A A A A A

Добър характер: [Отговорност]


Римляни 14:12
И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.

Римляни 1:20
Понеже от създанието на [света] {В изданието от 1940 г. "света" липсва.} това, което е невидимо у Него, [сиреч] вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, [човеците] остават без извинение.

Притчи 27:17
Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.

Яков 5:16
И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Римляни 2:12
Защото тия, които са съгрешили без [да имат] закон, без закон ще и да погинат; и които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени.

Лука 12:47-48
[47] И онзи слуга, като е знаел волята на Господаря си, но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.[48] А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.

1 Солунци 5:11
Затова насърчавайте се един друг, както и правите.

Яков 4:17
Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.

Римляни 4:15
понеже законът докарва, [не обещание], а гняв; но гдето няма закон, там няма нито престъпление.

1 Тимотей 1:10
за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,

Матей 12:36
И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.

Лука 12:48
А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.

Езекил 18:20
Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе [наказанието на] бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата [наказанието на] синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него.

Ефесяни 5:21
като се подчинявате един на друг в страх от Христа.

Евреи 10:25
като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай [да престават], а да увещаваме [един друг], и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Езекил 33:8
Когато казвам на беззаконника: Беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да предупредиш беззаконника [да се върне] от пътя си, оня беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче, от твоята ръка ще изискам кръвта му.

Матей 12:36-37
[36] И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.[37] Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.

Галатяни 6:1-2
[1] Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; [но всекиму казвам]: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.[2] Един другиму теготите [си] носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

Евреи 10:24
и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,

Псалми 51:5
Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.

1 Йоаново 2:2
Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за [греховете на] целия свят.

2 Коринтяни 5:10
Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.

2 Коринтяни 4:17-18
[17] Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас,[18] които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

Ефесяни 4:25
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.

Галатяни 6:2
Един другиму теготите [си] носете, и така изпълнявайте Христовия закон.

Деяния 14:17
ако и да не е преставал да свидетелствува за Себе Си, като е правил добрини и давал ви е от небето дъждове и родовити времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба.

2 Коринтяни 2:6
За такъв един доста е наказанието, което му е било [наложено] от повечето [от вас;]

1 Царе 16:7
Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.

1 Коринтяни 1:10
Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

4 Царе 12:4-5
[4] А Иоас рече на свещениците: Всичките пари от посветените неща, които се внасят в Господния дом, и парите от всекиго, който преминава [преброението], и парите от всекиго според оценката му, и всичките пари, които би дошло някому в сърцето да принесе в Господния дом,[5] свещениците нека ги вземат у себе си, всеки от познатия си, и нека поправят разваленото на дома, гдето се намери развалено.

Псалми 82:1
(По слав. 81). Асафов псалом. Бог стои в Божия събор, Съди всред боговете.

Псалми 82:6
Аз рекох: Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния.

Йов 1:6-12
[6] А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана.[7] И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея.[8] После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?[9] А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога?[10] Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.[11] Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.[12] И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

Йов 2:1-7
[1] И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа.[2] И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам-натам по нея.[3] После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. И още държи правдивостта си, при все че ти Ме подбуди против него да го погубя без причина.[4] А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.[5] Но простри ръката Си сега та се допри до костите му и до месата му, и той ще Те похули в лице.[6] И Господ рече на Сатана: Ето, той е в ръката ти; само живота му опази.[7] Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.

1 Летописи 28:8
Сега, прочее, пред целия Израил - Господното общество, и при слушането на нашия Бог, [заръчвам ви:] Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да [продължавате да] владеете тая добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си за винаги.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914