A A A A A

Църква: [Фалшиви Учители]


Езекил 13:9
И ръката Ми ще бъде против пророците, които виждат суета и предсказват лъжа. Те няма да бъдат в съвета на народа ми и няма да се запишат в книгата на израилевия дом, и няма да дойдат в израилевата земя. И ще познаете, че Аз съм Господ БОГ.

Еремия 23:16
Така казва ГОСПОД на Войнствата: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват! Те ви правят нищожни, говорят видения от собственото си сърце, а не от устата на ГОСПОДА.

Лука 6:26
Горко на вас, когато всички хора ви захвалят, защото бащите им така правеха на лъжепророците.

Матей 24:24
Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Матей 16:11-12
[11] Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?[12] Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебния квас, а от учението на фарисеите и садукеите.

2 Тимотей 4:3-4
[3] Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите,[4] и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

2 Тимотей 4:3-4
[3] Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите,[4] и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

Деяния 20:28-30
[28] Внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Светият Дух ви е поставил надзорници, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.[29] Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото;[30] също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отвличат учениците след себе си.

2 Петрово 3:14-18
[14] Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите от Него в мир, чисти и непорочни.[15] И считайте дълготърпението на нашия Господ за спасение, както ви е писал и възлюбеният ни брат Павел според дадената му мъдрост,[16] както пише и във всичките си писма, когато говори в тях за тези работи — в които има някои неща, мъчни за разбиране, които невежите и неутвърдените изопачават, както и другите Писания, за своя собствена гибел.[17] И така, вие, възлюбени, като знаете това предварително, се пазете, да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от твърдостта си.[18] Но растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Иисус Христос. На Него да бъде слава и сега, и в деня на вечността. Амин.

1 Йоаново 4:1-6
[1] Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.[2] По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Иисус Христос е дошъл в плът, е от Бога;[3] а всеки дух, който не изповяда, че Иисус Христос е дошъл в плът, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега вече е в света.[4] Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.[5] Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша.[6] Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това познаваме духа на истината и духа на заблудата.

Матей 7:15-20
[15] Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.[16] По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини – от репеи?[17] Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.[18] Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.[19] Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.[20] И така, по плодовете им ще ги познаете.

2 Петрово 1:12-21
[12] Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас.[13] Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне,[14] понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както и ми извести нашият Господ Иисус Христос.[15] Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да си припомняте тези работи.[16] Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.[17] Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих.“[18] И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.[19] И така, ние държим пророческото слово още по-твърдо и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.[20] И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не става от собствено разяснение,[21] защото никога не е идвало пророчество по волята на човека, а (светите) Божии хора са говорили, движени от Светия Дух.

Тит 1:6-16
[6] ако някой е непорочен, мъж на една жена и има верни деца, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.[7] Защото надзорникът трябва да е безупречен, като Божи управител, не своеволен, нито сприхав, нито да се заседява при виното, нито побойник, нито да е лаком за пагубна печалба,[8] а гостолюбив, обичащ доброто, разбран, справедлив, благочестив, самообладан,[9] който здраво държи вярното слово така, както е бил научен, за да може и да увещава със здравото учение, и да изобличава онези, които противоречат.[10] Защото има много непокорни, празнословци и измамници, особено от обрязаните,[11] чиито уста трябва да се запушат, които съсипват цели домове, като поучават заради гнусна печалба това, което не трябва.[12] Един от тях, техен собствен пророк, е казал: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.[13] Това свидетелство е вярно. По тази причина ги изобличавай строго, за да бъдат здрави във вярата,[14] като не обръщат внимание на юдейски басни и на заповеди от хора, които се отвръщат от истината.[15] За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите няма нищо чисто, а даже и умът им и съвестта им са осквернени.[16] Твърдят, че познават Бога, но с делата си Го отричат, като са отвратителни и непокорни, и негодни за никакво добро дело.

2 Петрово 2:1-22
[1] Fuerunt vero et pseudopro phetae in populo, sicut et in vo bis erunt magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis et eum, qui emit eos, Dominatorem negantes superducent sibi celerem perditionem.[2] Et multi sequentur eorum luxurias, propter quos via veritatis blasphemabitur;[3] et in avaritia fictis verbis de vobis negotiabuntur. Quibus iudicium iam olim non cessat, et perditio eorum non dormitat.[4] Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit in iudicium reservatos:[5] et originali mundo non pepercit, sed octavum Noe iustitiae praeconem custodivit diluvium mundo impiorum inducens;[6] et civitates Sodomae et Gomorrae in cinerem redigens eversione damnavit, exemplum ponens eorum, quae sunt impiis futura:[7] et iustum Lot oppressum a nefandorum luxuria conversationis eruit:[8] aspectu enim et auditu iustus habitans apud eos, de die in diem animam iustam iniquis operibus cruciabat.[9] Novit Dominus pios de tentatione eripere, iniquos vero in diem iudicii puniendos reservare,[10] maxime autem eos, qui post carnem in concupiscentia immunditiae ambulant dominationemque contemnunt.Audaces, superbi, glorias non metuunt blasphemantes,[11] ubi angeli fortitudine et virtute cum sint maiores, non portant adversum illas coram Domino iudicium blasphemiae.[12] Hi vero, velut irrationabilia animalia naturaliter genita in captionem et in corruptionem, in his, quae ignorant, blasphemantes, in corruptione sua et corrumpentur[13] inviti percipientes mercedem iniustitiae; voluptatem existimantes diei delicias, coinquinationes et maculae deliciis affluentes, in voluptatibus suis luxuriantes vobiscum,[14] oculos habentes plenos adulterae et incessabiles delicti, pellicientes animas instabiles, cor exercitatum avaritiae habentes, maledictionis filii;[15] derelinquentes rectam viam erraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit,[16] correptionem vero habuit suae praevaricationis; subiugale mutum in hominis voce loquens prohibuit prophetae insipientiam.[17] Hi sunt fontes sine aqua, et nebulae turbine exagitatae, quibus caligo tenebrarum reservatur.[18] Superba enim vanitatis loquentes pelliciunt in concupiscentiis carnis luxuriis illos, qui paululum effugiunt eos, qui in errore conversantur,[19] libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis; a quo enim quis superatus est, huius servus est.[20] Si enim refugientes coinquinationes mundi in cognitione Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi his rursus implicati superantur, facta sunt eis posteriora deteriora prioribus.[21] Melius enim erat illis non cognoscere viam iustitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, sancto mandato.[22] Contigit enim eis illud veri proverbii: Canis reversus ad suum vomitum ",et " Sus lota in volutabro luti ".

Матей 23:1-29
[1] Tunc Iesus locutus est ad turbas et ad discipulos suos[2] dicens: " Super cathedram Moysis sederunt scribae et pharisaei.[3] Omnia ergo, quaecumque dixerint vobis, facite et servate; secundum opera vero eorum nolite facere: dicunt enim et non faciunt.[4] Alligant autem onera gravia et importabilia et imponunt in umeros hominum, ipsi autem digito suo nolunt ea movere.[5] Omnia vero opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus: dilatant enim phylacteria sua et magnificant fimbrias,[6] amant autem primum recubitum in cenis et primas cathedras in synagogis[7] et salutationes in foro et vocari ab hominibus Rabbi.[8] Vos autem nolite vocari Rabbi; unus enim est Magister vester, omnes autem vos fratres estis.[9] Et Patrem nolite vocare vobis super terram, unus enim est Pater vester, caelestis.[10] Nec vocemini Magistri, quia Magister vester unus est, Christus.[11] Qui maior est vestrum, erit minister vester.[12] Qui autem se exaltaverit, humiliabitur; et, qui se humiliaverit, exaltabitur.[13] Vae autem vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia clauditis regnum caelorum ante homines! Vosenim non intratis nec introeuntes sinitis intrare.[14] ()[15] Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselytum, et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennae duplo quam vos![16] Vae vobis, duces caeci, qui dicitis: "Quicumque iuraverit per templum, nihil est; quicumque autem iuraverit in auro templi, debet".[17] Stulti et caeci! Quid enim maius est: aurum an templum, quod sanctificat aurum?[18] Et: "Quicumque iuraverit in altari, nihil est; quicumque autem iuraverit in dono, quod est super illud, debet".[19] Caeci! Quid enim maius est: donum an altare, quod sanctificat donum?[20] Qui ergo iuraverit in altari, iurat in eo et in omnibus, quae super illud sunt;[21] et, qui iuraverit in templo, iurat in illo et in eo, qui inhabitat in ipso;[22] et, qui iuraverit in caelo, iurat in throno Dei et in eo, qui sedet super eum.[23] Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia decimatis mentam et anethum et cyminum et reliquistis, quae graviora sunt legis: iudicium et misericordiam et fidem! Haec oportuit facere et illa non omittere.[24] Duces caeci, excolantes culicem, camelum autem glutientes.[25] Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia mundatis, quod de foris est calicis et paropsidis, intus autem pleni sunt rapina et immunditia![26] Pharisaee caece, munda prius, quod intus est calicis, ut fiat et id, quod de foris eius est, mundum.[27] Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, quia similes estis sepulcris dealbatis, quae a foris quidem parent speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia![28] Sic et vos a foris quidem paretis hominibus iusti, intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate.[29] Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, qui aedificatis sepulcra prophetarum et ornatis monumenta iustorum

Latin Nova Vulgata Bible 1979
Public Domain: Nova Vulgata 1979