A A A A A

Église: [Fréquenter l'église]


Hébreux 10:24-25
[24] Eta gogoa demogun elkarri charitatera eta obra onetara incitatzeco:[25] Vtziten eztugularic gure congregationea, batzuc costuma duten beçala, baina exhortatzen dugularic elkar: eta haur hambatenaz guehiago cembatenaz baitacussaçue hurbiltzen dela egun hura.

Matthieu 18:20
Ecen non baitirade biga edo hirur bilduric ene icenean, han naiz hayén artean.

Colossiens 3:16
Christen hitza habita bedi çuetan largoqui sapientia gucirequin: iracasten eta admonestatzen duçuela elkar psalmuz, laudorioz, eta cantu spiritualez remerciamendurequin, cantatzen draucaçuela çuen bihotzean Iaunari.

Éphésiens 4:11-13
[11] Harc bada eman ditu batzu, Apostolu içateco: eta berceac, Propheta: eta berceac, Euangelista: eta berceac, Pastor eta Doctor içateco,[12] Sainduén elkarganatzeagatic, ministerioaren obracotzát, Christen gorputzaren edificationetan.[13] Guciac rencontra gaitezqueno fedearen, eta Iaincoaren Semearen eçagutzearen vnitatean, guiçon perfectotan, Christen adin perfecteco neurrira:

Actes 2:42
Eta perseueratzen çuten Apostoluén doctrinán, eta communicationean, eta oguiaren haustean, eta orationétan.

Romains 10:17
Beraz fedea ençutetic da: eta ençutea Iaincoaren hitzaz.

Matthieu 16:18
Baina are nic erraiten drauat, ecen hi aicela Pierris, eta Harri hunen gainean edificaturen dudala neure Eliçá: eta iffernuco borthác etzaizcala hari garaithuren.

Actes 9:31-32
[31] Elicéc bada Iudea gucian eta Galilean eta Samarian baque çutén, eta edificatzen ciraden, Iaincoaren beldurréan ebiliz, eta Spiritu sainduaren consolationez multiplicatzen ciraden.[32] Guertha cedin, Pierris gucietarat iragaiten cela, ethor baitzedin Lyddan habitatzen ciraden sainduetara-ere.

Matthieu 6:33
Baina bilha eçaçue lehenic Iaincoaren resumá eta haren iustitiá, eta gauça hauc guciac emanen çaizquiçue gaineraco.

Jacques 1:22
Eta çareten hitzaren eguile eta ez solament ençule, ceuron buruäc enganatzen dituçuela.

2 Timothée 4:2
Predica eçac hitza, perseuera eçac orduz eta orduz lekora: ari adi redarguitzen, mehatchatzen, exhortatzen, emetassun eta doctrina gucirequin:

Matthieu 28:19-20
[19] Çoazte bada eta iracats itzaçue gende guciac: batheyatzen dituçuela Aitaren eta Semearen eta Spiritu sainduaren icenean:[20] Iracasten dituçuela nic manatu drauçuedan guciaren beguiratzen: eta huná, ni çuequin naiz bethiere munduaren finerano. Amen.

Basque Bible 1571
Public Domain: Navarro-Labourdin 1571