A A A A A

Добър характер: [Приемане]


1 Коринтяни 5:11-13
[11] но в действителност ви писах да се не сношавате [с някого], който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно.[12] Защото, каква работа имам да съдя вънкашните [човеци?] Не съдите ли вие вътрешните,[13] докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.

1 Йоаново 1:9
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.

1 Петрово 3:8-9
[8] А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.[9] Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.

Йоан 3:16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

Притчи 13:20
Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.

Римляни 2:11
Понеже Бог не гледа на лице.

Римляни 5:8
Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

Римляни 8:31
И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

Римляни 14:1-2
[1] Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията [му],[2] Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб [във вярата, яде само] зеленчук.

Евреи 10:24-25
[24] и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,[25] като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай [да престават], а да увещаваме [един друг], и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Йоан 6:35-37
[35] Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.[36] Но казвам ви, че вие Ме видяхте, и пак не вярвате.[37] Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

Колосяни 3:12-14
[12] И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.[13] Претърпявайте си един друг, и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие.[14] А над всичко това [облечете се] в любовта, която свързва всичко в съвършенството.

Матей 5:38-42
[38] Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".[39] А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.[40] На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.[41] Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.[42] Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.

Матей 25:34-40
[34] Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.[35] Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;[36] гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.[37] Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?[38] И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?[39] И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?[40] А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

Римляни 15:1-7
[1] Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.[2] Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.[3] Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано: - "Укорите на ония, които укоряваха тебе, Паднаха върху Мене".[4] Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.[5] А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по [примера на] Христа Исуса.[6] щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.[7] Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава.

Римляни 14:10-19
[10] И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.[11] Защото е писано: - "[Заклевам се] в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене, И всеки език ще славослови Бога".[12] И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.[13] Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре да бъде разсъждението ви това - никой да не полага на брата си спънка или съблазън.[14] Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, нему е нечисто.[15] Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.[16] Прочее, да се не хули това, което вие [считате] за добро,[17] Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.[18] Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците.[19] И тъй, нека търсим това, което [служи] за мир и за взаимно назидание.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940