A A A A A

Бог: [Елате такива, каквито сте]


Матей 11:27-30
[27] Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.[28] Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.[29] Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.[30] Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

Йоан 6:63-65
[63] Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.[64] Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и кой е тоя, който щеше да Го предаде.[65] И каза: Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене ако не му е дадено от Отца.

Матей 11:28
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

Исая 1:18
Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като [бяла] вълна.

Исая 55:1-3
[1] О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата.[2] Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто.[3] Приклонете ухото си и дойдете при Мене, Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще направя с вас вечен завет [Според] верните милости, [обещани] на Давида.

Матей 15:7-9
[7] Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: -[8] "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене.[9] Обаче напразно Ми се кланят, Като преподават [за] поучения човешки заповеди".

Марко 10:13-16
[13] Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха,[14] Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.[15] Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.[16] Прегърна ги и ги благослови като положи ръцете Си на тях.

Яков 4:6-8
[6] Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".[7] И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.[8] Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи.

2 Коринтяни 5:17
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново.

Йоан 5:24
Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

Римляни 12:1-2
[1] Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę.[2] A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieócie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała.

Евреи 12:1
Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, przez cierpliwość bieżmy w zawodzie, który nam jest wystawiony;

Левит 25:44
Niewolnik też twój, i niewolnica twoja, które mieć będziesz, będą z narodów tych, które są około was, z nich kupować będziecie niewolnika i niewolnicę.

Псалми 32:8-10
[8] Dam ci rozum, i nauczę cię drogi, po której masz chodzić; dam ci radę, obróciwszy na cię oko moje.[9] Nie bądźcież jako koó, albo jako muł, którzy rozumu nie mają, których gęby uzdą i wędzidłem kiełznać musisz, aby się na cię nie porywały.[10] Wiele boleści przypada na złośnika; ale ufającego w Panu miłosierdzie ogarnie.

Исая 29:13
Bo mówi Pan: Przeto, że ten lud przybliża się do mnie usty swemi, a serce jego dalekie jest odemnie, a bojaźni, którą się mnie boją, z przykazaó ludzkich nauczyli się:

Йоан 5:40
A wżdy do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli.

Йоан 6:44-45
[44] Żaden do mnie przyjść nie może, jeźli go Ojciec mój, który mię posłał, nie pociągnie; a ja go wzbudzę w ostateczny dzieó.[45] Napisano w prorokach: I będą wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie.

Йоан 7:37-39
[37] A w on ostateczny dzieó wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.[38] Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego.[39] (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli wierzący weó; albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był uwielbiony.)

Евреи 4:14-16
[14] Przetoż mając najwyższego kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego wyznania.[15] Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, lecz skuszonego we wszystkiem na podobieóstwo nas, oprócz grzechu.[16] Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego.

Откровение 22:16-17
[16] Ja Jezus posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeó i rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna.[17] A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo.

Йоан 6:37
Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz.

Откровение 22:17
A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo.

Исая 13:6-8
[6] Kwilcie! albowiem blisko jest dzieó Paóski, który przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmocnego.[7] Dlatego wszelkie ręce osłabieją, a wszelkie serce człowiecze stopnieje.[8] I będą przestraszeni, uciski i trapienia ogarną ich, jako rodząca boleć będą. Każdy nad bliźnim swoim zdumieje się, oblicza ich płomieniowi podobne będą.

Откровение 12:9
I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni.

Филипяни 1:6
Pewien tego będąc, iż ten, który począł w was dobrą sprawę, dokona aż do dnia Jezusa Chrystusa.

Откровение 21:4
I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły.

Евреи 10:19-22
[19] Mając tedy, bracia! wolność, wnijść do świątnicy przez krew Jezusową,[20] (Drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.)[21] I kapłana wielkiego nad domem Bożym;[22] Przystąpmyż z prawdziwem sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego,

Иоил 2:32
Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Paóskiego, wybawiony będzie; bo na górze Syon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, które Pan powoła.

Псалми 104:9
Zamierzyłeś im kres, aby go nie przestępowały, ani się wracały na okrycie ziemi.

Битие 6:12
Tedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była (albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoję na ziemi).

Битие 8:9
Ale nie znalazłszy gołębica odpocznienia stopie nogi swojej, wróciła się do niego do korabia; jeszcze bowiem wody były po wszystkiej ziemi; i wyciągnąwszy rękę swoję, wziął ją, i wniósł ją do siebie do korabia.

Битие 9:11
I postanowię przymierze moje z wami; a nie będzie zatracone więcej wszelkie ciało wodami potopu; i nie będzie więcej potop na skażenie ziemi.

Битие 7:20
Piętnaście łokci wzwyż wezbrały wody, gdy były okryte góry.

Битие 8:5
A wody ściekały i opadały, aż do dziesiątego miesiąca, dziesiątego bowiem miesiąca, pierwszego dnia, okazały się wierzchy gór.

Притчи 31:30
Omylna jest wdzięczność, i marna piękność; ale niewiasta, która się Pana boi, ta pochwały godna.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910