A A A A A

Математически знаци: [Номер 3]


1 Тимотей 2:5
Защото има само един Бог и един Посредник между Бога и хората – Човекът Христос Иисус,

2 Тимотей 3:16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;

Деяния 17:28
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: ?Защото дори Негов род сме.“

Колосяни 2:9
Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството

Изход 3:14
И Бог каза на Мойсей: Аз съм Онзи, който съм. И още каза: Така ще кажеш на израилевите синове: Онзи, който съм ме изпрати при вас.

Битие 1:26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията на сърцето.

Йоан 4:24
Бог е дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

Левит 19:28
Да не правите нарязвания по тялото си заради мъртвец и да не чертаете белези по себе си. Аз съм ГОСПОД.

Матей 12:40
Защото, както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Откровение 1:4
Йоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, който е и който е бил, и който идва, и от седемте Духове, които са пред Неговия престол,

Тит 1:12
Един от тях, техен собствен пророк, е казал: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.

1 Коринтяни 15:33
Не се мамете. Лошите другари покваряват добрите нрави.

1 Йоаново 5:7-9
[7] и Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината.[8] Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни.[9] Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико, защото свидетелството на Бога е това, че Той е свидетелствал за Сина Си.

Йоан 3:16-18
[16] Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.[17] Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.[18] Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в Името на Единородния Божи Син.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871