A A A A A

Допълнителен: [Изобилие]


1 Тимотей 5:8
Но ако някой не се грижи за своите и най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ.

2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат, така че, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело,

Второзаконие 29:12
за да встъпиш в завета на ГОСПОДА, своя Бог, и в Неговата клетва, която ГОСПОД, твоят Бог, прави с теб днес,

Ефесяни 3:20
А на Този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила –

Изход 34:6
ГОСПОД мина пред него и провъзгласи: ГОСПОД, ГОСПОД, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и многомилостив, и истинен,

Яков 1:17
всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.

Йоан 10:10
Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.

Лука 6:38
давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Лука 6:45
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото (съкровище на сърцето) си изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му.

Матей 6:33
Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Филипяни 4:19
И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.

Притчи 3:5-10
[5] Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не се облягай на своя разум.[6] Във всичките си пътища познавай Него и Той ще прави равни пътеките ти.[7] Не бъди мъдър в очите си, бой се от ГОСПОДА и се отклонявай от зло.[8] Това ще бъде изцеление за тялото ти и освежителна влага за костите ти.[9] Почитай ГОСПОДА от имота си и от първите плодове на целия си доход.[10] Така хамбарите ти ще се изпълнят с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино.

Псалми 23:5
Приготвяш трапеза пред мен пред лицето на враговете ми, помазваш с миро главата ми, чашата ми прелива.

Псалми 36:8
Ще се наситят от тлъстината на дома Ти, ще ги напоиш от реката на Своите сладости.

Псалми 37:11
А смирените ще наследят земята и ще се наслаждават в изобилен мир.

Псалми 65:11
Увенчаваш годината с благостта Си и от следите Ти капе тлъстина.

Псалми 72:16
Изобилие от жито ще има в земята, на върха на планините; плодът му ще се люлее като Ливан и жителите на града ще процъфтяват като земната трева.

Римляни 15:13
И нека Бог на надеждата ви изпълни с всякаква радост и мир във вярата, така че да се преумножава надеждата ви чрез силата на Светия Дух.

Псалми 66:8-12
[8] Благославяйте нашия Бог, вие, народи, и направете да се чуе гласът на възхвалата Му —[9] Той, който съхранява душата ни в живот и не оставя да се поклатят краката ни.[10] Защото Ти, Боже, си ни изпитал, пречистил си ни, както се пречиства сребро.[11] Довел си ни в мрежата, сложил си тежък товар на хълбоците ни,[12] направил си хора да яздят на главите ни. Преминахме през огън и вода, но Ти ни изведе в изобилие.

Bulgarian Verens Bible 1871
Public Domain Version 1871