A A A A A

Църква: [Фалшиви Учители]


Езекил 13:9
И ръката Ми ще бъде против пророците, Които гледат суети и предсказват лъжи; Те не ще бъдат в съвета на людете Ми, Нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом, Нито ще влязат в Израилевата земя; И ще познаете, че Аз съм Господ Иеова.

Еремия 23:16
Така казва Господ на Силите: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват; Те ви учат суета, Изговарят видения от собственото си сърце, А не от устата Господни.

Лука 6:26
Горко [на вас], когато всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепророците.

Матей 24:24
защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Матей 16:11-12
[11] Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?[12] Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас но от учението на фарисеите и садукеите.

2 Тимотей 4:3-4
[3] Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,[4] и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

2 Тимотей 4:3-4
[3] Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,[4] и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

Деяния 20:28-30
[28] Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.[29] Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото;[30] и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си.

2 Петрово 3:14-18
[14] Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир [в сърцата си].[15] И считайте дълготърпението на нашия Господ [като средство] за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.[16] както [пише] и във всичките [си] послания, когато говори в тях за тия работи; в които [послания] има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както [правят] и с другите писания, за своята погибел.[17] И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени [за това], пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.[18] Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.

1 Йоаново 4:1-6
[1] Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.[2] По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;[3] а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е [духът] на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.[4] Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.[5] Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша.[6] Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

Матей 7:15-20
[15] Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.[16] От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?[17] Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.[18] Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.[19] Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.[20] И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

2 Петрово 1:12-21
[12] Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.[13] И мисля, че е право, докато съм в тая [телесна] хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;[14] понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.[15] Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи.[16] Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.[17] Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.[18] Тоя глас чухме [сами] ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина.[19] И [така], пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.[20] И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно [на пророка] обяснение [на Божията воля;][21] защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

Тит 1:6-16
[6] ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.[7] Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба;[8] а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан;[9] който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.[10] Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,[11] чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращат цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва [да учат].[12] Един от тях, някой си техен пророк е казал: "Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси".[13] Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата[14] и да не дадат внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.[15] За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.[16] Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат [от Него], като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.

2 Петрово 2:1-22
[1] Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.[2] И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които [човеци] пътят на истината ще се похули.[3] От лакомство те ще ви мамят с присторени думи; но тяхната присъда, отдавна [приготвена], не се забавя, и тяхното погубление не дреме.[4] Защото, ако Бог не пощади [и] ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;[5] и [ако] не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;[6] тъй също, [ако Той] осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,[7] но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;[8] (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);[9] то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,[10] а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските [страсти] и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните [същества;][11] докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа.[12] Тия, обаче, като животни без разум, естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат,[13] наближаващи да получат заплатата на неправдата - [люде], които считат за удоволствие да разкошествуват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас;[14] очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия;[15] оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата,[16] но биде изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка.[17] Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века].[18] Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда.[19] Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става.[20] Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото.[21] Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед.[22] С тях се е случило [това, което казва] истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня [се върна] да се валя в тинята.

Матей 23:1-29
[1] Тогава Исус продума на народа и на учениците Си казвайки:[2] На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите;[3] затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.[4] Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат.[5] Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората; защото разширяват филактериите си, и правят големи полите [на дрехите си],[6] и обичат първото място при угощенията, и първите столове в синагогите,[7] и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората: учители.[8] Но вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, а вие всички сте братя.[9] И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният.[10] Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос.[11] А по-големият между вас нека ви бъде служител.[12] Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.[13] Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.[14] [Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже, когато за показ правите дълги молитви; затова ще приемете по-голямо осъждане].[15] Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото море и суша обикаляте за да направите един прозелит; и когато стане такъв, правите го рожба на пъкъла два пъти повече от вас.[16] Горко вам слепи водители! които казвате: Ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма задължава се.[17] Безумни и слепи! че кое е по-голямо, златото ли или храмът, който е осветил златото?[18] [Казвате] още: Ако някой се закълне в олтара, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.[19] [Безумни и] слепи! че кое е по-голямо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара?[20] Прочее, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко що е върху него.[21] И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него.[22] И който се кълне в небето, заклева се в Божия престол и в Онзи, Който седи на него.[23] Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.[24] Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате.[25] Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.[26] Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста.[27] Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.[28] Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.[29] Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате:

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940