A A A A A

Добър характер: [Отговорност]


Римляни 14:12
И така, всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бога.

Римляни 1:20
Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada,

Притчи 27:17
Raud ihub rauda ja inimene ihub teist.

Яков 5:16
Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.

Римляни 2:12
Kes teevad pattu Seaduseta, need ka hukkuvad Seaduseta, kes teevad pattu Seaduse all, neile mõistetakse kohut Seaduse järgi.

Лука 12:47-48
[47] Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa,[48] kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

1 Солунци 5:11
Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!

Яков 4:17
Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.

Римляни 4:15
Sest Seadus soetab viha, aga kus Seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist.

1 Тимотей 1:10
hoorajaile, poisipilastajaile, inimröövijaile, valetajaile, valevandujaile ja kellele tahes muule, mis käib terve õpetuse vastu.

Матей 12:36
Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,

Лука 12:48
kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Езекил 18:20
Hing, kes teeb pattu, peab surema! Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei kanna poja süüd: õige peale tulgu tema õigus ja õela peale tema õelus!

Ефесяни 5:21
Alistuge üksteisele Kristuse kartuses,

Евреи 10:25
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Езекил 33:8
Kui ma ütlen õelale: Õel, sa pead surema!, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin sinu käest.

Матей 12:36-37
[36] Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,[37] sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi.'

Галатяни 6:1-2
[1] Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.[2] Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Евреи 10:24
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.

Псалми 51:5
Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees.

1 Йоаново 2:2
ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

2 Коринтяни 5:10
sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.

2 Коринтяни 4:17-18
[17] Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au,[18] meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.

Ефесяни 4:25
Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed.

Галатяни 6:2
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Деяния 14:17
ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.'

2 Коринтяни 2:6
Niisugusele piisab noomimisest, mida ta enamiku käest on saanud,

1 Царе 16:7
Aga Issand ütles Saamuelile: 'Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.'

1 Коринтяни 1:10
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus.

4 Царе 12:4-5
[4] Aga ohvrikünkad ei kadunud, vaid rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvriküngastel.[5] Ja Joas ütles preestritele: 'Kõik pühitsetud andide raha, mis tuuakse Issanda kotta, käibel olev raha, hingeraha, mille järgi igaühte on hinnatud, kõik raha, mida keegi südame sunnil toob Issanda kotta,

Псалми 82:1
Aasafi laul. Jumal seisab jumalikus koguduses, ta mõistab kohut jumalate seas.

Псалми 82:6
Mina küll ütlesin: Teie olete jumalad ja olete kõik Kõigekõrgema lapsed.

Йов 1:6-12
[6] Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka.[7] Ja Issand küsis saatanalt: 'Kust sa tuled?' Ja saatan vastas Issandale ning ütles: 'Maad mööda hulkumast ja rändamast.'[8] Siis Issand ütles saatanale: 'Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.'[9] Saatan vastas Issandale ning ütles: 'Kas Iiob asjata Jumalat kardab?[10] Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema kätetööd ja ta kari on siginenud maal.[11] Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on! Kas ta siis õnnistab su palet?'[12] Siis Issand ütles saatanale: 'Vaata, kõik, mis tal on, olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!' Ja saatan läks Issanda juurest ära.

Йов 2:1-7
[1] Ja ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka ja seisis Issanda ees.[2] Ja Issand küsis saatanalt: 'Kust sa tuled?' Ja saatan vastas Issandale: 'Maad mööda hulkumast ja rändamast.'[3] Siis Issand ütles saatanale: 'Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: ta on vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ikka veel peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu teda ilma põhjuseta hävitama.'[4] Aga saatan vastas Issandale ning ütles: 'Nahk naha vastu, ja mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest.[5] Aga siruta ometi oma käsi ning puuduta tema luud ja liha! Kas ta siis õnnistab su palet?'[6] Ja Issand ütles saatanale: 'Vaata, ta on su käes! Säästa ainult tema hing!'[7] Siis saatan läks Issanda juurest ära ja lõi Iiobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni.

1 Летописи 28:8
Ja nüüd, kogu Iisraeli, Issanda koguduse silma ees ja meie Jumala kuuldes ma ütlen: Pange tähele ja täitke kõiki Issanda, oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739