A A A A A

Математически знаци: [Номер 3]


1 Тимотей 2:5
Защото има [само] един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,

2 Тимотей 3:16
Всичкото писание [е] боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

Деяния 17:28
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме".

Колосяни 2:9
Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството;

Изход 3:14
И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас.

Битие 1:26
И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Йоан 4:24
Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

Левит 19:28
Заради мъртвец да не правите порязвания по месата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ.

Матей 12:40
Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.

Откровение 1:4
Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,

Тит 1:12
Един от тях, някой си техен пророк е казал: "Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси".

1 Коринтяни 15:33
Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".

1 Йоаново 5:7-9
[7] и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.[8] Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.[9] Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.

Йоан 3:16-18
[16] Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:[17] Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.[18] Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914