A A A A A

Бог: [Благословия]


Лука 6:38
давайте и ще ви се дава; добра мярка — натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Матей 5:4
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.

Филипяни 4:19
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.

Псалми 67:7
Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища.

Числа 6:24-25
[24] ГОСПОД да те благослови и да те опази![25] ГОСПОД да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!

Филипяни 4:6-7
[6] Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;[7] и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.

Яков 1:17
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.

Еремия 17:7-8
[7] Благословен да бъде онзи човек, който уповава на ГОСПОДА и чието упование е ГОСПОД.[8] Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, а листът му ще се зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод.

Исая 41:10
не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.

Йоан 1:16
Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

Битие 22:16-17
[16] В Себе Си се заклевам, казва ГОСПОД, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син,[17] ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си;

Битие 27:28-29
[28] Бог да ти даде от росата на небето и от тлъстината на земята, и изобилие на жито и на вино.[29] Племена да ти слугуват и народи да ти се покланят. Бъди господар на братята си; и да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, и благословен всеки, който те благославя.

Псалми 1:1-3
[1] Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи;[2] а се наслаждава в закона на ГОСПОДА и в Неговия закон се поучава ден и нощ.[3] Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява.

Псалми 23:1-4
[1] Давидов псалом. ГОСПОД е Пастир мой; няма да остана в нужда.[2] На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда.[3] Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си.[4] Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга — те ме утешават.

2 Царе 22:3-4
[3] Бог е моя канара, на Когото се надявам. Щит мой и рог на избавлението ми. Висока моя кула е и прибежище ми е. Спасител мой е. Ти ме избавяш от насилие.[4] Ще призова ГОСПОДА, Който е достохвален; така ще бъда избавен от неприятелите си.

1 Йоаново 5:18
Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.

Псалми 138:7
Даже ако премина през утеснение, Ти ще ме съживиш; ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми; и десницата Ти ще ме избави.

2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

Филипяни ४:७
и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.

Bulgarian Protestant Revised Bible - (BPB) 2015
Copyright by © Българско библейско дружество 2015