A A A A A

Life: [Putting God First]


Romefue 1:16
:Yee' Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh :daa 'an po-a, en-' :no-dih: 'on dhen, deh no-eh, me-: no Nyorsoa-a' 'kpih, me-: 'puh-dih: nyor⧾-a' klehkpeh :on po-ih-a dhih 'jeh-'. En :korn 'de :Jueh'-nyor⧾ bo :zai', 'de jorwor: en :korn 'de nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor⧾ bo :ke.

Matthieu 6:33
Jorwor: a 'bhorn deh⧾ :en :korn-a 'de Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh-: :korn or-a' 'yi 'sleh :gwie-: 'kwla⧾-' dih :zai', :yee' deh⧾-a' klehkpeh :daa, :en :sie:-a 'o, or mu-ih a 'nyi-: :ke.

Matthieu 22:37
'De :Yusu' 'da, :Ybeh :an-a' :Gwlor :baa' Nyorsoa-', 'do :an-a' :porluh⧾-a' klehkpeh-: 'dekorn: :an-a' :febeh'-a' klehkpeh-: bo.

Galatiefue 2:20
'De eh :se 'mor-: :or se 'kmo-' :ne :dele' ka. Jorwor: 'Klae, or-: 'ti 'noror 'on 'di :naa. 'Kmo :daa 'on :ne-a :naa, 'on :ne-dih: Nyorsoa-a' 'Yu-a' dhih 'jeh-' :po-eh-a' 'kmo, :or :ybeh-a 'on-', 'de :or :za-a or-a' :febeh' 'kwla, 'do 'an dhih bo.

Jean 3:16
Nyorsoa :kma dha yao 'zorn-a' dhih 'weh 'gabaa. Eh-: :korn dhih, or dbo or-a' 'Yu :due' gbai dha mor. :Yee' nyor :or mu-a or-a' dhih dhih 'jeh-' :po, or :se-' gbe :zie: i, jorwor: or mu 'kmo :sie: :febeh' 'ble-:.

Matthieu 6:31-33
[31] Eh-a' dhih, a 'bor a-a' :porluh⧾-a' 'worn dih 'beh-dih-eh. A-a' :no-', Deh :a mu :di :eh? 'De mor a-a' :no-', Deh :a mu 'na-: :eh? 'De mor a-a' :no-', Deh :a mu-' :pa :eh?[32] Deh no-eh, deh⧾-a' klehkpeh :daa, me-: se Nyorsoa yubo-nyor⧾-a ple 'de, 'de a :Baa' :or :ne-a 'de yai', or yubo-eh' :ka a :korn-a a 'ye-a en-' klehkpeh 'ble.[33] Jorwor: a 'bhorn deh⧾ :en :korn-a 'de Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh-: :korn or-a' 'yi 'sleh :gwie-: 'kwla⧾-' dih :zai', :yee' deh⧾-a' klehkpeh :daa, :en :sie:-a 'o, or mu-ih a 'nyi-: :ke.

1 Corinthefue 10:13
Eh se dih 'dhen-eh :korn, :eh 'ye-a 'o nyor bo yi, :eh 'ye :ao', :eh 'see-a 'o nyor :noror' bo mu :zai'. 'De Nyorsoa no :dhehehn-nyor:. 'De dih 'dhen-eh: :on se-a worn 'i 'beh-dih:, Nyorsoa se 'beh-dih: or 'ye-eh 'yli-eh dih :za, eh 'ye 'o :on bo yi. Jorwor: :mor eh 'dhu, dih 'dhen-eh yi 'o :on bo, or mu :ka :noror' 'bhorn-: :chio'lo: :on 'ye-eh 'yi :nyna-a' 'beh-dih:.

1 Corinthefue 1:18
:Yee' nyor⧾ :on :ne-a 'o gbe :zi-eh-a' :gwie 'i, :mor on 'worn 'Klae-a' tu 'i 'meh-dih-tubo-wlu⧾, :yee' en se deh-' 'dhu-eh:, en no :bobo-deh:⧾ 'do on bo. Jorwor: :a :mor :yor 'puh-a, tubo-wlu:⧾ :daa, en :to-dih: :a 'i, :ka Nyorsoa 'ble-a 'kpih.

Sa nglô yile 2:4
Jorwor: deh-beh: 'on se-a-' :ybeh 'do a 'bhun, eh-: :dhe dih, :ka a no-a 'an :ybeh-a' :zai', a-a' 'worn, a-a' no-eh :neheh'.

Hébreu 12:2
A 'nyi :a pobo: 'de :Yusu' ya, :or no-eh, 'de :a po-a Nyorsoa-a' dhih dhih 'jeh-', :eh 'wluh-a 'de eh-a' glu 'dhu 'da, 'de :eh mu-a 'de eh-a' 'dlu-' :jla 'da. 'Mona: :or fuo-or 'ken 'de ybei', or-a' dhih, eh-: no-eh, 'de 'klorse tu 'i 'meh-dih-deh: nyor⧾-a 'da-dih-a dhen-meh-a', 'de eh :se-or' dhen :no-dih:, 'do-a' 'meh-dih: 'da. :Yee' :kana :naa, or :dhe dih 'de Nyorsoa-a' 'keen :kpala'-a' :dila-son bo.

Matthieu 6:24
:Yee' eh se nyor :korn :or 'ye-a' nyor⧾ :klaba'⧾ 'sororn'-a' 'bhoi-yu no. :Mor or no-eh, :yee' or mu :due'-' 'nyeh-:, 'de or 'ye 'sororn' nor-' :ybeh. :Yee' or mu :due'-a' wlu deh-' 'ye-:, 'de or 'ye 'sororn' nor-a' dhih-' :vlehn. A se 'wlii-: 'dekorn: Nyorsoa-: an-a' :weheh' :za-eh 'beh-dih: 'do :dha :due'.

Colossesfue 3:1-4
[1] :Yee' :ka a :ne 'Klae 'wluh-dih:-a 'de nma-dih-deh 'di :dha :due', :yee' 'do eh-a' dha, deh⧾ :en :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', 'do :wor a 'ye a-a' :porluh⧾ po, :dha 'Klae :dhe-a dih, 'do or-a' dhih-a' 'i 'beh :kpala' ken 'do Nyorsoa-a' :dila-son bo.[2] Deh⧾ :en :ne-a 'de or bo yai', 'do :wor a-a' :porluh⧾-a' klehkpeh 'ye :ne. A-a' :porluh⧾-a' :ne-' dha :yih :en :ne-a dha yao 'zorn bo.[3] Deh no-eh, a 'meh-', 'de 'Klae 'duo: a-a' :febeh'-', 'de or 'zile-eh 'de Nyorsoa bo.[4] 'Klae :or 'dhu-a :a-a' :febeh'-', ti or mu-a or-a' 'jeh nyor⧾ 'i :to-dih: :neheh' dha 'bluhba ken, :yee' :a mu 'o :ne, 'de :a 'ye 'for 'ble 'de or-a' dhih-a' 'i 'beh-a' 'di.

Romefue ௧:௨௦
:Eh 'wluh-a 'o ti Nyorsoa :no-dih:-a 'bluhba, Nyorsoa-a' deh⧾ nyor⧾-a' 'ye-a, :en 'dhu-a or-a' 'kmo :sie-kpih-: 'dekorn: or-a' Nyorsoa-tu-: me-: zela-eh ken dih, nyor⧾-a 'ye-ih' 'de deh⧾ or no-a 'di. Eh-: :korn dhih, 'de :gwlor-nyor⧾ se 'o deh :neheh' 'ble on 'ye 'o :za-dih:.

Romefue 15:13-19
[13] :Yee' 'nyi Nyorsoa :or 'nyi-a nyor⧾ deh :gwlii' :dhe-eh, or 'nyi a 'mona: :doru'-: 'dekorn: wlu-' dih 'worn-eh: :dhulu'-: :ka a po-or dhih 'jeh-', 'de a-a' deh :gwlii' :dhe-eh-a' dih :ku-eh 'ye 'dlu bo mu, :eh :yi-dih:-a Gban 'i :ne :Zulu-a' 'kpih-'.[14] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, 'an 'jeh 'yor-eh:, 'on po-eh dhih 'jeh, :ka a 'yi-dih:-a noo-deh:⧾ 'jeh ne-' dih, 'de a yubo:-a deh⧾-a' klehkpeh a :korn-a, a 'ye-a' no, 'de a 'beh-dih:-a a 'ye-a a 'bei' deh :torne: :due' :due'.[15] 'An 'chle a bo, 'de :gwluhuh' :ku ka 'di, 'do deh⧾ :nee'-a' dhih bo, en 'ye a dhih :gwluhuh' bo :po-dih: :dele' ka. 'An no deh :daa 'weh, deh no-eh, Nyorsoa po 'on mla bo,[16] 'on 'ye :Yusu' 'Klae-a' 'bhoi-yu no, 'de nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor⧾ 'klu-'. 'De 'an :koan: :no-eh: :daa, eh gweh :ka Nyorsoa-a' 'slaa: :za-nyor :ne-a. 'An po or-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh, 'de Gban 'i :ne :Zulu 'ye-eh no, 'de nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor:⧾, on 'ye 'slaa: :za-dih-deh no, :eh :dhe-dih-eh 'for 'i, 'do or bo, :eh or mu-a ken dih 'worn-dih:.[17] :Yee' 'do eh-a' dha, 'on 'beh-dih: 'on 'ye 'an 'jeh 'i 'beh-dih: 'do deh⧾ :Yusu' 'Klae no-a :en :yi-dih:-a 'on-', 'de Nyorsoa-a' :koan 'di, en-' dhih bo.[18] Deh :due' :eh :korn-a dhih 'on 'beh-dih:-a 'on 'ye-a' :za, eh-: 'dhu, deh 'Klae no-a, 'de :eh :yi-dih:-a 'on-', 'de 'on no-eh, 'de nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor:⧾, on :dhe-a 'o or-a' 'tele' dih, 'do deh 'on :za-a-'-: 'dekorn: deh 'on no-a-: bo.[19] Or 'nyi 'on 'kpih, 'do deh⧾ :daa, en-' no-a' bo, 'on 'ye nyor⧾ 'i :to-dih-deh⧾-: 'dekorn: nyor⧾ 'di dih 'ma-dih-deh⧾-: no, 'de or 'nyi Nyorsoa-a' :Zulu-a' 'kpih 'on :ke. Eh-: no-eh, 'de 'on po Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh-a' klehkpeh, :en kor-a 'Klae 'i, :eh 'wluh-a :Julu'slehn :chio'lo:, 'de :eh mu-a :Ili'ka-bluhba ken.

ÉphÈsefue 3:7
Nyorsoa :no-dih: 'on 'bhoi-yu: 'do tubo-wlu:⧾ 'jeh :daa bo, :en no-a 'nyii'-deh: or 'nyi-a 'on, :en :yi-dih:-a or-a' 'kpih-'.

Romefue 9:22
'De deh :ne-a :due' 'di, :mor Nyorsoa :taa 'bhorn, or 'ye or-a' 'chehn nyor⧾ 'i :to-dih: :dee', 'de on 'ye or-a' 'kpih yubo:, :yee' or 'beh-dih: or 'ye-eh' no :dee'. Jorwor: or kpon :porluh dih 'gabaa, 'do nyor⧾ :dao' or 'kpa-dih:-a 'chehn-' bo, :on :korn-a :on 'ye-a' gbe :zie: :dee'.

Jean 3:30
Or-a' dhih :korn en 'ye 'i 'beh, en 'ye ken dih 'kpuhba:. :Yee' 'an ne :korn en 'ye ya yi.

Matthieu 6:19-21
[19] :Yee' a-a' 'gola:-' a-a'a: bhaan-deh⧾ dih dha yao 'zorn, 'do a-a' 'jeh bo. Dha :wor 'gbomor⧾-: gani'-: en :ne, en 'kor-dih deh⧾. Dha-a' 'jeh :wor 'ylii'-nyor⧾ :ne, an wa 'gbu⧾, an 'yli deh⧾.[20] Jorwor: a no 'de Nyorsoa 'bli yai', a-a'a: bhaan-deh⧾ dih :dhe 'da, 'do :wor 'gbomor⧾-: gani'-: en se :ne, en 'ye deh 'kor-dih:, 'de mor 'ylii'-nyor⧾ 'i-a' 'jeh se 'de :ne, on 'ye 'gbu⧾ wa, on 'ye deh 'yli.[21] Deh no-eh, 'do :dha :an-a'a: bhaan-deh⧾ :ne-a, 'do :wor :an-a' :porluh-a mu :ne :ke.

Jean 15:5
'Mor-: 'o, :or no tu. :Yee' a :mor 'dhu tu-a' 'gabuh⧾-'. :Mor nyor :ne 'on-', 'de 'on 'ye-or' :ne, :yee' or mu 'bi :dhulu' :tlo. :Mor a se 'on-' :ne, a se 'beh-dih: a 'ye deh no.

Matthieu 24:12
Deh⧾-zon⧾-a' ken dih 'kpuhba-eh mu-eh :no, 'de :gwlor-nyor:⧾ :dhulu'-a' :ybeh-dih-eh 'ye :chehbe'-' pa.

Sa nga bé yôli'n 20:35
'Do deh⧾-a' klehkpeh 'on no-a bo, 'on :torne: a 'weh, :ka :a :korn-a :a 'ye-a :koan no 'gabaa, :a 'ye-a nyor⧾ :on :korn-a 'kpih-a chehn-a-' :za-dih:. A 'nyi :a :po-dih-eh :gwluhuh' bo, :ka :Gwlor :baa' :Yusu'-a' 'jeh 'yor-eh za-eh', or no-a, :Mor :on 'nyi nyor deh, :yee' eh no :bhorlie'-deh: 'do :on bo, :eh :zi 'o nyor 'nyi :on deh.

Romefue 8:5
Nyor⧾ :an no-a deh⧾ nyor⧾-a' nyior-tu-a 'bhorn-a on 'ye-a' no, en :due', me-: an na-dih :gwluhuh' dih. Jorwor: nyor⧾ :yuh :an no-a deh⧾ Nyorsoa-a' :Zulu-a 'bhorn-a on 'ye-a' no, en :due', me-: an na-dih :gwluhuh' dih.

Philippesfue 4:13
'On 'beh-dih: deh⧾-a' klehkpeh worn 'i 'weh, 'do 'kpih 'Klae 'nyi-a 'on bo.

2 Corinthefue 12:7-10
[7] Nyorsoa :to-dih: 'on deh⧾ :kolu'⧾. Jorwor: or dbo deh :neheh' 'noror 'an yau 'zorn, eh-: gweh 'wu :an 'nyna 'on, eh 'ye-eh' no, 'de 'on :sor 'beh-dih: 'an 'jeh 'i. 'Wu :daa, on no 'ku-a' 'bhoi-yu: :or 'ye-a 'on 'worn dih 'beh-dih:, 'de :or 'ye-a 'on 'borboa' 'i po, 'on :sor 'beh-dih:-a 'an 'jeh 'i.[8] 'On bale: :Gwlor :baa' 'weh kpor⧾ taan, or 'ye 'on deh :daa 'de :za.[9] Jorwor: or :wlu-' 'de 'on bo, or 'dae:, 'An mla :due', or-: :on :korn :on 'ye 'ye. Deh no-eh, 'an 'kpih :kmu-' 'de :on 'di, en :zi 'o ken dih, :mor :an-a' 'kpih :taa chehn. :Yee' :mor eh :ne :ao', 'de 'Klae 'ye or-a' 'kpih 'on 'nyi :chio'lo:, :yee' 'an :porluh-a mu dih 'pehn-: 'gabaa, 'on 'ye 'an 'jeh 'i 'beh-dih: :ka 'an 'kpih-a chehn-a.[10] :Yee' eh-: no-eh, 'de 'an :porluh 'pehn dih, 'an 'kpih-a' :yeh :taa chehn, nyor⧾-a' :yeh 'jle-dih: 'on, 'an :yeh :taa 'kle 'ye, nyor⧾-a' :yeh 'ye-dih: 'on 'kle, deh⧾-a' :yeh :yi-dih: 'on ya dih 'do 'Klae-a' dhih. Deh no-eh, :mor 'an 'kpih :taa chehn, :yee' 'Klae-a' 'kpih-a no-eh' 'de 'an kmu.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996