A A A A A

Mysteries: [Dreams]


Sa nga bé yôli'n 2:17
Nyorsoa 'dae:, 'An mu 'an :Zulu 'do nyor⧾-a' klehkpeh ken :po, 'do :de 'bor-dih-we 'di. A-a'a: nyor⧾-kpalu⧾-nynuu-: 'dekorn: 'nynor⧾-kpao'⧾-nynuu-: an mu 'an wele-eh :po. A-a'a: nyor⧾-kpalu⧾-nynuu: :gbolo'⧾-a' 'yli-eh mu deh 'i 'kpa-:. 'De mor :mor a-a'a: nyor⧾ :bholuh⧾ 'kpa 'nyinor-', an-a' 'dlu⧾-a mu deh⧾ 'ye-:.

Matthieu 2:13
:Yee' :yeh on mu-a, :yee' :Gwlor :baa'-a' 'enjor :due', or-: :yi-dih: 'Joseh 'dlu bo 'de 'nyinor-', 'de or 'dae:, :Sorn-', 'duo: 'yu-yu-: :korn or 'de-: a 'ye ple, a 'ye 'Iye-bluhba ken mu. 'Do :wor a 'ye dih :dhe :chio'lo:, 'de jorwor: 'on 'ye a 'da. Deh no-eh, 'Keen :Hehlo'-a mu 'yu-yu: :daa 'kwla⧾-' dih 'bhorn-:, or 'ye-or' 'dba.

Matthieu 2:19
:Yee' :yeh 'Keen :Hehlo' 'meh-a, :yee' :Gwlor :baa'-a' 'enjor :due', or-: :yi-dih: 'Joseh 'dlu bo 'de 'nyinor-', ti or :ne-a 'de 'Iye-bluhba ken,

Matthieu 1:20-23
[20] :Yee' :yeh or 'si-a 'o deh :daa eh-a' :gwluhuh' dih :na-dih: 'da, :yeh or pobo-a 'o, :yee' :Gwlor :baa'-a' 'enjor :due', or-: :yi-dih-or 'dlu bo 'de 'nyinor-', 'de or 'dae: 'de or bo, 'Joseh:, :Debe'-a' 'yu, 'bor :an-a' :ple-' :fano. Kpa :Mehle' 'gbu bo, or 'ye :an-a'a: 'nynor no. Deh no-eh, 'yu :ne-a 'de or 'di, or 'wluh 'de Gban 'i :ne :Zulu bo.[21] Nyor-kpalu-yu: 'o, or mu 'wluh-:, :yee' :an mu or-a' 'nyne :Yusu' 'da-dih:. Deh no-eh, or mu or-a'a: nyor⧾ 'puh-dih: 'do 'kle 'ye-eh: on :korn on 'ye-a' 'ye :dee', 'do an-a' deh⧾-zon⧾-a' dhih bo.[22] Deh⧾-a' klehkpeh :daa, en :no-eh:-' 'de :Gwlor :baa'-a' wlu 'ye dhih 'jeh-' 'kpa, :ka or no-a eh-a' :za-a' see, :eh :yi-dih:-a or-a' wele-eh: :po-nyor-', or 'dae:,[23] :Gbee'e:. 'Nynor-kpao'-yu:, :or se-a nyor-kpalu-dhih yubo:, or-: mu 'kwli-' :ne, 'de or 'ye nyor-kpalu-yu 'wluh. :Yee' an mu or-a' 'nyne :Ima'yoeh 'da-dih:. (:Ima'yoeh-nyne: :daa, en :bleh-dih: 'i, Nyorsoa :ne 'o :a bo.)

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996