mga vaca ingon sa ilang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon sa ilang matang. Duruha sa tagsa ka dagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila.[21] Ug magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga kalan-on nga ginakaon, ug tigumon mo kini diha kanimo. Ug kini mahimo nga kalan-on alang kanimo ug alang kanila.[22] ¶ Ug kini gibuhat ni Noe. Gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya.

Ezequiel 1:1-28
[1] ¶ Karon nahitabo sa ikakatloan ka tuig, sa ikaupat ka bulan , sa ikalima ka adlaw sa bulan, samtang diha ako sa taliwala sa mga binihag nga diha sa daplin sa suba sa Chebar, nga ang mga langit nangaabli, ug ako nakakita sa mga panan-awon sa Dios.[2] Sa ikalima ka adlaw sa bulan, nga mao ang ikalima ka tuig sa pagkabihag ni hari Joachin,[3] Ang pulong ni Jehova midangat pagtuyo kang Ezequiel nga sacerdote, anak nga lalake ni Buzi, sa yuta sa mga Caldeahanon sa daplin sa suba sa Chebar; ug ang kamot ni Jehova gitapion kaniya.[4] ¶ Ug ako mitan-aw, ug, ania karon, ang usa ka unos migula gikan sa amihanan, usa ka dakung panganod, uban ang kalayo nga nagalimin sa iyang kaugalingon, ug ang usa ka kahayag diha naglibut niana, ug gikan sa taliwala niana dihay ingon sa nagsiga nga ambar, gikan sa taliwala sa kalayo.[5] Ug gikan sa taliwala niini nanggula ang mga may-ong sa upat ka buhing mga binuhat. Ug kini mao ang ilang panagway: Sila may may-ong sa usa ka tawo;[6] Ug ang tagsatagsa may upat ka mga nawong, ug ang tagsatagsa kanila may upat ka mga pako.[7] Ug ang ilang mga tiil maoy mga tiil nga matul-id; ug ang lapalapa sa ilang mga tiil sama sa lapalapa sa tiil sa usa ka nating vaca; ug kini sila nanagpangidlap sama sa pinasinaw nga tumbaga.[8] Ug sila may mga kamot sa usa ka tawo ilalum sa ilang mga pako diha sa ilang upat ka kiliran; ug silang upat may kahimtang sa ilang mga nawong ug sa ilang mga pako sa ingon niini .[9] Ang ilang mga pako nadugtong sa usa ug usa; sila wala moliso sa diha nga sila mipanaw; sila nga tagsatagsa mipanaw sa matul-id ngadto sa unahan.[10] Mahatungod sa may-ong sa ilang mga nawong, sila may nawong sa usa ka tawo; ug silang upat may nawong sa usa ka leon sa kiliran nga too; ug silang upat may nawong sa usa ka vaca diha sa kiliran nga wala; silang upat usab may nawong sa usa ka agila.[11] Ug ang ilang mga nawong ug ang ilang mga pako nabulag dapit sa itaas; ang duruha ka mga pako sa tagsatagsa nadugtong sa usa ug usa, ug ang duruha nagtabon sa ilang mga lawas.[12] Ug sila nga tagsatagsa mipanaw sa matul-id ngadto sa unahan: diin moadto ang espiritu, sila mangadto didto ; sila wala moliso sa diha nga sila mipanaw.[13] Mahatungod sa may-ong sa buhing nga binuhat, ang ilang dagway sama sa nagasiga nga baga sa kalayo, ug sama sa dagway sa mga sulo; ang kalayo nagsaka-kanaug sa taliwala sa buhing mga binuhat; ug ang kalayo masiga, ug gikan sa kalayo migula ang kilat.[14] Ug ang buhing mga binuhat mingdalagan ug mingbalik ingon sa dagway sa usa ka pagkidlap sa kilat.[15] ¶ Karon sa pagtan-aw ko sa buhing mga binuhat, ania karon, ang usa ka ligid diha sa ibabaw sa yuta tupad sa buhing mga binuhat, nga alang sa tagsatagsa sa upat ka mga nawong niini.[16] Ang dagway sa mga ligid ug sa buhat niini ingon sa usa ka berilo: ug silang upat may usa lamang ka may-ong; ug ang ilang dagway ug ang ilang buhat niini daw ingon sa usa ka ligid nga anaa sa sulod sa usa ka ligid.[17] Sa diha nga kini mipanaw, kini mipanaw sa ilang upat ka gipadulngan: ug sila wala moliso sa diha nga sila mipanaw.[18] Mahatungod sa ilang mga yantas, kini hatag-as kaayo ug makalilisang; ug kining upat may mga yantas nga puno sa mga mata nga nagalibut.[19] Ug sa diha nga mga buhi nga mga binuhat mipanaw, ang mga ligid mingpanaw tupad niini: ug sa diha nga alsahon ang buhing mga binuhat gikan sa yuta, ang mga ligid gialsa usab .[20] Bisan asa ang espiritu moadto, kini ming-adto; didto ang espiritu kinahanglan moadto: ug ang mga ligid gialsa tupad niini; kay ang espiritu sa buhing binuhat diha man sa mga ligid.[21] Sa diha nga kadto mipanaw, kini mipanaw man; ug sa diha nga kadto nanindog, kini nanindog man; ug sa diha nga kadto gialsa gikan sa yuta, ang mga ligid gialsa tupad kanila: kay ang espiritu sa buhing binuhat diha man sa mga ligid.[22] Ug ibabaw sa ulo sa buhi nga binuhat didto ang may-ong sa hawan, sama sa makalilisang nga bildo nga tan-awon, nga binuklad ibabaw sa ilang mga ulo sa itaas.[23] Ug ilalum sa hawan diha ang ilang mga pako natul-id, ang usa paingon sa usa: ang tagsatagsa may duruha nga nagtabon niining kilira, ug ang tagsatagsa may duruha nga nagtabon nianang kilira, sa ilang mga lawas.[24] Ug sa mingpanaw sila, ako nakadungog sa kinapakapa sa ilang mga pako ingon sa hinaganas sa dakung katubigan, ingon sa tingog sa Makagagahum sa ngatanan, usa ka kagahub sa kagubot nga ingon sa kagahub sa usa ka panon: sa diha nga motindog sila, ilang gipahoyhoy ang ilang mga pako.[25] Ug dihay usa ka tingog ibabaw sa hawan nga diha sa ibabaw sa ilang mga ulo: sa diha nga mingtindog sila, gipahoyhoy nila ang ilang mga pako.[26] ¶ Ug ibabaw sa hawan nga diha sa ibabaw sa ilang mga ulo mao ang may-ong sa usa ka trono, ingon sa panagway sa usa ka bato nga zafiro; ug diha sa may-ong sa trono mao ang may-ong sa panagway sa usa ka tawo ibabaw niana sa itaas.[27] Ug nakita ko nga ingon sa nagasiga nga ambar, ingon sa panagway sa kalayo sulod niini nga naglibut, gikan sa dagway sa iyang mga hawak ug ngadto sa itaas; ug gikan sa dagway sa iyang mga hawak ug ngadto sa ubos nakita ko ang ingon sa panagway sa kalayo, ug dihay kasiga nga naglibut kaniya.[28] Ingon sa panagway sa balangaw nga anaa sa panganod sa adlaw nga may ulan, mao man ang panagway sa kasidlak nga naglibut. Kini mao ang panagway sa may-ong sa himaya ni Jehova. Ug sa diha nga nakita ko kini, ako miyaub, ug nadungog ko ang usa ka tingog sa usa nga nagsulti.

Cebuano Bible (CBV)
Public Domain (CBV)