A A A A A

Бог: [Благословия]

Лука 6:38
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Матей 5:4
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.

Филипяни 4:19
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

Псалми 67:7
Бог ще ни благослови, И от Него ще се боят всички земни краища.

Числа 6:24-25
[24] Господ да те благослови и да те опази![25] Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!

Филипяни 4:6-7
[6] Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;[7] и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

Яков 1:17
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.

Еремия 17:7-8
[7] Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ.[8] Защото ще бъде като дърво насадено при вода, Което разпростира корените си при потока, И няма да се бои, когато настане пекът, Но листът му ще се зеленее, И не ще има грижа в година на бездъждие, Нито ще престане да дава плод.

Исая 41:10
Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница,

Йоан 1:16
Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;

Битие 22:16-17
[16] В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син,[17] ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си;

Битие 27:28-29
[28] Бог да ти даде от росата на небето, И от тлъстината на земята, И изобилие на жито и на вино.[29] Племена да ти слугуват И народи да ти се покланят; Бъди господар на братята си, И да ти се покланят синовете на майка ти. Проклет всеки, който те кълне, И благословен всеки, който те благославя.

Псалми 1:1-3
[1] Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;[2] Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.[3] Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.

Псалми 23:1-4
[1] (По слав. 22). Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда.[2] На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.[3] Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.[4] Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

2 Царе 22:3-4
[3] Бог е канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, и рога на избавлението ми; Висока моя кула е, и прибежище ми е, Спасител мой е; Ти ме избавяш от насилие.[4] Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.

1 Йоаново 5:18
Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.

Псалми 138:7
Даже ако премина сред утеснение, Ти ще ме съживиш; Ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми; И десницата Ти ще ме избави.

2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

Филипяни 4:7
и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940