A A A A A

Бог: [Заповеди]


Марко 10:19
Знаеш заповедите: "Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си".

Лука 18:20
Знаеш заповедите: "Не убивай"; "Не кради"; "Не лъжесвидетелствувай"; "Почитай баща си и майка си";

Матей 22:34-40
[34] А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.[35] И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос:[36] Учителю, коя е голямата заповед в закона?[37] А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".[38] Това е голямата и първа заповед.[39] А втора, подобна[ на нея], е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".[40] На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

Римляни 13:9
Понеже [заповедите]: "Не прелюбодействувай"; "Не убивай"; "Не кради"; "Не пожелавай"; и коя да било друга заповед се заключават в тия думи: "Да обичаш ближния си както себе си".

Матей 19:16-19
[16] И ето един [момък] дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?[17] А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.[18] Казва Му: Кои? Исус рече: [Тия]: Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай;[19] Почитай баща си и майка си; и Обичай ближния си както себе си.

Матей 22:36-40
[36] Учителю, коя е голямата заповед в закона?[37] А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум".[38] Това е голямата и първа заповед.[39] А втора, подобна[ на нея], е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си".[40] На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

Матей 10:17-22
[17] А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.[18] Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.[19] А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.[20] Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.[21] Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.[22] Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.

Римляни 13:8-14
[8] Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.[9] Понеже [заповедите]: "Не прелюбодействувай"; "Не убивай"; "Не кради"; "Не пожелавай"; и коя да било друга заповед се заключават в тия думи: "Да обичаш ближния си както себе си".[10] Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта изпълнява закона.[11] И това [вършете] като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато [изпърво] повярвахме.[12] Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.[13] Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.[14] Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.

Марко 12:28-34
[28] А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита Го: Коя заповед е първа от всички?[29] Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;[30] и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".[31] А ето втората [подобна на нея] [заповед:] "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма.[32] И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че [Бог] е един; и няма друг освен Него;[33] и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе Си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.[34] Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.

Изход 34:28
И [Моисей] стоя там с Господа четиридесет дена и четиридесет нощи без да яде хляб, или да пие вода. И [Господ] написа на плочите думите на завета, Десетте Заповеди.

Второзаконие 4:13
И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.

Второзаконие 10:4
И Той написа на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня когато се събрахте [там;] и Господ ги даде на мене.

Второзаконие 5:7-22
[7] Да нямаш други богове освен Мене.[8] Не си прави кумир, [подобие] на нещо, което е на небето горе, или което е на земята доле, или което е във водите под земята;[9] да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,[10] и Който показвам милост към хиляди [поколения] на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.[11] Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.[12] Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ твоят Бог ти заповяда.[13] Шест дена да работиш и да вършиш всичките си дела;[14] а седмият ден е събота на Господа твоя Бог; [в него] да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, ни чужденецът, който е отвътре портите ти, за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти.[15] И помни, че ти беше роб в Египетската земя, и че Господ твоят Бог те изведе от там със силна ръка и издигната мишца; за това Господ твоят Бог ти заповяда да пазиш съботния ден.[16] Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твоят Бог, за да се продължат дните ти и да благоденствуваш на земята, която Господ твоят Бог ти дава.[17] Не убивай.[18] Не прелюбодействувай.[19] Не кради.[20] Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство.[21] Не пожелавай жената на ближния си; ни да пожелаваш къщата на ближния си, ни нивата му, ни слугата му, ни слугинята му, ни вола му, ни осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.[22] Тия думи Господ изговори на планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака, със силен глас; и друго не притури. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мене.

Второзаконие 6:21
Тогава да кажеш на сина си: Бяхме роби на Фараона в Египет; а Господ ни изведе из Египет със силна ръка;

Второзаконие 10:1-5
[1] В онова време Господ ми каза: Издялай си две каменни плочи, като първите, и възкачи се при Мене на планината; направи си и дървен ковчег.[2] И Аз ще напиша на плочите думите, които бяха на първите плочи, които ти строши; а ти да ги туриш в ковчега.[3] Прочее, направих ковчега от ситимово дърво, издялах две каменни плочи, като първите и се възкачих на планината с двете плочи в ръцете си.[4] И Той написа на плочите, както бе написано по-напред, десетте заповеди, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня когато се събрахте [там;] и Господ ги даде на мене.[5] Тогава се обърнах и слязох от планината, и турих плочите в ковчега, който направих; и там те се намират, според както Господ ми заповяда.

Изход 20:1-17
[1] Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза:[2] Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.[3] Да нямаш други богове освен Мене.[4] Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;[5] да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,[6] а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.[7] Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.[8] Помни съботния ден, за да го освещаваш.[9] Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;[10] а на седмия ден, [който] е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;[11] защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.[12] Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.[13] Не убивай.[14] Не прелюбодействувай.[15] Не кради.[16] Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.[17] Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

Изход 24:12
Тогава рече Господ на Моисея: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

Изход 34:10-29
[10] И [Господ му] каза: Ето, Аз правя завет; пред всичките твои люде ще извърша чудеса такива, каквито не са ставали нито в един народ по целия свят; и всичките люде, между които си ти, ще видят Господното работене; защото това, което Аз ще сторя с вас, е страшно.[11] Пази това, което ти заповядвам днес. Ето Аз изгонвам пред тебе аморееца, ханаанеца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца;[12] но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, гдето отиваш, да не би да стане примка между вас.[13] Но жертвениците им да събориш, стълбовете им да строшиш и ашерите им да изсечеш;[14] защото ти не бива да се кланяш на друг Бог, понеже Иеова, чието име е Ревнив, е ревнив Бог.[15] [Внимавай] да не би да направиш договор с жителите на земята, та когато те блудствуват след боговете си, и жертвуват на боговете си, ти, ако те поканят да ядеш от жертвите им;[16] и да не вземеш от дъщерите им за синовете си, та [тия] техни дъщери, като блудствуват след боговете си, да направят и твоите синове да блудствуват след боговете им.[17] Да не си направиш леяни богове.[18] Празника на безквасните да пазиш. Седем дена да ядеш безквасен хляб, както съм ти заповядал, на отреденото време в месец Авив; защото в месец Авив ти излезе из Египет.[19] Всичко, което отваря утроба, е Мое, и всяко мъжко първородено между добитъка ти, говедо или овца.[20] А първороденото на осела да откупиш с агне; и ако го не откупиш, тогава да му пресечеш врата. Всичките си първородни синове да откупуваш. И никой да се не яви пред Мене с празни ръце.[21] Шест дена да работиш, а в седмия ден да си почиваш: [даже] и във време на сеитба и на жетва да си почиваш.[22] И да пазиш празника на седмиците, [то ест], на първите плодове на жетвата на житото, и празника на беритбата в края на годината.[23] Три пъти през годината всичките твои от мъжки пол да се явят пред Господа Иеова, Израилевия Бог.[24] Защото ще изгоня пред тебе народи, и ще разширя пределите ти; и никой не ще пожелае твоята земя, когато отиваш да се явиш пред Господа твоя Бог три пъти през годината.[25] Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасни хлябове; нито да остане [нещо от] жертвата на пасхалния [празник] до утринта,[26] Най-първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа твоя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му.[27] Тогава Господ рече на Моисея: Напиши си тия думи; защото според тия думи направих Аз завет с тебе и с Израиля.[28] И [Моисей] стоя там с Господа четиридесет дена и четиридесет нощи без да яде хляб, или да пие вода. И [Господ] написа на плочите думите на завета, Десетте Заповеди.[29] И като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше понеже бе говорил с [Бога].

Второзаконие 6:4-9
[4] Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ;[5] и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.[6] Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;[7] и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.[8] Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.[9] И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си.

Изход 20:2-17
[2] Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.[3] Да нямаш други богове освен Мене.[4] Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;[5] да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,[6] а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.[7] Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.[8] Помни съботния ден, за да го освещаваш.[9] Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;[10] а на седмия ден, [който] е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;[11] защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.[12] Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.[13] Не убивай.[14] Не прелюбодействувай.[15] Не кради.[16] Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.[17] Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

Изход 31:18
И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, [Господ] му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.

Йоан 14:15
Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.

Матей 19:18
Казва Му: Кои? Исус рече: [Тия]: Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай;

Йоан 15:10
Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.

Матей 5:17
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.

Изход 32:15
И така, Моисей се обърна и слезе от планината с двете плочи на свидетелството в ръцете си, плочи написани и от двете страни; от едната страна и от другата бяха написани.

Йоан 15:12-17
[12] Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.[13] Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.[14] Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.[15] Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.[16] Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете [в света] и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.[17] Това ви заповядвам да се любите един друг.

Изход 32:16
Плочите бяха Божие дело; и написаното беше Божие писание начертано на плочите:

Изход 34:27
Тогава Господ рече на Моисея: Напиши си тия думи; защото според тия думи направих Аз завет с тебе и с Израиля.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940