A A A A A

Бог: [Проклятие]


Левит 20:9
Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.

Второзаконие 28:15
Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимаваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.

Изход 21:17
Който хули баща си или майка си непременно да се умъртви.

Еремия 15:10
Горко ми, майко моя, За гдето си ме родила човек за каране, И човек за препиране с целия свят! Аз нито съм давал с лихва, нито са ми давали с лихва, [Все пак, обаче], всеки от тях ме кълне.

Галатяни 3:13
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво";

Изход 34:7
Който пази милост за хиляди [поколения], прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява [виновния], въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение.

Лука 6:28
благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост.

Числа 14:18
Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява [виновния], и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род.

Битие 3:17
А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.

Притчи 26:2
Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.

Второзаконие 5:9
да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,

Галатяни 5:1
Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Изход 20:5
да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,

2 Коринтяни 5:17
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

1 Йоаново 4:4
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

2 Царе 16:5-8
[5] А когато цар Давид стигна у Ваурим, ето, излезе от там човек от семейството на Сауловия дом, на име Семей, Гираев син; и като излезе, вървеше и кълнеше.[6] И хвърляше камъни върху Давида и върху всичките слуги на цар Давида; а всичките люде и всичките силни мъже бяха отдясно му и отляво му.[7] И Семей като кълнеше говореше така: Излез, излез, мъжо кръвниче и мъжо злосторниче![8] Господ докара върху тебе всичката кръв на дома на Саула, вместо когото ти се възцари, и Господ предаде царството в ръката на сина ти Авесалома; и ето те в нещастието ти, защото си кръвник.

Второзаконие 21:23
да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от Бога; така да не оскверниш земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство.

Изход 20:5-6
[5] да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,[6] а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

1 Царе 17:43
И филистимецът каза на Давида: Куче ли съм аз, та идеш против мене с тояга? И филистимецът прокле Давида с боговете си.

Езекил 18:20
Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе [наказанието на] бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата [наказанието на] синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него.

Еремия 31:29-30
[29] В ония дни няма вече да казват: Бащите ядоха кисело грозде, И зъбите на децата оскоминяха;[30] Но всеки ще умира за своето си беззаконие; Всеки човек, който би изял кисело грозде, Неговите зъби ще оскоминеят.

Изход 20:6
а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

Второзаконие 18:10-12
[10] Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,[11] никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;[12] защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.

Римляни 8:37-39
[37] Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.[38] Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,[39] нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

1 Петрово 5:8-9
[8] Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.[9] Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.

Битие 3:17-19
[17] А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.[18] Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева.[19] С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.

Битие 4:10-12
[10] И рече [Бог]: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.[11] И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.[12] Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.

Битие 9:18-27
[18] А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаана.[19] Тия трима бяха Ноеви синове; и от тях се насели цялата земя.[20] В това време Ной почна да работи земята и насади лозе.[21] И, като пи от виното опи се и се разголи в шатрата си.[22] И Хам, Ханаановия баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.[23] А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха заднишком та покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота.[24] Като изтрезня Ной от виното си и се научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече: -[25] Проклет да е Ханаан; Слуга на слуги ще бъде на братята си.[26] Рече още: Благословен Господ, Симовия Бог; И Ханаан да му бъде слуга.[27] Бог да разшири Яфета. И да се засели в шатрите на Сима; И Ханаан да им бъде слуга.

3 Царе 2:32-46
[32] Господ ще възвърне [проляната] от него кръв на неговата глава, понеже той нападна двама мъже по-праведни и по-добри от него, та ги уби с меч, без да знае баща ми Давид, - Авенира Нировия син, Израилевия военачалник, и Амаса Етеровия син, Юдовия военачалник.[33] Така ще се възвърне кръвта им на Иоавовата глава и на главата на потомството му до века; а на Давида, на потомството му, на дома му и на престола му ще бъде мир от Господа до века.[34] Тогава Ванаия, Иодаевият син, влезе да го нападна и го уби; и погребан бе у дома си в пустинята.[35] И вместо него царят постави свещеника Садока.[36] Тогава царят прати да повикат Семея, и рече му: Построй си къща в Ерусалим и живей там и да не излезеш от там на никъде;[37] защото, знай положително, че в деня, когато излезеш и преминеш потока Кедрон, непременно ще бъдеш убит; кръвта ти ще бъде на твоята глава.[38] И Семей рече на царя: Добра е думата; според както каза господарят ми царят, така ще стори слугата ти. И Семей живя в Ерусалим доволно време.[39] А след три години, двама от Семеевите слуги побягнаха при гетския цар Анхуса, Мааховия син; и известиха на Семея, казвайки: Ето, слугите ти са в Гет.[40] Тогава Семей, като стана та оседла осела си, отиде в Гет при Анхуса за да потърси слугите си; и Семей отиде та доведе слугите си от Гет.[41] И извести се на Соломона, че Семей ходил от Ерусалим в Гет и се върнал.[42] Тогава царят прати да повикат Семея, и му рече: Не те ли заклех в Господа и те предупредих, като рекох: Знай положително, че в деня, когато излезеш и отидеш вън, где и да е, непременно ще умреш; и ти ми рече: Добра е думата, която чух?[43] Защо, прочее, не опази Господната клетва и заповедта, която ти дадох?[44] Царят още каза на Семея: Ти знаеш всичкото зло сторено на баща ми Давида, което се таи в сърцето ти; затова, Господ ще възвърне злото ти на твоята глава;[45] а цар Соломон ще бъде благословен, и Давидовият престол утвърден пред Господа до века.[46] Тогава царят заповяда на Ванаия Иодаевия син; и той излезе та го нападна; и той умря. И царството се утвърди в Соломоновата ръка.

Йов 2:9
Тогава жена му му рече: Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.

Йов 19:17
Дъхът ми е отвратителен на жена ми, И дъхът ми на чадата на чреслата ми,

Йов 1:10
Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

Ефесяни 6:10-17
[10] Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.[11] Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.[12] Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните [сили] на нечестието в небесните [места].[13] Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.[14] Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,[15] и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.[16] А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;[17] вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

Матей 5:22
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.

Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

Римляни 6:23
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Битие 9:25
Проклет да е Ханаан; Слуга на слуги ще бъде на братята си.

Псалми 104:9
Положил си предел [на водите], за да не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята.

Битие 6:12
И Бог видя земята; и, ето, [тя] бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята.

Битие 7:20
Петнадесет лакти по-горе [от тях] се издигнаха водите, та планините се покриха.

Битие 8:5-9
[5] Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха.[6] После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, що беше направил;[7] и изпрати гарван, който, като излезе, отиваше насам натам додето пресъхнаха водите на земята.[8] Тогава изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята.[9] Но гълъбът, понеже не намери почивка за нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата бе [още] по лицето на цялата земя. И той простря ръка та го взе, и внесе го при себе си в ковчега.

Битие 9:11
Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

Римляни 12:14
Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.

Bulgarian Bible 1914
Public Domain Version 1914