A A A A A

Потайности: [Дракони]


Езекил 29:3
Говори и речи: Така казва Господ Иеова: Ето Аз съм против тебе, Фараоне египетски царю, великото чудовище {Т.е., Крокодилът.}, което лежиш всред реките си, което си рекло: Реката ми е моя; аз я направих за себе си.

Езекил 32:2
Сине човешки, дигни плач за египетския цар Фараон, и кажи му: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; и устремил си се в реките си, и мътиш водите с нозете си и тъпчеш реките им.

Исая 27:1
В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си нож Ще накаже левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия се змей, И ще убие змията, която е в морето.

Исая 51:9
Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господна! Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове! Не си ли ти, която си съсякла Раав {Т.е., Египет.}, И смъртно си пробола змея?

Йов 7:12
Море ли съм аз, или морско чудовище, Та туряш над мене стража?

Йов 41:18-21
[18] Когато киха блещи светлина, И очите му са като клепачите на зората.[19] Из устата му излизат запалени факли, И огнени искри изкачат.[20] Из ноздрите му излиза дим, Като на възвряло гърне [над пламнали] тръстики.[21] Дишането му запаля въглища, И пламъкът излиза из устата му.

Псалми 18:8
Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.

Псалми 44:19
Макар Ти да си ни съкрушил в пусто място {Еврейски: Място на чакали.}. И да си ни покрил с мрачна сянка.

Псалми 74:13
Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти си смазал главите на морските чудовища.

Откровение 1:7
Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

Откровение 11:7
И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.

Второзаконие 32:33
Виното им е отрова змийска И мъчителна отрова аспидова.

Откровение 13:8
И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, [всеки], чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.

Откровение 16:13
И видях [да излизат] от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;

Изход 7:10-12
[10] Тогава Моисей и Аарон влязоха при Фараона и сториха, според както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред Фараона и пред слугите му, и [жезълът] стана змия.[11] Но Фараон повика мъдреците и чародеите, та и те, египетските магьосници, сториха същото с баянията си.[12] Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си, и те станаха змии; обаче Аароновия жезъл погълна техните жезли.

Йов 40:15-20
[15] Ето сега речния кон {Еврейски: Веемот.} който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.[16] Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му в мускулите на корема му.[17] Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.[18] Костите му са [като] медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.[19] Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, [го] е снабдил [с] меча Си.[20] Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.

Откровение 12:1-17
[1] И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.[2] Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.[3] И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.[4] И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.[5] И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато [и занесено] при Бога, дори при Неговия престол.[6] И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.[7] И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;[8] обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.[9] И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.[10] И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.[11] А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до [толкоз, щото да бягат от] смърт.[12] Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.[13] И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото [дете].[14] И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време, [скрита] от лицето на змея {Гръцки: Змията.}.[15] И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.[16] Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.[17] Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и [змеят] застана на морския пясък.

Откровение 13:1-18
[1] И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.[2] И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като [крака] на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.[3] И [видях] една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена [отиде] след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;[4] поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него?[5] И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.[6] И отвори устата си [да изрече] хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.[7] И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.[8] И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, [всеки], чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.[9] Ако има човек ухо нека слуша.[10] Ако някой [завежда] в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тука е[ нужно] търпението и вярата на светиите.[11] И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.[12] Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.[13] И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.[14] И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.[15] И позволи [му] се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.[16] И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;[17] за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.[18] Тук е [нужно] мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Откровение 20:1-15
[1] И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.[2] Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,[3] и, като го хвърли в бездната, заключи и [я] запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.[4] И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; [видях] и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването [си] за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.[5] Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.[6] Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.[7] И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,[8] и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.[9] И те се разпростряха по [цялата] широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.[10] И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.[11] След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.[12] Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и [едни] книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е [книгата] на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.[13] И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.[14] И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това [- присъдата за в огненото езеро] {В изданието от 1940 г. тези думи липсват} е втората смърт.[15] И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914