A A A A A

Ангели и демони: [Сатаната]


Матей 12:24
А когато фарисеите чуха това, казаха: Този не изгонва демоните иначе, освен чрез началника на демоните, Веелзевул.

Марко 3:22
И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва демоните чрез началника на демоните.

Матей 10:25
Достатъчно е на ученика да бъде като учителя си, и на слугата – като господаря си. Ако стопанина на дома нарекоха Веелзевул, то колко повече – домашните Му!

Матей 12:27
При това, ако Аз изгонвам демоните чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите синове? Затова те ще ви бъдат съдии.

Лука 11:15-19
[15] А някои от тях казаха: Чрез началника на демоните, Веелзевул, изгонва демоните.[16] А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.[17] Но Той, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено само против себе си, запустява; и дом, разделен сам против себе си, пада.[18] Също така, ако Сатана се раздели сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че изгонвам демоните чрез Веелзевул.[19] И ако Аз чрез Веелзевул изгонвам демоните, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.

4 Царе 1:1-3
[1] След смъртта на Ахав Моав въстана против Израил.[2] И Охозия падна през решетката на горната си стая в Самария и се разболя. И изпрати пратеници и им каза: Идете, допитайте се до акаронския бог Ваал-Зевув дали ще оздравея от тази болест.[3] И Ангелът ГОСПОДЕН говори на тесвиеца Илия: Стани, иди да посрещнеш пратениците на самарийския цар и им кажи: Няма ли Бог в Израил, че отивате да се допитате до акаронския бог Ваал-Зевув?

Лука 11:18
Също така, ако Сатана се раздели сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че изгонвам демоните чрез Веелзевул.

Марко 3:20-30
[20] И дойдоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат.[21] А Своите Му, като чуха това, отидоха да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.[22] И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва демоните чрез началника на демоните.[23] Но Той, като ги повика, им каза с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?[24] Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.[25] И ако един дом се раздели против себе си, този дом не ще може да устои.[26] И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, а е дошъл краят му.[27] И никой не може да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния – и тогава ще ограби къщата му.[28] Истина ви казвам, че всичките грехове на човешките синове ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали;[29] но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, а е виновен за вечен грях;[30] защото казваха: Има нечист дух.

4 Царе 1:16
И му каза: Така казва ГОСПОД: Понеже си изпратил посланици да се допитат до акаронския бог Ваал-Зевув — като че нямаше Бог в Израил, да се допиташ до Неговото слово — затова няма да слезеш от леглото, на което си се качил, а непременно ще умреш.

Битие 1:1
В начало Бог създаде небесата и земята.

Матей 9:34
А фарисеите казваха: Чрез началника на демоните Той изгонва демоните.

Откровение 21:20
петият – сардоникс, шестият – сард, седмият – хрисолит, осмият – вирил, деветият – топаз, десетият – хрисопрас, единадесетият – яцинт, дванадесетият – аметист.

Йов 2:11
И тримата приятели на Йов чуха за цялото това нещастие, което го беше сполетяло, и дойдоха всеки от мястото си — теманецът Елифаз и шуахецът Валдад, и наамецът Софар — и се уговориха да дойдат заедно и да му съчувстват, и да го утешат.

4 Царе 1:6
А те му казаха: Един човек се изкачи насреща ни и ни каза: Идете, върнете се при царя, който ви е изпратил, и му кажете: Така казва ГОСПОД: Няма ли Бог в Израил, че пращаш да се допитат до акаронския бог Ваал-Зевув? Затова, няма да слезеш от леглото, на което си се качил, а непременно ще умреш.

Йоан 1:1
В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Лука 11:19
И ако Аз чрез Веелзевул изгонвам демоните, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.

Изход 6:23
И Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря на Аминадав, сестра на Наасон, която му роди Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар.

Лука 3:1
В петнадесетата година на царуването на император Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод – четверовластник на Галилея, и брат му Филип – четверовластник на Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний – четверовластник на Авилиния,

Битие 10:10
И началото на царството му беше Вавилон и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар.

Битие 14:1
В дните на сенаарския цар Амарфал, еласарския цар Ариох, еламския цар Ходологомор и гоимския цар Тидал,

Второзаконие 14:5
елен и газела, и сърна, и дива коза, и кошута, и антилопа и планинска овца.

Рут 1:2
Името на човека беше Елимелех, името на жена му — Ноемин, а името на двамата му сина — Маалон и Хелеон; те бяха ефратци от Витлеем Юдейски. И те отидоха в моавските полета и останаха там.

Неемия 1:1
Думи на Неемия, сина на Ахалия. В месец Хаслев, в двадесетата година, когато бях в крепостта Суса,

Естир 1:1
А в дните на Асуир — онзи Асуир, който царуваше от Индия чак до Етиопия над сто двадесет и седем области —

3 Царе 1:2
Затова слугите му му казаха: Нека потърсят за господаря ми, царя, млада девица, за да стои пред царя и да се грижи за него, и да лежи в скута ти, за да се стопли господарят ми, царят.

Откровение 16:16
И ги събра на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон.

Исая 34:14
Пустинни зверове ще се срещат там с хиени и космати демони ще си викат един на друг. И самодивата ще се настани там и ще си намери място за почивка.

Матей 22:37
А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“

Марко 3:1-6
[1] И пак влезе в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.[2] И те Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.[3] И Той каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и ела по средата.[4] А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.[5] И като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.[6] И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него как да Го убият.

Марко 10:46-52
[46] След това дойдоха в Ерихон. И когато Той излизаше от Ерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, който беше сляп, седеше край пътя и просеше.[47] И когато чу, че това е Иисус Назарянинът, започна да вика, като казваше: Иисусе, Сине Давидов, смили се над мен![48] И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен![49] И така, Иисус се спря и каза: Повикайте го. Повикаха слепия и му казаха: Дерзай, стани, вика те.[50] И той хвърли дрехата си и скочи, и дойде при Иисус.[51] А Иисус заговори и му каза: Какво искаш да ти направя? Слепият Му каза: Равуни, да прогледна![52] А Иисус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и Го последва по пътя.

Данаил 1:7
И началникът на скопците ги преименува, като нарече Даниил Валтасасар, а Анания — Седрах, а Мисаил — Мисах, а Азария — Авденаго.

Съдии 4:6
Тогава тя изпрати и повика Варак, сина на Авиноам, от Кедес-Нефталим и му каза: Не заповяда ли ГОСПОД, Израилевият Бог: Иди и излез на планината Тавор, и вземи със себе си десет хиляди мъже от синовете на Нефталим и от синовете на Завулон!

4 Царе 19:37
А когато се кланяше в храма на бога си Нисрох, синовете му Адрамелех и Сарасар го убиха с меч и избягаха в аратската земя. А вместо него се възцари синът му Есарадон.

Езекил 23:4
Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й. И те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Самария е Оола, а Ерусалим е Оолива.

Еремия 1:1
Думите Еремия, сина на Хелкия, от свещениците, които бяха в Анатот, във вениаминовата земя,

Битие 10:22
Синовете на Сим: Елам и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам.

Ездра 4:7
В дните на Артаксеркс Вислам, Митридат, Тавеил и другите им съслужители писаха до персийския цар Артаксеркс. Писмото беше написано на арамейски. Това е арамейският превод:

Матей 10:3
Филип и Вартоломей; Тома и Матей, бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

Деяния 2:9
Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия,

Левит 11:5
скокливата мишка, защото преживя, но няма раздвоени копита — тя е нечиста за вас;

Еклесиаст 1:1
Думите на проповедника, сина на Давид, цар в Ерусалим:

Изход 30:34
И ГОСПОД каза на Мойсей: Вземи си аромати -- стакти, оникс, халван -- аромати с чист ливан; по равни части да бъдат.

Йов 9:9
Той прави Мечката, Орион и Плеядите, и стаите на юга.

Деяния 6:5
И това предложение се хареса на цялото множество и избраха Стефан, мъж, пълен с вяра и със Светия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия,

Откровение 1:11
който казваше: Това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до седемте църкви: до Ефес и до Смирна, и до Пергам, и до Тиатир, и до Сардис, и до Филаделфия, и до Лаодикия.

3 Царе 8:13
Построих Ти извисен дом, място, в което да обитаваш до века.

Марко 3:23
Но Той, като ги повика, им каза с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?

Исус Навиев 24:15
Но ако не желаете да служите на ГОСПОДА, изберете си днес на кого ще служите: дали на боговете, на които бащите ви служеха оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и домът ми ще служим на ГОСПОДА!

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871