A A A A A

Църква: [Посещаваща църква]


Евреи 10:24-25
[24] и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,[25] като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай [да престават], а да увещаваме [един друг], и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.

Матей 18:20
Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

Колосяни 3:16
Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.

Ефесяни 4:11-13
[11] И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,[12] за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;[13] докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

Деяния 2:42
И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

Римляни 10:17
И тъй, вярването [е] от слушане, а слушането - от Христовото слово.

Матей 16:18
Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.

Деяния 9:31-32
[31] И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.[32] И Петър, като обикаляше всичките [вярващи], слезе и до светиите, които живееха в Лида.

Матей 6:33
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Яков 1:22
Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.

2 Тимотей 4:2
проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.

Матей 28:19-20
[19] Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,[20] като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940