A A A A A

Ангели и демони: [Архангели]


Юда 1:9
Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе [против него] хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри.

Данаил 10:13-21
[13] Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне; аз, прочее, останах непотребен вече там при персийските царе,[14] и сега дойдох да те направя да разбереш що има да стане с людете ти в послешните дни; защото видението се отнася до далечни дни.[15] И като ми говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах ням.[16] И, ето, един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си та говорих, като рекох на оногоз, който стоеше пред мене: Господарю мой, от видението болките ми се върнаха, и не остава сила в мене.[17] Защото как може слугата на тоя мой господар да говори с тоя мой господар? понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мене.[18] Тогава пак се допря до мене [нещо] като човешки образ и ме подкрепи.[19] И рече: Не бой се, мъжо възлюбени; мир на тебе! крепи се! да! крепи се! И като ми говореше аз се подкрепих и рекох: Нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил.[20] Тогава каза: Знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия; и когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде.[21] Все пак, обаче, ще ти известя [значението] на това, което е написано в едно истинско писание, при все че няма кой да ми помага против тия [князе], освен вашия княз Михаил.

Данаил 12:1
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

1 Солунци 4:16
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;

Данаил 9:21
дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва.

Данаил 8:11-16
[11] Да! Възвеличи се дори до началника на множеството, и отне от него всегдашната [жертва]; и мястото на светилището му се съсипа.[12] И множеството биде предадено нему заедно с всегдашната [жертва], поради престъплението [им]; и той тръшна на земята истината, стори [по волята си], и успя.[13] Тогава чух един свет да говори; и друг свет рече на този, който говореше: До кога се простира видението [за] всегдашната [жертва], и за престъплението, което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани?[14] И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.[15] И когато аз, аз Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И, ето, застана пред мене [нещо] като човешки образ;[16] и чух човешки глас, който извика изсред [бреговете] на Улай и рече: Гаврииле, направи тоя човек да разбере видението.

Откровение 12:7-9
[7] Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, ning lohe sõdis ja tema inglid.[8] Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas.[9] Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.

Лука 1:26
Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,

Евреи 1:14
Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

Исус Навиев 5:13-15
[13] Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: 'Kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt?'[14] Ja tema vastas: 'Ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda sõjaväe vürst!' Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: 'Mida mu Issand räägib oma sulasele?'[15] Ja Issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale: 'Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!' Ja Joosua tegi nõnda.

Матей 18:10
Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

Изход 3:2
Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära.

Откровение 1:4
Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees,

Матей 22:30
Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas.

Йов 1:6
Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka.

Лука 20:36
sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739