A A A A A

ဘုရားသခ: [မင်းလိုပဲလာပါ]


ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၁:၂၇-၃၀
[၂၇] ငါ၏ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ငါ၌အပ်ပေးတော်မူပြီး။ ခမည်းတော်မှတပါးအဘယ် သူမျှ သားတော်ကိုမသိ။ သားတော်နှင့်သားတော်သည် လင်းစေလိုသော သူမှတပါး အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော် ကိုမသိ။[၂၈] ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသော သူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။[၂၉] ငါ့ထမ်းဘိုးကို တင်၍ ထမ်းကြလော့။ ငါ့ထံ၌ နည်းခံကြလော့။ ငါသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ့်ချသော စိတ် သဘောရှိ၏။ သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သက်သာခြင်းကိုရလိမ့်မည်။[၃၀] အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ထမ်းဘိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်း ပေါ့၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် 6:63-65
[63] ဝိညာဉ်သာလျှင်အသက်ရှင်စေ၏။ ကိုယ်ကာယသည်အလျှင်မတတ်နိုင်။ ငါပြောသောစကားသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။[64] သို့သော်လည်းသင်တို့တွင် မယုံကြည်သောသူတချို့ရှိ၏။[65] ထိုကြောင့် ငါ၏ခမည်းတော်သည် အခွင့်ပေးတော်မမူလျှင်၊ အဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်ဟု အထက် ငါဆိုခဲ့ပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသိုမိန့်တော်မူသည် အကြောင်းဟူမူကား၊ အဘယ်သူမယုံကြည်သည်ကို၎င်း၊ အဘယ်သူသည် ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည်ကို၎င်း၊ ယေရှုသည်အစအဦး၌ သိတော်မူ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် 11:28
Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid! Bei mir erholt ihr euch.

ဟေရှာယ 1:18
"Kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist!", / spricht Jahwe. / "Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, / werden sie doch weiß wie Schnee; / und wenn sie rot wie Purpur sind, / werden sie wie weiße Wolle sein.

ဟေရှာယ 55:1-3
[1] "He, ihr Durstigen alle, / kommt her zum Wasser! Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt! / Kauft und esst! / Ja, kommt, kauft ohne Geld, / kauft Wein und Milch! / Es kostet nichts.[2] Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist, / den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann? / Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste, / dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt![3] Hört auf mich und kommt zu mir! / Dann lebt eure Seele auf, und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. / Ich erfülle, was ich schon David versprach.

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် 15:7-9
[7] Ihr Heuchler! Auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat:[8] 'Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, / aber sein Herz ist weit von mir fort.[9] Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, / denn sie lehren, was Menschen erdachten.' "

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် 10:13-16
[13] Eines Tages wollten einige Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er sie mit der Hand berührte. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab.[14] Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich: "Lasst doch die Kinder zu mir kommen, und hindert sie nicht daran! Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt.[15] Ich versichere euch: Wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen."[16] Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.

ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ 4:6-8
[6] Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er: "Den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade."[7] So unterwerft euch nun Gott! Stellt euch dem Teufel entgegen, dann wird er von euch fliehen.[8] Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen!

၂ ကောရိနသု 5:17
Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung: Was er früher war, ist vergangen, etwas Neues ist entstanden.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် 5:24
Amen, amen dico vobis, quia qui verbum meum audit, et credit ei qui misit me, habet vitam ternam, et in judicium non venit, sed transiit a morte in vitam.

ရောမဩဝါဒစာ 12:1-2
[1] Obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum.[2] Et nolite conformari huic sæculo, sed reformamini in novitate sensus vestri: ut probetis quæ sit voluntas Dei bona, et beneplacens, et perfecta.

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ 12:1
Ideoque et nos tantam habentes impositam nubem testium, deponentes omne pondus, et circumstans nos peccatum, per patientiam curramus ad propositum nobis certamen:

ဝတ်ပြုရာကျမ်း 25:44
Servus et ancilla sint vobis de nationibus qu in circuitu vestro sunt:

ဆာလံကျမ်း 32:8-10
[8] Timeat Dominum omnis terra; ab eo autem commoveantur omnes inhabitantes orbem.[9] Quoniam ipse dixit, et facta sunt; ipse mandavit et creata sunt.[10] Dominus dissipat consilia gentium; reprobat autem cogitationes populorum, et reprobat consilia principum.

ဟေရှာယ 29:13
Et dixit Dominus: Eo quod appropinquat populus iste ore suo, et labiis suis glorificat me, cor autem ejus longe est a me, et timuerunt me mandato hominum et doctrinis,

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် 5:40
et non vultis venire ad me ut vitam habeatis.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် 6:44-45
[44] nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit eum; et ego resuscitabo eum in novissimo die.[45] Est scriptum in prophetis: Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် 7:37-39
[37] In novissimo autem die magno festivitatis stabat Jesus, et clamabat dicens: Si quis sitit, veniat ad me et bibat.[38] Qui credit in me, sicut dicit Scriptura, flumina de ventre ejus fluent aqu viv.[39] Hoc autem dixit de Spiritu, quem accepturi erant credentes in eum: nondum enim erat Spiritus datus, quia Jesus nondum erat glorificatus.

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ 4:14-16
[14] Habentes ergo pontificem magnum qui penetravit clos, Jesum Filium Dei, teneamus confessionem.[15] Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris: tentatum autem per omnia pro similitudine absque peccato.[16] Adeamus ergo cum fiducia ad thronum grati: ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 22:16-17
[16] Ego Jesus misi angelum meum testificari vobis hc in ecclesiis. Ego sum radix, et genus David, stella splendida et matutina.[17] Et spiritus, et sponsa dicunt: Veni. Et qui audit, dicat: Veni. Et qui sitit, veniat: et qui vult, accipiat aquam vit, gratis.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် 6:37
Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet: et eum qui venit ad me, non ejiciam foras:

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 22:17
Et spiritus, et sponsa dicunt: Veni. Et qui audit, dicat: Veni. Et qui sitit, veniat: et qui vult, accipiat aquam vit, gratis.

ဟေရှာယ 13:6-8
[6] Ululate, quia prope est dies Domini; quasi vastitas a Domino veniet.[7] Propter hoc omnes manus dissolventur, et omne cor hominis contabescet,[8] et conteretur. Torsiones et dolores tenebunt; quasi parturiens dolebunt: unusquisque ad proximum suum stupebit, facies combust vultus eorum.

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12:9
Et projectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus, et Satanas, qui seducit universum orbem: et projectus est in terram, et angeli ejus cum illo missi sunt.

ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ 1:6
Confidens hoc ipsum, quia qui cpit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu:

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 21:4
et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum: et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abierunt.

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ 10:19-22
[19] Habentes itaque, fratres, fiduciam in introitu sanctorum in sanguine Christi,[20] quam initiavit nobis viam novam, et viventem per velamen, id est, carnem suam,[21] et sacerdotem magnum super domum Dei:[22] accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda,

ယောလ 2:32
Et erit: omnis qui invocaverit nomen Domini, salvus erit: quia in monte Sion et in Jerusalem erit salvatio, sicut dixit Dominus, et in residuis quos Dominus vocaverit.]

ဆာလံကျမ်း 104:9
U hebt aan het water grenzen gesteld, die niet worden overschreden. De aarde heeft niets meer te vrezen.

ကမ္ဘာဦးကျမ်း 6:12
Met al die slechtheid en verdorvenheid voor ogen zei Hij tegen Noach: "Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, Ik zal de bewoners van de aarde vernietigen.

ကမ္ဘာဦးကျမ်း 8:9
Na een week liet hij de duif nog een keer los en nu kwam zij niet meer terug.

ကမ္ဘာဦးကျမ်း 9:11
De drie zonen van Noach heetten Sem, Cham en Jafeth (Cham is de voorvader van de Kanaänieten).

ကမ္ဘာဦးကျမ်း 7:20
God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren.

ကမ္ဘာဦးကျမ်း 8:5
Na nog eens 40 dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark had gemaakt en liet een raaf los. Deze vloog heen en weer, net zolang tot de aarde weer droog was.

သုတ္တံကျမ်း 31:30
Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt; maar een vrouw, die ontzag heeft voor de HERE, verdient bewondering en lof.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®