A A A A A

Math Signs: [Number 7]


Jean 6:35
'De or 'da, 'Mor-: 'dhu dii-deh: :eh 'nyi-a nyor⧾ 'kmo :sie: :febeh'. Nyor :or yi-a 'noror 'on bo, 'moeh :se-or' :no i :neheh'. 'De mor nyor :or po-a 'an dhih dhih 'jeh-', :yee' 'ni 'na-ton :se-or' :no i :neheh'.

Matthieu 26:26
:Yeh an di-a deh, :yee' :Yusu' 'duo: 'bhlee: :kpuan'-' 'weh, or po Nyorsoa-a' 'zio 'do eh bo, 'de or :chehn-dih-eh dih, 'de or 'kwa, or 'nyi-eh or-a'a: bo :na-nyor⧾, or 'da, A 'duo-eh', 'de a 'ye-eh' di. 'Bhlee: :daa, eh-: 'dhu 'an yau-'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996