A A A A A

Потайности: [Дракони]


Езекил 29:3
Говори и кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против теб, фараоне, царю на Египет, ти голямо чудовище, което лежиш сред реките си, което казваш: Реката ми е моя, аз я направих за себе си!

Езекил 32:2
Сине човешки, надигни оплакване за фараона, египетския цар, и му кажи: Ти се уподоби на млад лъв между народите; но ти си като чудовище в моретата и си се устремил в реките си, и мътиш водите с краката си, и газиш реките им.

Исая 27:1
В онзи ден ГОСПОД ще накаже с тежкия, големия и силния Си меч Левиатан, бягащата змия и Левиатан, виещата се змия; и ще убие морското чудовище.

Исая 51:9
Събуди се, събуди се, облечи се със сила, ти, мишца ГОСПОДНА! Събуди се както в древните дни, в отдавнашните поколения! Не си ли ти, която посече Раав и прободе смъртно морското чудовище?

Йов 7:12
Море ли съм аз, или морско чудовище, че поставяш над мен стража?

Йов 41:18-21
[18] Кихането му излъчва светлина, очите му са като лъчите на утрото.[19] От устата му излизат факли, изскачат огнени искри.[20] От ноздрите му дим струи, като от врящо гърне и котел.[21] Дъхът му въглища запалва и от устата му излиза пламък.

Псалми 18:8
Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му пояждаше, въглени се разпалиха от Него.

Псалми 44:19
ако и да си ни съкрушил в място на чакали и със смъртна сянка да си ни покрил.

Псалми 74:13
Ти си разделил морето със силата Си, Ти си смазал главите на морските чудовища във водите,

Откровение 1:7
Ето, идва с облаците; и ще Го види всяко око, и онези, които Го прободоха; и всички земни племена ще заридаят заради Него. Да, амин.

Откровение 11:7
И когато те свършат да свидетелстват, звярът, който излиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.

Второзаконие 32:33
Виното им е драконова отрова и смъртоносна змийска отрова.

Откровение 13:8
И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.

Откровение 16:13
И видях от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка да излизат три нечисти духа, приличащи на жаби;

Изход 7:10-12
[10] Тогава Мойсей и Аарон влязоха при фараона и направиха, както заповяда ГОСПОД: Аарон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му, и жезълът стана змия.[11] Но фараонът повика мъдреците и заклинателите и те, египетските магьосници, направиха същото със заклинанията си.[12] Защото хвърлиха всеки жезъла си и те станаха змии; но Аароновият жезъл погълна техните жезли.

Йов 40:15-20
[15] Погледни сега веемота който съм направил заедно с теб. Яде трева като вол.[16] Ето, в слабините му е силата му и мощта му — в мускулите на корема му.[17] Накланя опашката си като кедър, жилите на бедрата му са оплетени здраво.[18] Костите му са като бронзови цеви, ребрата му са като железни лостове.[19] Той е първият плод на Божиите пътища; който го е направил, той може да доближи до него меча си.[20] Наистина планините му носят храна и там играят всички полски зверове.

Откровение 12:1-17
[1] И голямо знамение се яви на небето: жена, облечена със слънцето, с луната под краката й, и на главата й – корона от дванадесет звезди.[2] Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.[3] И друго знамение се яви на небето: и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му – седем корони.[4] И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди.[5] И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол.[6] И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.[7] И стана война на небето: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели,[8] но те не надвиха и не се намери място за тях на небето.[9] И беше хвърлен големият змей, старовременната змия, наричан дявол и Сатана, който мами целия свят; хвърлен беше на земята и ангелите му бяха хвърлени заедно с него.[10] И чух силен глас на небето, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се хвърли долу обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог.[11] А те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт.[12] Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях! Но горко на земята и морето, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.[13] И когато змеят видя, че беше хвърлен на земята, той започна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете.[14] И на жената се дадоха двете крила на големия орел, за да отлети до мястото си в пустинята – там, където я хранят за време и времена, и половин време, скрита от лицето на змията.[15] И змията изпусна от устата си вода като река след жената, за да направи да я завлече реката.[16] И земята помогна на жената, и земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си.[17] Тогава змеят се разгневи срещу жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Иисус. И застана на морския пясък.

Откровение 13:1-18
[1] И видях звяр, който излизаше от морето и имаше седем глави и десет рога; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена.[2] И звярът, който видях, приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му – като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт.[3] И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя се удивляваше след звяра;[4] и се поклониха на змея, защото даде власт на звяра; и се поклониха и на звяра, като казваха: Кой е като този звяр? Кой може да воюва против него?[5] И му се даде уста да говори големи неща и богохулства; и му се даде власт да действа четиридесет и два месеца.[6] И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото Име и Неговата скиния, и онези, които живеят на небето.[7] И му се даде да воюва против светиите и да ги победи; и му се даде власт над всяко племе и народ, и език, и нация.[8] И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото Агне от създаването на света.[9] Ако някой има ухо, нека слуша.[10] Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите.[11] И видях друг звяр, който излизаше от земята. И той имаше два рога, като агнешки, и говореше като змей.[12] Той упражняваше цялата власт на първия звяр пред него и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.[13] И вършеше големи знамения, дотам че направи и огън да слиза от небето на земята пред хората.[14] И мамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя.[15] И му се даде да даде дишане на образа на звяра, така че образът на звяра дори да проговори и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра.[16] И принуждаваше всички – малки и големи, богати и бедни, свободни и роби – да им се сложи белег на дясната ръка или на челата им,[17] за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи белега, името на звяра или числото на неговото име.[18] Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Откровение 20:1-15
[1] И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.[2] Той улови змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за хиляда години,[3] и го хвърли в бездната, и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.[4] И видях престоли; и седнаха на тях, и им се даде да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Иисусовото свидетелство и заради Божието слово и които не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.[5] Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.[6] Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.[7] И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от неговата тъмница[8] и ще излезе да мами нациите по четирите краища на земята, Гог и Магог, за да ги събере за война; чието число е като морския пясък.[9] И те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град; и огън падна (от Бога) от небето и ги погълна.[10] И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност.[11] И видях един голям бял престол и Седящия на него, от Чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.[12] Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и се разгънаха едни книги; и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бяха съдени според написаното в книгите – според делата си.[13] И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени – всеки според делата си.[14] И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.[15] И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871