A A A A A

Mysteries: [Flat / Round Earth]


Matthieu 4:8
'De 'ku 'duo-or :neheh', on kpa-or 'de tluh :dhorno' ken. 'De on :torne-or 'bluhba⧾-dlu⧾-a' klehkpeh :en :ne-a dha yao 'zorn-: 'dekorn: en-' 'yi dih :nmor-eh-a' klehkpeh-:.

Sa nglô yile 7:1
:Yee' :yeh eh 'wluh-a 'o, :yee' 'on 'ye 'enjor-nyor⧾ :nyieh, mo-: :nyna dih 'de 'bluhba-a' 'for⧾ :ne-a :nyieh bo, 'de on kan 'bluhba-a' 'for⧾ :ne-a :nyieh :pobor'-a 'wluh-dih-a bo 'i, 'de :pobor' 'ye 'noror 'bluhba ken-a' yi-a' 'bor, :korn 'de yobo' ken-: 'dekorn: tu⧾-a' 'yi :bla-eh-:.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996