A A A A A

Бог: [Финансова Благословия]


1 Царе 2:7
ГОСПОД осиромашава и обогатява, смирява и възвишава.

2 Коринтяни 8:9
Защото знаете благодатта на нашия Господ Иисус Христос – че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез Неговата бедност.

3 Йоаново 1:2
Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.

Еклесиаст 9:10
Всичко, което ръката ти намери да прави, направи със силата си, понеже няма нито работа, нито размисъл, нито знание, нито мъдрост в Шеол, където отиваш.

Галатяни 6:9
Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.

Битие 13:2
А Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

Осия 4:6
Народът Ми загива от липса на знание. Понеже ти отхвърли знанието, и Аз отхвърлих теб да не ми свещенодействаш. Понеже ти забрави закона на своя Бог, и Аз ще забравя синовете ти.

Яков 5:12
А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с някоя друга клетва; а нека вашето Да да бъде Да и вашето Не да бъде Не, за да не паднете под осъждане.

Йоан 6:12
И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.

Лука 6:38
давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Лука 12:34
Защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Притчи 10:22
Благословението на ГОСПОДА обогатява и ГОСПОД не прибавя към него скръб.

Притчи 11:14
Когато няма ръководене, народът пада, а в многото съветници има спасение.

Притчи 19:17
Който оказва милост на сиромаха, заема на ГОСПОДА и Той ще му отплати за благодеянието.

Притчи 21:17
Който обича веселба, ще обеднее, който обича вино и масло, няма да забогатее.

Притчи 22:9
Който има щедро око, ще бъде благословен, защото дава от хляба си на сиромаха.

Притчи 28:22-27
[22] Човек със зло око бърза след богатството, а не знае, че ще го постигне недоимък.[23] Който изобличава човек, ще намери после повече благоволение отколкото онзи, който ласкае с език.[24] Който краде баща си или майка си и казва: Не е грях! — той е другар на разбойника.[25] Човек с надменна душа причинява разпри, но който се уповава на ГОСПОДА, ще бъде богато наситен.[26] Който се уповава на своето си сърце, е безумен, а който ходи с мъдрост, ще се спаси.[27] Който дава на бедните, няма да бъде в нужда, а който скрива очите си от тях, много ще го кълнат.

Псалми 24:1
(По слав. 23) Псалм на Давид. ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него,

Матей 6:33
Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Матей 23:23
Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте изоставили по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и вярата; но тези трябваше да правите, а онези да не оставяте.

Матей 25:21
Господарят му каза: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.

Римляни 13:8
Не дължете на никого нищо освен взаимна любов; защото, който люби другиго, е изпълнил закона.

Притчи 3:9-10
[9] Почитай ГОСПОДА от имота си и от първите плодове на целия си доход.[10] Така хамбарите ти ще се изпълнят с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино.

Псалми 121:1-2
[1] (По слав. 120) Песен на изкачванията. Ще повдигна очите си към хълмовете. Откъде ще дойде помощта ми?[2] Помощта ми идва от ГОСПОДА, който е направил небето и земята.

Марко 11:22-23
[22] А Иисус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.[23] Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.

Битие 1:26-27
[26] И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.[27] И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.

2 Коринтяни 9:6-8
[6] А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.[7] Всеки да дава, както е решил в сърцето си, не с неохота и не от принуждение; защото Бог люби онзи, който дава на драго сърце.[8] А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат, така че, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело,

Лука 14:28-30
[28] Защото кой от вас, когато иска да построи кула, не сяда първо да пресметне разноските – дали ще има с какво да я доизкара?[29] Да не би като положи основа, а не може да довърши, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват:[30] Този човек започна да строи, но не можа да довърши.

Лука 6:34-36
[34] И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.[35] Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.[36] И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Яков 5:1-3
[1] Елате сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.[2] Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.[3] Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изяде месата ви като огън. Вие събирахте съкровища в последните дни.

Битие 12:1-20
[1] И ГОСПОД каза на Аврам: Излез от земята си, от рода си и от бащиния си дом, и иди в земята, която ще ти покажа![2] Ще те направя голям народ и ще те благословя, и ще възвелича името ти, и ще бъдеш за благословение.[3] Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне, и в теб ще се благославят всички земни племена.[4] И така, Аврам тръгна, както му каза ГОСПОД, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан.[5] Аврам взе жена си Сарая, братовия си син Лот, всичкия си имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, за да отидат в ханаанската земя. И стигнаха в ханаанската земя.[6] И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. Тогава ханаанците живееха в земята.[7] И ГОСПОД се яви на Аврам и каза: На твоето потомство ще дам тази земя. И там издигна олтар на ГОСПОДА, който му се яви.[8] Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си; Ветил оставаше на запад, а Гай — на изток. И там издигна олтар на ГОСПОДА и призова Името на ГОСПОДА.[9] И Аврам се вдигна и продължи пътя си на юг.[10] А в земята настана глад; затова Аврам слезе в Египет да поживее там като чужденец, понеже гладът се беше усилил в ханаанската земя.[11] И когато наближи да влезе в Египет, каза на жена си Сарая: Ето, зная, че си жена красива на глед.[12] Египтяните, като те видят, ще кажат: Тя му е жена! И мен ще убият, а теб ще оставят жива.[13] Моля те, кажи, че си ми сестра, за да ми бъде добре заради теб и да се опази животът ми заради теб.[14] И като влезе Аврам в Египет, египтяните видяха, че жената беше твърде красива.[15] Видяха я и големците на фараона и я похвалиха на фараона; затова жената беше заведена в дома на фараона.[16] И заради нея той стори добро на Аврам, и той имаше овце и говеда, и магарета, и слуги, и слугини, и магарици, и камили.[17] Но ГОСПОД порази фараона и дома му с тежки язви поради Сарая, жената на Аврам.[18] Тогава фараонът повика Аврам и каза: Какво е това, което ми стори ти? Защо не ми каза, че ти е жена?[19] Защо ми каза: Сестра ми е; така че аз си я взех за жена! И сега, ето жена ти; вземи я и си иди.[20] И фараонът му определи хора, които изпратиха него, жена му и всичко, което имаше.

Матей 6:1-34
[1] Внимавайте да не вършите правдата си пред хората, за да ви виждат; иначе нямате награда при вашия Отец, който е на небесата.[2] И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.[3] А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка да не знае какво прави дясната,[4] за да бъде твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.[5] И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.[6] А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.[7] А когато се молите, не говорете излишни думи както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.[8] И така, не бъдете като тях; защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да Му искате.[9] А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето Име;[10] да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята![11] Дай ни днес всекидневния хляб,[12] и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници.[13] И не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия, (защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин).[14] Защото, ако вие простите на хората прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.[15] Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.[16] А когато постите, не бъдете унили като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да се показват пред хората, че постят. Истина ви казвам: те са получили своята награда.[17] А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,[18] за да не се показваш пред хората, че постиш, а пред твоя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те възнагради.[19] Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат;[20] а си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци нито подкопават, нито крадат;[21] защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.[22] Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено.[23] Но ако окото ти е зло, цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината![24] Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.[25] Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си – какво ще ядете или какво ще пиете; нито за тялото си – какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото?[26] Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях?[27] И кой от вас може с безпокойство да прибави един лакът на ръста си?[28] И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат – не се трудят, нито предат;[29] но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като един от тях.[30] Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облича вас, маловерци?[31] И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем?[32] Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.[33] Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.[34] Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло.

Второзаконие 28:1-68
[1] А ако слушаш усърдно гласа на ГОСПОДА, своя Бог, като внимаваш да вършиш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, ГОСПОД, твоят Бог, ще те постави високо над всичките народи на земята.[2] И всичките тези благословения ще дойдат върху теб и ще те постигнат, ако слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог.[3] Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето.[4] Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъка ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.[5] Благословени ще бъдат кошът ти и нощвите ти.[6] Благословен ще бъдеш във входа си и благословен ще бъдеш в изхода си.[7] ГОСПОД ще предаде разбити пред теб враговете ти, които се надигат против теб; по един път ще излизат против теб, а по седем пътя ще бягат пред теб.[8] ГОСПОД ще заповяда за теб благословението в житниците ти и във всичко, което предприема ръката ти, и ще те благославя в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.[9] ГОСПОД ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е заклел, ако спазваш заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, и ходиш в Неговите пътища.[10] Тогава всичките народи на земята ще видят, че ти се наричаш с ГОСПОДНОТО Име, и ще се страхуват от теб.[11] ГОСПОД ще ти даде изобилни блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ти да ти я даде.[12] ГОСПОД ще отвори за теб доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжда на земята ти на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем.[13] И ГОСПОД ще те направи глава, а не опашка, и ти ще отиваш само нагоре, а не надолу, ако слушаш заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, които днес ти заповядвам да пазиш и вършиш,[14] и ако не се отклоняваш нито надясно, нито наляво от думите, които днес ви заповядвам, за да следваш други богове и да им служиш.[15] Но ако не слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да внимаваш да вършиш всички Негови заповеди и Негови наредби, които днес ти заповядвам, тогава всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те постигнат.[16] Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.[17] Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти.[18] Проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.[19] Проклет ще бъдеш във входа си и проклет ще бъдеш в изхода си.[20] ГОСПОД ще изпраща върху теб проклятие, смут и разорение във всичко, което предприеме ръката ти да направиш, докато бъдеш изтребен и бързо погинеш заради злината на делата си, защото си Ме оставил.[21] ГОСПОД ще направи да се залепи за теб мор, докато те довърши от земята, в която отиваш, за да я притежаваш.[22] ГОСПОД ще те поразява с изтощение, с треска, с огън, с възпаление, със суша, с главня и с мана и те ще те преследват, докато погинеш.[23] И небето ти, което е над главата ти, ще бъде бронз, а земята, която е под теб — желязо.[24] ГОСПОД ще обръща дъжда на земята ти в прах и пепел; ще слиза върху теб от небето, докато бъдеш изтребен.[25] ГОСПОД ще те предаде разбит пред враговете ти; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътя ще бягаш пред тях; и ще бъдеш преследван по всичките царства на земята.[26] Трупът ти ще бъде храна на всичките небесни птици и на земните зверове и няма да има кой да ги разгонва.[27] ГОСПОД ще те поразява с египетските циреи, с хемороиди, със струпей и с краста, от които не можеш да се изцелиш.[28] ГОСПОД ще те поразява с лудост и със слепота, и със смущение на сърцето;[29] и ще вървиш пипнешком по пладне, както слепият опипва в мрака, и няма да благоуспяваш в пътищата си, а ще бъдеш само потискан и ограбван непрекъснато, и няма да има кой да те избави.[30] Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; ще построиш къща, но няма да живееш в нея; ще насадиш лозе, но няма да ядеш от плода му.[31] Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, но ти няма да ядеш от него; магарето ти ще бъде грабнато отпред теб и няма да ти се върне; овцете ти ще бъдат предадени на враговете ти и няма да имаш кой да помогне.[32] Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще копнеят за тях непрекъснато, но няма да има сила в ръката ти.[33] Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и целия ти труд; и винаги ще бъдеш само потискан и мачкан.[34] И ще полудееш от гледката, която очите ти виждат.[35] ГОСПОД ще те поразява с мъчителни циреи на колената и по краката, от които няма да можеш да се изцелиш, от петата на крака ти до темето на главата ти.[36] ГОСПОД ще заведе теб и царя, когото си поставил над себе си, при народ, който нито ти, нито бащите ти са познавали; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък.[37] И ще станеш за учудване, за поговорка и за присмех сред всичките народи, сред които ГОСПОД ще те отведе.[38] Ще изнасяш много семе на полето, а ще събираш малко, защото скакалецът ще го изяде.[39] Ще засаждаш и обработваш лозя, но нито ще пиеш от виното, нито ще събираш гроздето, защото червеят ще ги изяде.[40] Ще имаш маслини по всичките си области, но с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.[41] Ще раждаш синове и дъщери, но те няма да бъдат твои, защото ще отиват в плен.[42] Всичките ти дървета и плода на земята ти ще владее скакалецът.[43] Чужденецът, който е сред теб, ще се издига все по-нагоре и по-нагоре от теб, а ти ще падаш все по-надолу и по-надолу.[44] Той ще ти заема, а ти на него няма да заемаш; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.[45] И всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те преследват, и ще те стигнат, докато бъдеш изтребен, защото не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да пазиш заповедите Му и наредбите Му, които Той ти заповяда.[46] И ще бъдат за знамение и за чудо върху теб и потомството ти до века.[47] Понеже не си служил на ГОСПОДА, своя Бог, с радост и веселие на сърцето заради изобилието на всичко,[48] затова ще слугуваш на враговете си, които ГОСПОД ще изпрати против теб, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и Той ще сложи железен ярем на шията ти, докато те изтреби.[49] ГОСПОД ще докара против теб народ от далеч, от края на земята, както лети орел; народ, чийто език няма да разбираш;[50] народ със свиреп вид, който няма да уважава стария и няма да пожали младия.[51] И той ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти, докато бъдеш изтребен; няма да остави нито жито, нито ново вино, нито масло, нито малките на говедата ти, нито малките на овцете ти, докато те унищожи.[52] Ще те обсади във всичките ти порти, докато по цялата ти земя паднат стените ти, високите и укрепените, на които си се надявал; и ще те обсади във всичките ти порти по цялата ти земя, която ГОСПОД, твоят Бог, ти е дал.[53] Тогава, при обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни, ти ще ядеш плода на утробата си, плътта на синовете си и на дъщерите си, които ГОСПОД, твоят Бог, ти е дал.[54] Нежният и изтънчен мъж между вас ще гледа със зло око на брат си, на жената на пазвата си и на останалите от децата си, които му остават,[55] и няма да даде на нито един от тях от плътта на децата си, която яде; защото няма да му остане нищо в обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни във всичките ти порти.[56] Нежната и изтънчена жена между вас, която не би дръзнала да постави стъпалото на крака си на земята поради изтънченост и нежност, ще гледа със зло око на мъжа на пазвата си, на сина си и на дъщеря си,[57] заради рожбата си, която излиза между краката й, и заради децата си, които ражда; защото ще ги яде тайно поради липсата на всичко при обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни при портите ти.[58] Ако не внимаваш да вършиш всичките думи на този закон, които са написани в тази книга, и да се боиш от това славно и страшно Име, ГОСПОД, твоят Бог,[59] тогава ГОСПОД ще направи твоите язви и язвите на потомството ти изключителни, големи и продължителни язви и лоши и продължителни болести.[60] И ще върне обратно върху теб всичките египетски болести, от които си се страхувал, и те ще се залепят за теб.[61] Също и всяка болест и всяка язва, която не е записана в книгата на този закон, ГОСПОД ще докара върху теб, докато бъдеш изтребен.[62] Ще останете малко на брой, докато по множество бяхте като звездите на небето, защото ти не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог.[63] И както на ГОСПОД му беше драго за вас, да ви прави добро и да ви умножава, така на ГОСПОД ще Му бъде драго да ви унищожава и да ви изтребва; и ще бъдете изтръгнати от земята, в която отиваш да я притежаваш.[64] И ГОСПОД ще те разпръсне между всичките народи, от единия край на земята до другия край на земята; и там ще служиш на други богове, дърво и камък, които нито ти си познавал, нито бащите ти.[65] И между тези народи няма да намериш покой и стъпалото на крака ти няма да намери място за почивка; там ГОСПОД ще ти даде треперещо сърце, помрачени очи и отчаяние на душата.[66] Животът ти ще виси на косъм пред теб и ти ще се страхуваш денем и нощем, и няма да си уверен за живота си.[67] Сутрин ще казваш: О, да беше вечер! — а вечер ще казваш: О, да беше сутрин! — заради страха, който ще ужасява сърцето ти и заради гледката, която ще виждат очите ти.[68] И ГОСПОД ще те върне в Египет с кораби по пътя, за който ти казах: Няма да го видиш повече. И там ще се предложите за продан на враговете си като роби и робини, но няма да има кой да ви купува.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871