A A A A A

Mysteries: [Dragons]


Sa nglô yile 1:7
A :gbee'e:. 'Klae-a mu 'de :yi, 'de 'ni-kpan⧾ 'nyne-'. Nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a dha 'bluhba ken, an mu-or 'ye-:, :korn mor :yuh :on 'dba-or 'do tu 'i :ke-:. 'Dawor'⧾-dlu⧾-a' klehkpeh :en :ne-a dha 'bluhba ken, en mu 'vin-: 'de en 'ye 'zlu, 'do or-a' dhih bo. 'Ka-: eh 'ye :ne.

Sa nglô yile 11:7
:Yee' :mor on gweh Nyorsoa-a' wele-eh: :po-eh 'i, :yee' worn :kma-deh: :eh 'wluh-a 'de 'bie' :dhorno' :eh se-a :sie: 'da :korn 'di, eh mu-uh bo :vorn, eh 'ye-uh' gla :za, 'de eh 'ye-uh' 'dba.

Sa nglô yile 13:8
Nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a dha 'bluhba ken, an mu-eh :weheh' :za. Jorwor: :yuh :on :korn-a 'nyne 'chle-eh 'de 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh 'di, 'de 'bluhba-a mu-a :no-eh, on :due' mo-: :se-eh' :weheh' :za i. 'Chlee-deh: :dao', eh :korn 'de 'Blae'-yu: :or 'dba-eh bo.

Sa nglô yile 16:13
:Yee' 'on 'ye 'kwla 'ye-dih-deh⧾ taan, me-: gweh :kpabor⧾, me-: 'wluh 'de dorsehn: :dao'-: worn :kma-deh: :dao'-: 'dekorn: sih 'tmo :wele-eh: :po-nyor-: 'worn.

Sa nglô yile 12:1-17
[1] :Yee' nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh: :kolu' nyor⧾ 'see-a 'ye :zai', eh-: :to-dih-eh: 'on 'i 'de yao. 'Nynor :due', or-: pa 'yluh-', :eh gweh-a :ka nyor pa 'wla-'. 'De or kor 'chuh buh⧾ ken dih. :Yee' 'keen :gblaa' on :no-dih:-a 'chuh :dhlaen-a' :bhue: 'yor 'sororn', or-: or 'dhu 'dlu.[2] Or :ne-' 'kwli, 'de or po 'geh⧾, deh no-eh, or yi :gbano: :za 'da.[3] :Yee' nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh: :neheh', eh-: :to-dih-eh: 'on 'i 'de yao. Dorsehn: :zaehn :due' :eh kolo:-a, eh-: 'on 'ye, :eh 'ble-a 'dlu⧾ :meheh' 'sorn-: 'dekorn: 'gbon⧾ :bhue-:. 'De eh-a' 'dlu⧾ :ne-a :meheh' 'sorn, en 'ble 'keen :gblaa' :due' :due' 'do en 'dlu.[4] Eh-a' 'jeh :dao', eh-a' gon, mo-: eh no, 'de eh :za 'chuh :dhlaen: yai', :en :ne-a 'de yai', :mor eh 'dhu en-' 'dlu⧾-kpor⧾ :ne taan, :yee' eh :za 'o 'dlu-kpor :due', 'de eh po-ih 'zorn dha 'bluhba ken. 'De eh :nyna 'o 'nynor :or yi-a :gbano: :za 'da ybei' dih, eh 'ye 'yu :or mu-a 'wluh-: di, 'do :dha :due' :dao'.[5] 'De 'nynor :dao', or 'wluh nyor-kpalu-yu: :or mu-a nene-eh-dhun 'ble-: :or 'ye-a 'bluhba⧾-dlu⧾-a' klehkpeh wlu 'ken :korn. Jorwor: Nyorsoa no-eh' 'de 'yu :dao', or :kpa-eh: yai' 'de or-a' 'keen :kpala' bo.[6] :Yee' :yeh eh no :ao', :yee' 'nynor :dao', or ple-', or mu 'de :bhehneh'-bluhba ken 'do :dha Nyorsoa po-a 'kpa 'do or bo, or 'ye-a 'o bo dih pobo-eh: 'do zon⧾ taan 'chuh⧾ :meheh'lo 'di.[7] :Yee' tuh 'kpa 'zorn 'de Nyorsoa 'bli yai'. 'Enjor: :klaba' an 'da-dih-a Makor'-: 'dekorn: :yuh :on :ne-a 'o or 'zorn-: mo-: vorn dorsehn: :dao' bo. 'De eh-a'a: :weheh' :za-deh⧾-a vorn on bo :ke.[8] Jorwor: Makor'-: 'dekorn: 'enjor-nyor:⧾ :on :ne-a 'o or 'zorn-: on du dorsehn-: 'dekorn: eh-a'a: :weheh' :za-deh⧾-: 'weh. :Yee' en se :dhe-da :korn 'de Nyorsoa 'bli yai' :neheh'.[9] 'De dorsehn: :klaba' :dao', eh 'vile-eh: 'noror 'zorn, :eh no-a sehn :soa: :eh :ne-a :chio'lo:, an 'da-dih-a 'ku-: 'dekorn: 'Setorn-: :an bo-dih-a 'bluhba-a' klehkpeh dih. Mo-: an-a'a: :weheh' :za-deh⧾-: on 'vile-eh: 'noror yao 'zorn.[10] :Yee' 'on 'worn wlu, mo-: 'wor 'de Nyorsoa 'bli yai', on 'da, :A-a' Nyorsoa-a mu or-a' nyor⧾ 'puh-dih: :naa. 'De or mu 'kpih :no, or 'ye nyor⧾ wlu 'ken :korn :ka 'keen-a no-a. Or-a' 'taan'-yu-a mu or-a' 'kpih 'bluhba 'i :to-dih: :naa. Deh no-eh, 'ku :se 'o Nyorsoa ybei' dih :nyna i, 'de on :se-' :a 'bei' 'bhoi-nynuu dhih 'dlu :po i 'gwie-: :glaa'e-: :neheh'. 'Ku :po-eh: 'zorn, on 'wluh 'de Nyorsoa 'bli yai' 'weh.[11] 'Blae'-yu: :dao', or-a' nyomor-: 'dekorn: Nyorsoa-a' tubo-wlu⧾ :a 'bei' :dao', on po-a-: me-: on no, 'de on du 'ku. 'De on 'worn-dih-eh ken dih, on 'ye an-a' :febeh' 'kwla :za :sloror', on 'ye 'meh.[12] :Yee' eh-a' dhih, a-a' klehkpeh :or :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', a no 'mona. Jorwor: eh no :wehlih-deh: 'do nyor⧾ :on :ne-a dha 'bluhba-: 'dekorn: yobo'-: ken. Deh no-eh, 'ku 'vile-eh:-' 'de on bo. 'De 'chehn 'yi 'de 'ku 'di dih 'gabaa. Deh no-eh, on yubo-eh' :ka ti :en :sie:-a 'o 'do on bo, en se-a 'i :dhie:.[13] :Yee' :yeh dorsehn: :dao' eh yubo-eh 'i :ka eh 'vile-eh 'noror yao 'zorn, :yee' eh no 'nynor :dao' :or 'wluh-a nyor-kpalu-yu: :dao' dih, eh 'ye-or' kpon.[14] Jorwor: Nyorsoa 'nyi-or :kpabuh'⧾ 'sororn' :en :korn-a 'be :jili' :klaba' 'ble-a, or 'ye wan, or 'ye sehn :dao' 'zorn 'wluh, or 'ye 'de :bhehneh'-bluhba ken mu, 'do :dha an mu-or 'yli-eh bo 'dhu-dih: 'do zon⧾ taan 'chuh⧾ :meheh'lo 'di.[15] :Yeh 'nynor ple-a, :yee' 'ni :eh 'wluh-a 'de dorsehn 'worn, :eh gweh-a 'ni :klaba', eh-: eh dbo-or ken dih, eh 'ye-or' kpa.[16] Jorwor: :yee' 'bluhba yi-: 'de, or 'ye 'nynor-' :za-dih:. 'De 'bie' :kolu' kan-dih: worn 'do 'bluhba ken, 'de 'ni-a' klehkpeh :eh 'wluh-a 'de eh 'worn, eh pa glu 'de mor.[17] :Yee' eh 'kpa-dih: 'nynor-' 'chehn. 'De eh kpa tuh 'do or-a'a: 'nynuu :yuh :sie:-a 'o bo, :yuh :an dhe-a 'o Nyorsoa-a' 'tele' dih, 'de :an kpon-a dhih-a' 'yor-eh: :Yusu' :to-dih-uh-a 'i dih.

Sa nglô yile 13:1-18
[1] :Yee' 'on 'ye worn :kma-deh :due', eh-: 'wluh 'de yobo' 'zorn. Eh 'ble 'gbon⧾ :bhue-: 'dekorn: 'dlu⧾ :meheh' 'sorn-:. 'De eh-a' 'gbon⧾ :ne-a :bhue, en dhe 'keen :gblaa' :due' :due' 'dlu. :Yee' 'do eh-a' 'dlu⧾ :meheh' 'sorn :dao' ken, 'do :wor 'nyne 'chle-dih-eh: :due' :due' :en 'jle-dih:-a Nyorsoa.[2] 'De worn :kma-deh: :dao' 'on 'ye-a, eh gweh ji. 'De eh-a' buh⧾ gweh 'kpehn-a' buh⧾. 'De eh 'worn gweh 'de :gbolo 'worn. 'De dorsehn: :dao', eh 'nyi worn :kma-deh: :dao', eh-a' 'keen :kpala'-: 'dekorn: eh-a' 'kpih :klaba'⧾-: :yih eh 'ble-a :ke.[3] Eh gweh :ka deh tba eh-a' 'dlu :due' 'gabaa, 'de eh 'meh-a :zai', 'de jorwor: 'do 'bor-a. :Yee' eh :florn-dih: 'bluhba-a' klehkpeh-: worn, 'de an zi 'o eh klei'.[4] :Yee' :gwlor-nyor⧾-a za dorsehn: :dao' :weheh'. Deh no-eh, eh 'nyi eh-a' 'kpih :klaba'⧾ eh 'ble-a, worn :kma-deh: :dao' 'weh, 'de an za worn :kma-deh: :dao' :weheh' :ke, an no, Worn :kma-deh: :daa, eh se 'be :korn. :Or 'beh-dih: :or 'ye-eh bo vorn :eh?[5] :Yee' Nyorsoa :za worn :kma-deh: :dao' 'yli-eh dih, eh 'ye eh-a' 'jeh 'i 'beh-dih: 'do or ken, 'de eh 'ye wlu⧾ po :en 'ye-or 'jle-dih:. Nyorsoa za-eh 'yli-eh dih, eh 'ye nyor⧾ wlu 'ken :korn 'do zon⧾ taan 'chuh⧾ :meheh'lo 'di.[6] :Yee' eh kan-dih: eh-a' worn 'i, 'de eh 'jle-dih: Nyorsoa-: or-a' 'nyne-: :dha or 'ti-a-: 'dekorn: nyor⧾ :on 'ti-a 'de or bo yai'-:.[7] 'De Nyorsoa za-eh 'yli-eh dih, eh 'ye or-a' nyor⧾ tuh bo :pa-dih:, eh 'ye-uh' du. 'De or 'nyi-eh 'kpih 'do :baa' 'di-boi'-a'-: 'bluhba⧾-dlu⧾-: wlu⧾ 'doror: 'dor :po-nyor⧾-: 'dekorn: 'dawor'⧾-dlu⧾-: an-a' klehkpeh ken.[8] Nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a dha 'bluhba ken, an mu-eh :weheh' :za. Jorwor: :yuh :on :korn-a 'nyne 'chle-eh 'de 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh 'di, 'de 'bluhba-a mu-a :no-eh, on :due' mo-: :se-eh' :weheh' :za i. 'Chlee-deh: :dao', eh :korn 'de 'Blae'-yu: :or 'dba-eh bo.[9] :Yee' 'mor :or 'dhu-a :Jororn'-', 'on 'dae:, Nyor :or 'ble-a :dou'⧾, 'nyi or :to deh⧾ :daa :dou'⧾ bo.[10] :Yee' nyor tuh :korn on 'ye-a' kpon, an mu-or :kpon. :Yee' :mor nyor :korn or 'ye :bhla 'jlehn 'i 'meh-dih:, :yee' :bhla 'jlehn, eh-: an mu-or 'i 'dba-dih:. :Yee' :mor eh :ne :ao', :yee' Nyorsoa-nyor⧾ :korn on 'ye dih :nyna deh 'jeh, 'de an-a' 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh 'di.[11] :Yee' 'on 'ye worn :kma-deh: :neheh', eh-: 'wluh 'de 'bluhba 'zorn. Eh-: 'ble 'gbon⧾ 'sororn', eh gweh :ka 'blae' 'i. 'De eh wlu :ka dorsehn no-a :wlu-a'.[12] 'Kpih :tehn 'i neh 'ble-a, me-: eh 'ble, 'de eh no-dih :koan-' 'do eh ybei'. 'De eh :kpa-dih: nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a dha 'bluhba ken 'kpih, on 'ye :tehn 'i neh-a' :weheh' :za, :eh :korn-a 'dlu :due' deh tba-a, 'de eh 'meh-a :zai', 'de :on 'bor-a.[13] Eh no nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh:⧾ :kolu'⧾. Eh no-eh' :sloror', 'de neh 'wluh 'de yao, 'de eh yi dha 'bluhba ken 'do :gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh ybei'.[14] Nyorsoa za-eh 'yli-eh dih, 'de eh no nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh⧾ 'do :tehn 'i neh ybei', eh 'ye nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a dha 'bluhba ken dih :bo-dih:. Eh zela-uh-: :gwluhuh' on 'ye deh ma, eh 'ye 'o :tehn 'i neh-a' 'gor bo dih :nyna, :yeh on 'dba-dih:-a :bhla 'jlehn, 'de :eh :ne-a 'kmo :neheh'.[15] 'De Nyorsoa :za 'sororn' neh 'yli-eh dih, eh 'ye :tehn 'i neh-a' deh on ma-a :febeh' 'di po, 'de eh 'ye :wlu, eh 'ye nyor⧾ :on se-eh :weheh' :za 'dba.[16] :Yee' worn :kma-deh-a' 'sororn' :neh :dao', eh :kpa-dih: nyor⧾ 'kpih, eh 'ye-uh' yubo-da 'dhu 'de an-a' :dila-son 'kwa-: :eh beh 'do an-a' 'yuba-sehn 'i-: :on 'dhu-a 'nyne :korn-nyor⧾-: :korn :yuh nyor⧾ se-a yubo:-: bhaan-nyor⧾-: :korn se deh-a' :za-da 'ble-nyor⧾-: nyor⧾ :on :se-a 'ge-nynuu-: 'dekorn: 'ge-nynuu-: an-a' klehkpeh.[17] :Mor on 'ble yubo-dih-deh :gbor, 'de jorwor: on 'ye deh dhen, on 'ye deh plo. Yubo-dih-deh: :daa, eh no :zai' worn :kma-deh-a' 'nyne, :eh beh 'nama: :or :nyna-a 'o eh-a' 'nyne-a' 'gor bo dih-:.[18] Eh 'worn nyor :or 'ble-a :toror', or-: 'beh-dih: or 'ye deh :daa dih 'worn. 'De nyor :or 'ble-a deh-' dih 'worn-eh, 'nyi or po en-' 'nama :dha :due' or 'ye en-' gbor :za 'da yubo:. Deh no-eh, en :nyna 'o nyor-a' 'nyne-a' 'nama-a' 'gor bo dih, :en 'dhu-a :kehehn' :meheh'lo: :kwlaa :meheh'lo: 'yor :meheh'lo:-'.

Sa nglô yile 20:1-15
[1] :Yee' 'on 'ye 'enjor :due', :or :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', or-: 'dhle, or yi 'bluhbor. Or 'ble 'bie' :dhorno' :dao' :eh se-a :sie: 'da :korn, eh-a' :koeh'eh-: 'dekorn: 'chen-dubu' :klaba'-: 'de or 'kwa.[2] 'De or kpon dorsehn: :dao' :eh no-a sehn :soa: :eh :ne-a :chio'lo: an 'da-dih-a 'ku-: 'dekorn: 'Setorn-:. 'Ku-a' 'jeh :dao', mo-: or :san-dih: 'chen-dubu' :klaba' :dao', on 'ye zon⧾-a' 'wlu :due' no 'de dubu'⧾-'.[3] :Yeh or san-uh-a, :yee' or 'vile-uh 'de 'bie' :dao' 'di, 'de or po 'o :kpaa', or gba-uh-: worn 'i, 'de or 'dhu 'o yubo-da, 'de on :ne-' 'bluhba⧾-dlu⧾ dih :bo-dih: :neheh', 'de zon⧾-a' 'wlu :due' :dao', en 'ye 'o dih :gweh. :Yee' :mor en :gweh 'o dih, :yee' on :korn on 'ye bhehn-dih-eh: :gbor, 'do ti-kpor-bei 'di.[4] :Yee' 'on 'ye 'keen :kpala'⧾, :en :korn-a ken nyor⧾ :yuh 'kpih 'nyi-eh: :on 'ye-a zabe zi, on :dhe-a ken dih. 'De 'on 'ye nyor⧾ :on :korn-a 'dlu⧾ on chehn-a 'o, :Yusu'-a' tubo-wlu:⧾ :po-dhih-: 'dekorn: Nyorsoa-a' wlu-a' dhih-: an-a' :zulu⧾. On :se-' worn :kma-deh: :dao'-: 'dekorn: eh-a' 'yor-eh: on ma-a-: :weheh' :za. 'De mor eh :se-uh' yubo-da 'dhu 'do an-a' 'yuba-sehn 'i-: :eh beh 'do on son 'i-:. An-a' 'jeh :dao', mo-: yi 'kmo bo de, 'de on :ne 'Klae :korn nyor⧾ wlu 'ken, 'do zon⧾-a' 'wlu :due' 'di.[5] Eh-: no 'meheh'-nyor⧾-a' nma-dih-deh 'di 'wluh-eh-a' :zai' neh. :Yee' 'meheh'-nyor⧾-a' :yuh :sie:-a 'o, on :se-' 'kmo bo yi :chio'lo: 'de zon⧾-a' 'wlu :due' :dao', en 'ye 'o dih :gweh.[6] :Yee' nyor⧾ :an mu-a 'de :zai'-nyor:⧾ Nyorsoa :za-a: 'de nma-dih-deh 'di 'nyne-' :ne, Nyorsoa po-uh :bhorlie' bo, 'de an mu or-a' nyor⧾ no. On :se 'de 'ku 'bli-neh-' :po-eh: i, :eh 'dhu-a 'meh-a' 'sororn' nor-'. Jorwor: an mu Nyorsoa-: 'dekorn: 'Klae-: an-a' 'slaa: :za-nyor⧾ :no. 'De on :ne 'Klae 'ye nyor⧾ wlu 'ken :korn 'do zon⧾-a' 'wlu :due' 'di.[7] :Yee' :mor zon⧾-a' 'wlu :due' :dao' en zi, :yee' 'ku-a mu dih 'tali-eh: on 'ye 'de :kasue 'di 'wluh,[8] 'de on 'ye 'bluhba-a' 'for⧾ :ne-a :nyieh ken dih mu, on 'ye 'bluhba⧾-dlu⧾ dih :bo-dih:, :eh 'wluh-a 'Goga, :eh mu-a 'Mega. 'Ku-a mu an-a' klehkpeh :dha :due' :po, on 'ye tuh kpa. Nyor⧾ on po-a :dha :due', :ka yobo'-a' :bhehneh' :dhie:-a, 'ka-: on :dhie:.[9] 'De nyor⧾-a' 'jeh :dao', on gweh 'bluhba-a' klehkpeh 'dlu, on bhin Nyorsoa-nyor⧾-a'a: sorye'-a' 'gbe-: 'dekorn: :gwlor or :ybeh-a-:. Jorwor: neh, eh-: 'wluh 'de Nyorsoa 'bli yai', eh-: :sin-dih: an-a' klehkpeh, 'de on no :bhuhbuh'.[10] 'De 'ku :on :bo-dih-uh-a dih, on :po-eh: 'de neh-pehnu worn :dha neh-sobu'⧾-a sin-dih-a, 'do :dha worn :kma-deh: :dao'-: 'dekorn: sih 'tmo :wele-eh: :po-nyor :dao'-: on :ne-a. Neh-a' yluh-a mu 'o on :gwlii' :di, 'gwie-: :glaa'e-: :ka ti-a mu-a 'dlu-' :tehn klehkpeh klehkpeh.[11] :Yee' 'on 'ye 'keen :kpala'-plu: :klaba', 'de 'yu :due' :dhe 'o or ken dih. 'De 'bluhba-: 'dekorn: yao-: en ple, en 'wluh 'o 'yu :or :dhe-a 'o or ken dih ybei', 'de :dha nyor 'ye-ih'-a 'ye-dih:, 'do se :ne.[12] 'De 'on 'ye nyor⧾ :on 'meh-a, :on 'dhu-a, 'nyne :korn-nyor⧾-: 'dekorn: :yuh nyor⧾ se-a yubo:-: mo-: :nyna 'o 'keen :kpala' :dao' ybei' dih. 'De nyor kan-dih: 'chlee-deh⧾ 'i. :Yee' 'chlee-deh: :neheh' :ne 'o, eh-: nyor kan-dih: 'i, :eh 'dhu-a 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh-'. 'De Nyorsoa-a zi 'meheh'-nyor⧾-a' zabe, :ka on no-a deh⧾-a' no-a', :en 'chle-eh 'de 'chlee-deh:⧾ :dao' 'di.[13] :Yee' :yuh yobo' kpa-a, yobo' za-uh-: 'kwla, an-a' zabe 'ye :zi-eh:. 'De :yuh :on 'meh-a, 'de :on :ne-a 'de 'zinor', 'zinor'-: 'dekorn: 'meh-a'-: en za-uh-: 'kwla, an-a' zabe 'ye :zi-eh: :ke. :Ka on no-a deh⧾-a' no-a', 'ka-: on no an-a' klehkpeh-a' zabe: :zi-eh.[14] :Yee' 'meh-a'-: 'dekorn: 'zinor'-: en 'vile-eh: 'de neh-pehnu worn. Neh-pehnu: :dao', eh-: 'dhu 'meh-a' 'sororn' nor-'.[15] :Yee' nyor⧾ :on :korn-a 'nyne se-a 'chle-eh: 'de 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh: :dao' 'di, mo-: 'vile-eh: 'de neh-pehnu worn :ke.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996