A A A A A

Математически знаци: [Номер 5]


Откровение 13:5-18
[5] И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца.[6] И отвори устата си [да изрече] хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.[7] И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.[8] И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, [всеки], чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.[9] Ако има човек ухо нека слуша.[10] Ако някой [завежда] в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тука е[ нужно] търпението и вярата на светиите.[11] И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей.[12] Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.[13] И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.[14] И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.[15] И позволи [му] се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.[16] И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;[17] за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.[18] Тук е [нужно] мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

Матей 19:9
И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, [когато] бъде напусната, прелюбодействува.

Откровение 11:2-3
[2] но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.[3] А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища.

Матей 5:32
А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

2 Тимотей 3:16
Всичкото писание [е] боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

Откровение 4:6-8
[6] И пред престола [имаше] като стъклено море, подобно на кристал, а всред престола и около него четири живи същества, пълни с очи и отпред и отзад.[7] Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице, и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел.[8] И четирите живи същества, имащи по шест крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре; и те не престават денем и нощем да казват: Свет, свет, свет е Господ Бог Всемогъщий, Който бе и Който е, и Който ще бъде.

Числа 5:11-31
[11] Господ говори още на Моисея, казвайки:[12] Говори на израилтяните, казвайки им: Ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него,[13] като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея, и без да бъде хваната [в делото],[14] и дойде на него дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя не е осквернена,[15] тогава тоя човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса й за нея, една десета от ефа ечемичено брашно; но с дървено масло да го не полее, нито да тури върху него ливан, защото е принос за ревнивост, принос за спомен, който напомня за беззаконие.[16] Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа.[17] После свещеникът да вземе света вода в пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията и да я тури във водата.[18] И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата на жената и да тури в ръцете й приноса за спомен, приноса за ревнивост; и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклетия.[19] И свещеникът да я закълне, като рече на жената: Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистота, като си под [закона на] мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която докарва проклетия;[20] но ако си прегрешила, като си под [закона на] мъжа си, и си се осквернила и, ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти,[21] (тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклетия, и свещеникът да рече на жената:) Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;[22] и да влезе тая вода, която докарва проклетия, във вътрешностите ти, и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти; и жената нека рече: Амин, амин.[23] После свещеникът да напише тия клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода;[24] и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклетия; и като влезе в нея водата, която докарва проклетия, [да стане] горчива.[25] Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревнивостта, да подвижи тоя принос пред Господа и да го принесе на олтара;[26] и свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на олтара и след това да даде на жената да изпие водата.[27] А когато я напои с водата, тогаз, ако е осквернена и е направила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклетия, като влезе в нея [ще стане] горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне; и тая жена ще бъде за проклинане в народа си.[28] Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачнува,[29] Това е законът за ревнивостта, когато някоя жена, като е под [закона на] мъжа си, се оскверни,[30] или когато дойде дух на ревнивост върху някой мъж и ревнува жена си, тогава нека постави жената пред Господа, и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според тоя закон.[31] Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.

3 Царе 7:23
Направи още и леяното море, с устие десет лакътя [широко], кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

Второзаконие 6:4
Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;

Малахия 3:10
Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място [за него].

Псалми 104:9
Положил си предел [на водите], за да не могат да преминат, Нито да се върнат пак да покрият земята.

Битие 6:12
И Бог видя земята; и, ето, [тя] бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята.

Битие 7:20
Петнадесет лакти по-горе [от тях] се издигнаха водите, та планините се покриха.

Битие 8:5-9
[5] Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха.[6] После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, що беше направил;[7] и изпрати гарван, който, като излезе, отиваше насам натам додето пресъхнаха водите на земята.[8] Тогава изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята.[9] Но гълъбът, понеже не намери почивка за нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата бе [още] по лицето на цялата земя. И той простря ръка та го взе, и внесе го при себе си в ковчега.

Битие 9:11
Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята.

Битие 1:31
И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Битие 3:15
Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

1 Коринтяни 10:13
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

Изход 20:13
Не убивай.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940