A A A A A

Грехове: [Изневяра]


1 Коринтяни 6:18
Бягайте от блудодеянието. Всеки [друг] грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.

Изход 20:14
Не прелюбодействувай.

Евреи 13:4
Женитбата [нека бъде] на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

Яков 4:17
Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.

Еремия 13:27
Видях твоите мерзости по хълмовете и по полетата, Прелюбодействата ти и цвиленията ти, Безсрамното ти блудство. Горко ти, Ерусалиме! До кога още няма да се очистиш?

1 Йоаново 1:9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

Лука 16:18
Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодействува.

Матей 19:9
И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, [когато] бъде напусната, прелюбодействува.

Притчи 6:32
Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си.

Римляни 7:2-3
[2] Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон.[3] И тъй, ако при живота на мъжа [си] тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът [й], свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.

Марко 10:11-12
[11] И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.[12] И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.

Матей 5:27-32
[27] Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".[28] Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.[29] Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.[30] И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.[31] Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо".[32] А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

1 Коринтяни 6:9-16
[9] Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,[10] нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.[11] И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си [от такива неща], но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.[12] Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.[13] Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото,[14] а Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.[15] Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде![16] Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло [с нея?] защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът".

Лука 18:18-20
[18] И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да сторя за да наследя вечен живот?[19] А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.[20] Знаеш заповедите: "Не убивай"; "Не кради"; "Не лъжесвидетелствувай"; "Почитай баща си и майка си";

1 Солунци 4:3-5
[3] Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;[4] да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,[5] не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;

Марко 7:20-23
[20] Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека.[21] Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства,[22] прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство.[23] Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Матей 15:17-20
[17] Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода?[18] А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.[19] Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.[20] Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.

Притчи 5:18-23
[18] Да бъде благословен твоят извор, И весели се с жената на младостта си.[19] [Тя да ти бъде като] любезна кошута и мила сърна; Нейните гърди да те задоволяват във всяко време; И възхищавай се винаги от нейната любов.[20] Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена, И да прегръщаш обятията на чужда жена?[21] Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки.[22] Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан.[23] Той ще умре от своето отказване от поука; И от голямото си безумие ще се заблуди.

Йоан 8:4-11
[4] Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство.[5] А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?[6] И това казаха да Го изпитват, за да имат за [какво] да Го обвиняват. А Исус се наведе на долу и пишеше с пръст на земята.[7] Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея.[8] И пак се наведе на долу, и пишеше с пръст на земята.[9] А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите [и следваха] до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред.[10] И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?[11] И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.

Притчи 6:20-35
[20] Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си,[21] Вържи ги за винаги за сърцето си, Увий ги около шията си.[22] Когато ходиш [наставлението] ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.[23] Защото заповедта [им] е светилник, И наставлението [им] е светлина, И поучителните [им] изобличения са път към живот.[24] За да те пазят от лоша жена, От ласкателния език на чужда жена.[25] Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си; Да не те улови с клепачите си;[26] Защото поради блудница [човек изпада в нужда] за парче хляб; А прелюбодейката лови скъпоценната душа.[27] Може ли някой да тури огън в пазухата си, И дрехите му да не изгорят?[28] Може ли някой да ходи по разпалени въглища, И нозете му да се не опекат?[29] Така [е с] оня, който влиза при жената на ближния си; Който се допре до нея не ще остане ненаказан.[30] [Дори] крадецът не се пропуска [ненаказан, Даже] ако краде да насити душата си, когато е гладен;[31] И ако се хване, той трябва да възвърне седмократно, Трябва да даде целия имот на къщата си.[32] Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си.[33] Биене и позор ще намери, И срамът му няма да се изличи.[34] Защото ревнуването на мъжа е [една] ярост; И той няма да пожали в деня на възмездието;[35] Не ще иска да знае за никакъв откуп, Нито ще се умилостиви, ако и да [му] дадеш много подаръци.

Притчи 5:3-22
[3] Защото от устните на чуждата жена капе мед, И устата й са по-меки от дървено масло;[4] Но сетнините й са горчиви като пелин, Остри като изострен от двете страни меч.[5] Нозете й слизат в смърт, Стъпките й стигат до ада,[6] Тъй че тя никога не намира пътя на живота; Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят.[7] Прочее, чада, слушайте мене, И не отстъпвайте от думите на устата ми.[8] Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата на къщата й,[9] Да не би да дадеш жизнеността си на други. И годините си на немилостивите; -[10] Да не би да се наситят чужди от имота ти, И трудовете ти [да отидат] в чужд дом;[11] А ти да охкаш в сетнините си, Когато месата ти и тялото ти се изнурят,[12] И да казваш: Как [можах да] намразя поуката, И сърцето ми да презре изобличението,[13] И аз да не послушам гласа на учителите си, Нито да приклоня ухото си към наставниците си![14] Малко остана да изпадна във всяко зло Всред събранието и множеството.[15] Пий вода от своята си щерна, И оная, която извира от твоя кладенец.[16] Вън ли да се изливат изворите ти, И водни потоци по улиците?[17] Нека бъдат само на тебе, А не и на чужди заедно с тебе.[18] Да бъде благословен твоят извор, И весели се с жената на младостта си.[19] [Тя да ти бъде като] любезна кошута и мила сърна; Нейните гърди да те задоволяват във всяко време; И възхищавай се винаги от нейната любов.[20] Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена, И да прегръщаш обятията на чужда жена?[21] Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, И Той внимателно измерва всичките му пътеки.[22] Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония, И с въжетата на своя грях ще бъде държан.

1 Коринтяни 7:1-40
[1] А относно това, що ми писахте: Добре е човек да се не докосва до жена.[2] Но, за [да се избягват] блудодеянията, нека всеки [мъж] има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж.[3] Мъжът нека има с жената дължимото [към нея] сношение; подобно и жената с мъжа.[4] Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.[5] Не лишавайте един друг от [съпружеско сношение], освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.[6] Но, това казвам, като позволение, а не като заповед.[7] Обаче, бих желал всичките човеци да бъдат какъвто съм аз. Но всеки има своя особен дар от Бога, един така, а друг инак.[8] А на неженените и вдовиците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз.[9] Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват.[10] А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си;[11] (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща жена си.[12] А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща.[13] И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си.[14] Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, [своя мъж;] инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.[15] Но, ако невярващият напусне, нека напусне; в такива [случаи] братът или сестрата не са поробени [на брачния закон]. Бог, обаче, ни е призвал към мир.[16] Защото отгде знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?[17] Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил [сили], и всеки както Бог го е призовал; и така заръчвам по всичките църкви.[18] Обрязан ли е бил призован някой [във вярата], да не крие обрязването. Необрязан ли е бил някой призован, да се не обрязва.[19] Обрязването е нищо, и необрязването е нищо, но [важното е] пазенето на Божиите заповеди.[20] Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призован [във вярата].[21] [В положение на] роб ли си бил призован? да те не е грижа, (но ако можеш и свободен да станеш, по-добре използувай [случая]);[22] защото, който е бил призован в Господа като роб, е свободен човек на Господа; така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христа.[23] С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.[24] Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с Бога.[25] Относно девиците нямам заповед от Господа; но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен.[26] И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека така да остане както си е.[27] Вързан ли си в жена? не търси развързване. Отвързан ли си от жена? не търси жена.[28] Но, ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица, ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.[29] Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;[30] и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че [нищо] не притежават;[31] и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние на тоя свят преминава.[32] А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа;[33] а жененият се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си.[34] Тъй също има разлика и между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде света и в тяло и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си.[35] И това казвам за вашата собствена полза, не да ви държа с оглавник, но заради благоприличието, и за да служите на Господа без отвличане на ума.[36] Пак, ако някой мисли, че постъпва неприлично към [дъщеря] си девица, ако й е минала цветущата възраст, и ако трябва така да стане, нека прави каквото ще; не съгрешава, нека се женят.[37] Но който стои твърд в сърцето си, и не бива принуден, но има власт [да изпълни] волята си, и е решил в сърцето си да държи [дъщеря] си девицата [неомъжена], ще направи добре.[38] Така щото, който омъжи [дъщеря] си девицата добре прави; а който я не омъжи, ще направи по-добре.[39] Жената е вързана до когато е жив мъжът й; но ако мъжът умре, свободна е да се омъжи за когото ще, само в Господа.[40] Но, по моето мнение, по-щастлива е, ако си остане така; а мисля, че и аз имам Божия Дух.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940