A A A A A

Добър характер: [Смелост]


Деяния 4:29-31
[29] И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост,[30] като Ти простираш ръката Си за изцеление и да стават знамения и чудеса чрез Името на Твоя свят Слуга Иисус.[31] И като се помолиха, мястото, където бяха събрани, се разтърси и всички бяха изпълнени със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.

2 Коринтяни 3:12
И така, като имаме такава надежда, пристъпваме с голямо дръзновение

Деяния 14:3
Но те пак останаха доста време, като говореха дързостно за Господа, който свидетелстваше за словото на Своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.

Деяния 13:46
Но Павел и Варнава говориха дързостно и казаха: Нужно беше да се възвести първо на вас Божието слово; но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците.

Деяния 19:8
И той влезе в синагогата и говореше дръзновено, и в продължение на три месеца разискваше и ги убеждаваше за неща, отнасящи се до Божието царство.

Филимон 1:8
Затова, макар че имам голямо дръзновение в Христос да ти заповядам това, което подобава,

Деяния 18:26
Той почна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, го прибраха и му изложиха по-точно Божия път.

Марко 15:43
дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Иисус.

Деяния 28:31
като проповядваше Божието царство и учеше с пълно дръзновение за Господ Иисус Христос, без някой да му забранява.

Деяния 4:29-30
[29] И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост,[30] като Ти простираш ръката Си за изцеление и да стават знамения и чудеса чрез Името на Твоя свят Слуга Иисус.

Притчи 28:1
Безбожните бягат, без да ги гони никой, а праведните са уверени като млад лъв.

Битие 18:23-32
[23] И Авраам се приближи и каза: Ще погубиш ли праведния с неправедния?[24] Може да има петдесет праведни в града; ще погубиш ли мястото, няма ли да му простиш заради петдесетте праведни, които са в него?[25] Не може да бъде Ти да сториш такова нещо, да убиеш праведния с неправедния, така че праведният да бъде като неправедния! Не може да бъде това от Теб! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?[26] И ГОСПОД каза: Ако намеря в Содом петдесет праведни, вътре в града, ще простя на цялото място заради тях.[27] А Авраам в отговор каза: Ето, сега аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа:[28] Може на петдесетте праведни да не достигат пет; ще погубиш ли целия град заради петимата? Той каза: Няма да го погубя, ако намеря там четиридесет и пет.[29] А Авраам пак Му говори, и каза: Може да се намерят там четиридесет. Той каза: Заради четиридесетте няма да сторя това.[30] А Авраам каза: Да не се разгневи Господ, че пак ще кажа: Може да се намерят там тридесет. И Той каза: Няма да сторя това, ако намеря там тридесет.[31] А Авраам каза: Ето сега, осмелих се да говоря на Господа; може да се намерят там двадесет. И Той каза: Заради двадесетте няма да го погубя.[32] Тогава Авраам каза: Да не се разгневи Господ, ако проговоря пак, само този път: Може да се намерят там десет. И Той каза: Заради десетте няма да го погубя.

Псалми 138:3
В деня, когато извиках, Ти ми отговори; направи ме дръзновен със сила в душата ми.

Ефесяни 3:12
в когото ние имаме дръзновение и достъп с увереност чрез вярата в Него.

Йоан 4:17
В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Иисус й каза: Добре каза, че нямаш мъж;

Евреи 10:19
И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в светилището чрез кръвта на Иисус,

Евреи 4:16
Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно.

Евреи 13:6
Така че ние смело можем да кажем: ?Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?“

Ефесяни 6:19-20
[19] и за мен, за да ми се даде слово, когато отворя устата си, с дръзновение да известявам тайната на благовестието,[20] за което съм посланик в окови, така че да говоря за него дръзновено, както подобава да говоря.

Деяния 4:13
А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неучени и необразовани хора, се чудеха и познаха, че са били с Иисус.

1 Тимотей 3:13
Защото тези, които са служили добре като служители, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христос Иисус.

1 Солунци 2:2
но макар и пострадали и опозорени по-рано във Филипи, както знаете, ние придобихме смелост в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие сред голяма борба.

Филипяни 1:20
според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, а както винаги, така и сега, с пълно дръзновение ще бъде възвеличен Христос в тялото ми – било чрез живот или чрез смърт.

2 Тимотей 1:7
Защото Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладеене.

1 Коринтяни 16:13
Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете мъжествени! Бъдете силни!

Притчи 14:26
В страха от ГОСПОДА има силна увереност и Неговите синове ще имат прибежище.

Псалми 27:14
Чакай ГОСПОДА, бъди смел и нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай ГОСПОДА!

Римляни 1:16
Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка.

1 Летописи 28:20
И Давид каза на сина си Соломон: Бъди силен и смел и действай! Не се бой и не се страхувай, защото ГОСПОД Бог, моят Бог, е с теб. Той няма да те остави и няма да те напусне, докато цялото дело за службата на ГОСПОДНИЯ дом не бъде завършено.

1 Коринтяни 15:58
Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен.

Ефесяни 6:10
Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.

Исая 54:4
Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена, и не се смущавай, защото няма да бъдеш опозорена; защото ще забравиш срама от младостта си и няма вече да помниш позора на вдовството си.

Йоан 14:27
Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

Марко 5:36
Но Иисус, като чу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: Не се бой, само вярвай.

Филипяни 1:28
и че в нищо не се плашите от противниците; което за тях е доказателство за тяхната гибел, а за вас – за спасение, и то от Бога.

Йоан 7:26
Ето, Той явно говори и нищо не Му казват. Да не би първенците наистина да са познали, че Този е Христос?

Деяния 5:29
А Петър и апостолите в отговор казаха: На нас подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на хората.

Исус Навиев 1:7
Само бъди силен и много смел, за да внимаваш да спазваш целия закон, за който ти заповяда слугата Ми Мойсей; не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш успех, където и да отидеш.

Езекил 3:9
Като диамант, по-кораво от кремък направих челото ти; не се бой от тях и не се плаши от тях, защото са бунтовен дом.

Деяния 9:29
и говореше, и спореше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.

Филипяни 1:1
Павел и Тимотей, слуги на Иисус Христос, до всичките светии в Христос Иисус, които са във Филипи, заедно с надзорниците и служителите:

1 Тимотей 3:1
Вярно е това слово: ако някой се стреми към надзорничество, добро дело желае.

1 Коринтяни 3:12
И ако някой гради на тази основа злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,

Евреи 10:1
Защото законът, съдържайки в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самия образ на нещата, не може никога чрез едни и същи жертви, които непрекъснато се принасят, година след година, да направи съвършени онези, които пристъпват да жертват.

1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871