A A A A A

Ангели и демони: [Демоните]


1 Йоаново 4:4
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

1 Тимотей 4:1
А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,

2 Коринтяни 2:11
да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

2 Коринтяни 4:4
за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да [ги] не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

Яков 2:19
Ти вярваш, че има [само] един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.

Йов 4:15
Тогава дух премина пред мене; Космите на тялото ми настръхнаха;

Матей 8:31
И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свини.

Матей 12:45
Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.

Лука 8:30
Исус го попита: Как ти е името? А той каза: Легион; защото много бесове бяха влезли в него.

Откровение 20:10
И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

1 Коринтяни 10:20-21
[20] Но [казвам], че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.[21] Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.

Псалми 106:37-38
[37] Да! синовете си и дъщерите си Принесоха в жертва на бесовете,[38] И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, Които пожертвуваха на ханаанските идоли; И земята се оскверни от кръвопролития.

Йов 1:20-21
[20] Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се.[21] И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

Ефесяни 6:10-12
[10] Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.[11] Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.[12] Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните [сили] на нечестието в небесните [места].

Исая 14:12-15
[12] Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите;[13] А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните [богове] към най-крайните страни на север,[14] Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.[15] Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.

Деяния 19:13-16
[13] А някои от юдейските скитници заклинатели предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духове, казвайки: Заклевам ви в Исуса, когото Павел проповядва.[14] И между тия, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник,[15] Но [еднаж] злият дух в отговор им рече: Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте?[16] И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви на двамата, превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная къща.

2 Петрово 2:4-10
[4] Защото, ако Бог не пощади [и] ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вардени за съд;[5] и [ако] не пощади стария свят, но опази с още седем души Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят;[6] тъй също, [ако Той] осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие,[7] но избави праведния Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите;[8] (защото тоя праведен човек, като живееше между тях измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела);[9] то знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден,[10] а особено тия, които с нечисто пожелание следват плътските [страсти] и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните [същества;]

Откровение 9:1-7
[1] И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст.[2] И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта.[3] И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, [що] имат земните скорпии.[4] Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си.[5] И позволи им се, не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката беше като мъка от скорпия, когато ужили човека.[6] През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.[7] И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на главите им [имаше] като корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица.

Марко 1:21-27
[21] И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата [Исус] влезе в синагогата и поучаваше.[22] И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.[23] И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:[24] [Остави [ни]!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.[25] Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.[26] Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.[27] И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

Матей 7:14-20
[14] Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.[15] Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.[16] От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?[17] Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.[18] Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.[19] Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.[20] И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

Лука 4:31-41
[31] И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден;[32] и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.[33] И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас:[34] Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий.[35] Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак.[36] И всички се смаяха, и разговаряха се помежду си, думайки: Какво е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?[37] И слух се разнесе за Него по всичките околни места.[38] И като стана [та излезе] от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и молиха Го за нея.[39] И Той, като застана над нея, смъмра треската, и тя я остави; и на часа стана та им прислужваше.[40] И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги.[41] Още и бесове с крясък излизаха из мнозина, и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше, и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.

Ефесяни 6:1-18
[1] Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;[2] "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),[3] "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".[4] И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.[5] Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа.[6] Не работете [само] пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;[7] и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;[8] понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.[9] И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.[10] Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.[11] Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.[12] Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните [сили] на нечестието в небесните [места].[13] Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.[14] Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,[15] и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.[16] А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;[17] вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;[18] молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940