A A A A A

Бог: [Финансова Благословия]


1 Царе 2:7
Господ осиромашава [човека], и обогатява; Смирява [човека], и въздига.

2 Коринтяни 8:9
Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

3 Йоаново 1:2
Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.

Еклесиаст 9:10
Всичко що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го; Защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба {Или: Шеол.} гдето отиваш.

Галатяни 6:9
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.

Битие 13:2
Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

Осия 4:6
Людете Ми загинаха от нямане знание; Понеже ти отхвърли знанието, То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш; Понеже ти забрави закона на твоя Бог, То и Аз ще забравя твоите чада.

Яков 5:12
А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито в друга някоя клетва; но нека бъде вашето [говорене:] Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.

Йоан 6:12
И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи за да не се изгуби нищо.

Лука 6:38
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Лука 12:34
Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Притчи 10:22
Благословението Господно обогатява; И трудът [на човека] не ще притури нищо.

Притчи 11:14
Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници [има] безопасност.

Притчи 19:17
Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.

Притчи 21:17
Който обича удоволствие осиромашава, Който обича вино и масло не забогатява.

Притчи 22:9
Който има щедро око ще бъде благословен Защото дава от хляба си на сиромаха.

Притчи 28:22-27
[22] Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.[23] Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.[24] Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.[25] Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.[26] Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.[27] Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си [от тях] ще има много клетви.

Псалми 24:1
(По слав. 23). Давидов псалом. Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея;

Матей 6:33
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Матей 23:23
Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.

Матей 25:21
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

Римляни 13:8
Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.

Притчи 3:9-10
[9] Почитай Господа от имота си И от първаците на всичкия доход.[10] Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие, И линовете ти ще се преливат с ново вино.

Псалми 121:1-2
[1] (По слав. 120). Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми.[2] Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.

Марко 11:22-23
[22] А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.[23] Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.

Битие 1:26-27
[26] И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.[27] И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

2 Коринтяни 9:6-8
[6] А това [казвам, че] който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.[7] Всеки [да дава] според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.[8] А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

Лука 14:28-30
[28] Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да [я] доизкара?[29] Да не би, като положи основа, а не може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват:[30] Този човек почна да гради, но не можа да доизкара.

Лука 6:34-36
[34] И ако заемате [само] на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното.[35] Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.[36] Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.

Яков 5:1-3
[1] Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.[2] Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.[3] Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.

Битие 12:1-20
[1] Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа.[2] Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.[3] Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.[4] И тъй, Аврам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан.[5] Аврам взе жена си Сарайя, братанеца си Лот, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя.[6] И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време ханаанците [живееха] в земята.[7] И Господ се яви на Аврама и рече: На твоето потомство ще дам тая земя. И там издигна олтар на Господа, Който му се яви.[8] От там се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си, Ветил оставаше на запад, а Гай - на изток; и там издигна олтар на Господа и призова Господното име.[9] После, като се дигна, Аврам все напредваше към юг.[10] А настана глад в земята; затова Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в [Ханаанската] земя.[11] И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сарайя: Виж сега, зная, че си жена красива на глед.[12] Египтяните, като те видят, ще рекат: Тя му е жена; и мене ще убият, а тебе ще оставят жива.[13] Кажи, моля, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай тебе и да се опази живота ми, поради твоята [дума].[14] И като влезе Аврам в Египет, египтяните видяха, че жената беше твърде красива.[15] Видяха я и Фараоновите големци и я похвалиха на Фараона; затова жената беше заведена в дома на Фараона.[16] И заради нея той стори добро на Аврама, който [достигна] да има овци, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили.[17] Но Господ порази Фараона и дома му с тежки язви, поради Аврамовата жена Сарайя.[18] Тогава Фараон повика Аврама и рече: Що е това, което ти ми стори? Защо не ми каза, че ти е жена?[19] Защо ми каза: Сестра ми е, така че аз си я взех за жена; сега, прочее, ето жена ти; вземи я и си иди.[20] И Фараон му определи човеци, които изпратиха него, жена му и всичко що имаше.

Матей 6:1-34
[1] Внимавайте да не вършите [делата на] правдата си пред човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата.[2] И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.[3] А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти;[4] за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].[5] И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.[6] А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].[7] А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене.[8] И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате.[9] А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име![10] да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;[11] Дай ни днес ежедневния хляб;[12] и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;[13] и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].[14] Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.[15] Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.[16] А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили[ вече] своята награда.[17] А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,[18] за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].[19] Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.[20] Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;[21] защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.[22] Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено;[23] но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината![24] Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.[25] Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?[26] Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират[: и пак] небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?[27] И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?[28] И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат;[29] но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях.[30] Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не [ще ли] много повече [да облича] вас маловерци?[31] И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?[32] (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.[33] Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.[34] Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.

Второзаконие 28:1-68
[1] Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.[2] И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.[3] Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето.[4] Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът от добитъка ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти;[5] благословен кошът ти и нощвата ти.[6] Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си.[7] Господ ще направи да бъдат поразявани пред тебе неприятелите, които се повдигат против тебе; през един път те ще излизат против тебе, а през седем пътища ще бягат от пред тебе.[8] Господ ще заповяда [да дойде] благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти предприятия, и ще те благославя в земята, която Господ твоят Бог ти дава.[9] Господ ще те утвърди като свет народ за Себе Си, според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и ходиш в Неговите пътища;[10] И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното Име, и ще се боят от тебе.[11] Господ ще те направи да изобилваш с блага, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде.[12] Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.[13] Господ ще те постави глава, а не опашка, та ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господа твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазиш и вършиш.[14] От думите, които днес ви заповядвам, да се не връщаш надясно или наляво, за да отидеш след други богове да им служиш.[15] Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.[16] Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.[17] Проклети ще бъдат кошът ти и нощвата ти;[18] проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти.[19] Проклет ще бъдеш при влизането си и проклет ще бъдеш при излизането си.[20] Господ ще изпраща върху тебе проклетия, смущение и разорение във всичките предприятия, които предприемаш да вършиш догде бъдеш изтребен и погинеш скоро, поради злите дела, чрез които си Ме оставил.[21] Господ ще направи да се залепва за тебе мор, догде те довърши от земята, в която отиваш да я завладееш.[22] Господ ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с възпаление, със суша {Или, нож.}, с изсушителен вятър и с мана; и те ще те гонят догде погинеш.[23] Небето над главата ти ще бъде мед, и земята под тебе желязо.[24] Господ ще обръща дъжда на земята ти на прах и пепел; ще слиза на тебе от небето догде бъдеш изтребен.[25] Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; през един път ще излизаш против тях, а през седем пътища ще бягаш отпред тях; и ще бъдеш тласкан по всичките царства на света.[26] Трупът ти ще бъде храна на всичките въздушни птици и на земните зверове; и не ще има кой да ги отпъжда.[27] Господ ще те поразява с египетския струпей, с кръвотечения, с краста и със сърбеж, от които да не можеш да се изцелиш.[28] Господ ще те поразява с умопобъркване, със слепота и с омайване на сърцето;[29] и ще ходиш пипайки всред пладне, както слепият пипа в тъмнината, и не ще имаш успех в пътищата си; а ще бъдеш само притесняван и обиран всеки ден, и не ще има кой да те избави.[30] Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да ядеш от плода му.[31] Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, и няма да ядеш от него; оселът ти ще бъде грабнат пред тебе, и няма да ти се върне; овците ти ще бъдат предадени на неприятелите ти, и не ще имаш, кой да [ги] избави.[32] Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ, и очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден, но нищо не ще бъде в силата на ръката ти [да им помогне].[33] Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и [на] всичките ти трудове; и ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван.[34] Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти.[35] Господ ще те поразява с лошо възпаление в колената и в пищялите, тъй щото не ще можеш да се изцелиш, от стъпалата на нозете си до темето си.[36] Господ ще заведе тебе и царя, когото ще си поставил над себе си, при народ, когото не си познавал, нито ти нито бащите ти; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък.[37] И ще станеш за учудване, за поговорка и за поругание на всичките племена, между които Господ ще те отведе.[38] Много семе ще изнасяш на полето, а малко ще събираш, защото скакалците ще го пояждат.[39] Лозя ще посаждаш и обработваш, а вино няма да пиеш [от тях], нито ще събираш [грозде], защото червей ще ги изяде.[40] Маслини ще имаш във всичките си предели, а с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.[41] Синове и дъщери ще раждаш, но те не ще бъдат за тебе, защото ще отиват в плен.[42] Всичките ти дървета и плода на земята ти, щурецът ще ги пояде.[43] Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу.[44] Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.[45] Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда.[46] Това ще бъде за винаги знамение и чудо върху тебе и потомството ти.[47] Понеже не си служил на Господа твоя Бог с веселие и със сърдечна радост поради изобилието на всичко,[48] за това ще слугуваш на неприятелите си, които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и Той ще тури на шията ти железен ярем догде те погуби.[49] Господ ще навлече против тебе народ от далеч, от земния край, като с орлово летене; народ чийто език не разбираш;[50] народ със свиреп поглед, който не ще почете стар нито [ще] пожали млад;[51] и ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти догде починеш; който не ще ти остави ни жито, ни вино, ни масло, нито рожбите от говедата ти, нито малките от овците ти, догде те погуби.[52] Ще те обсади във всичките ти градове, догде по цялата ти земя изпопадат високите ти и укрепени стени, на които се надяваше; и ще те обсади във всичките ти градове из цялата земя, която Господ твоят Бог ти даде.[53] И тогава, при обсадата и притеснението, с което ще те притесни неприятелят ти, ще ядеш плода на утробата си, месата на синовете си и на дъщерите си, които Господ твоят Бог ти е дал.[54] Оня мъж между вас, който е изтънчен и изнежен, ще гледа с немилостиво око на брата си, на жената, [която почива] на пазухата му и на останалите чада, които му оцелеят,[55] та няма да даде ни на едного от тях от месото на чадата си, които ще яде; защото не ще му остане нищо при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни във всичките ти градове.[56] Жената между вас, която е изтънчена и изнежена, която не би дръзнала да тури на земята стъпалото на ногата си по причина на изтънченост и изнеженост, ще гледа с немилостиво око на мъжа, [който почива] на пазухата й, на сина си, на дъщеря си,[57] и на малкото си [дете], което е излязло измежду краката й, да! на чадата, които е родила; защото ще ги яде тайно поради лишението от всичко при обсадата и притеснението, с което неприятелят ти ще те притесни в градовете ти.[58] Ако не внимаваш да изпълняваш всичките думи на тоя закон, които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име ИЕОВА ТВОЯ БОГ,[59] тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе и язвите върху потомството ти, язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни.[60] И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе;[61] още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя закон, Господ ще ги нанесе на тебе догде бъдеш изтребен.[62] Ще останете малцина на брой, - докато по множество бяхте като звездите на небето; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог.[63] И както бе драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва; и ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете.[64] Господ ще те разпръсне между всичките племена от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал нито бащите ти, на дърво и камък.[65] Но и всред тия народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на ногата ти; но там Господ ще ти даде треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата.[66] Животът ти ще бъде в неизвестност пред тебе; и ти ще се боиш денем и нощем, и не ще бъдеш уверен за живота си.[67] Заран ще думаш: О да мръкнеше! и вечер ще думаш: О да съмнеше! поради страха, с който в сърцето си ще се страхуваш, и поради зрелищата, които с очите си ще виждаш.[68] И Господ ще те върне в Египет с кораби през пътя, за който ти рекох: Вече няма да го видиш; и там ще [искате да] се продадете на неприятелите [си] за роби и за робини; но не ще има кой да ви купува.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914