A A A A A

Life: [Job Loss]


1 Pierre 5:7
Deh⧾-a' klehkpeh :en 'beh-dih-a a-a' :porluh⧾ 'worn dih, a 'nyi-ih or-uh, or 'ye-ih' kpa. Deh no-eh, or :kma a-a' dhih 'weh.

2 Corinthefue 8:9
Deh no-eh, a yubo: :ybeh-eh: :klaba' :a-a' :Gwlor :baa' :Yusu' 'Klae 'ble-a 'do :a bo 'weh. Keen' :mloror' or bhan-', jorwor: :a-a' dhih-a' 'bleh 'bleh, eh-: no-eh, 'de or no se deh-a' :za-da 'ble-nyor. Or no deh :daa 'weh, 'de :a 'ye bhan 'de Nyorsoa-a' deh 'i yubo-eh 'di.

2 Timothée 2:15
Po 'de 'kpih :on 'ye nyor no, Nyorsoa 'ye :an-a' dhih ken dih 'worn-dih:, :on 'ye :koan: :no-nyor: :or dhen se-a :korn en 'ye-a' no gweh, 'de :or no-a nyor :or torne-a nyor⧾ Nyorsoa-a' wlu, :on no-a dhih-a' 'yor-eh, 'de 'yi 'sleh ka 'di.

Jean 16:33
'An zela a deh⧾ :daa :gwluhuh' 'weh, 'de a 'ye :porluh-a' dih 'pehn-eh 'ye, 'an dhih. A mu 'kle 'ye-: dha yao 'zorn. Jorwor: a ku 'di dih. 'On du 'kmo-a' 'kpih 'weh.

Philippesfue 4:19
:Yee' 'an Nyorsoa-a' :bhorlie' :dhulu' or 'ble-a, :eh :yi-dih:-a :Yusu' 'Klae-', 'do :wor or mu deh :za, or 'ye 'o a bo dih pobo: :mor a-a' son⧾ :gweh.

Romefue 8:28
:Yee' :a yubo-eh', 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di, Nyorsoa-a 'kpa :a :mor ybeh-or' bo 'weh, 'de deh⧾ 'jeh ne 'ye 'de en 'di 'wluh, :a :mor or 'da-a, :ka or no-a eh-a' 'dhu-a'.

Philippesfue 4:6-7
[6] A-a' :porluh⧾-a' 'beh-dih:-' a 'worn dih, 'do deh-beh-deh-beh-a' dhih bo. Jorwor: a :wlu 'de Nyorsoa bo, 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di. Deh⧾-a' klehkpeh a mu-or dih dhele:-: 'dekorn: :yih :korn-a dhih a mu-or bale:-: a no-eh, 'de or-a' 'zio :po ka 'di.[7] :Yee' :ka a :korn-a 'de :Yusu' 'Klae bo, Nyorsoa-a mu a :porluh-a' dih 'pehn-eh 'nyi-: :eh :gwlor-nyor⧾ se-a-' dih 'worn-eh 'beh-dih: klehkpeh klehkpeh. Eh-: mu a-a' :porluh⧾-: 'dekorn: a-a' 'dlu 'di dih :na-dih-deh⧾-: wlu 'ken :korn.

Jacques 1:2-4
[2] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, a 'nyi eh no 'mona-deh: :klaba' 'do a bo, :mor nyor⧾ 'worn dih 'beh-dih-deh:⧾ 'doror: 'dor :taa 'o a bo yi.[3] Deh no-eh, a yubo-eh, a-a' dhih 'jeh-' :po-eh-a' 'dhen-a', eh-: mu-eh :no, 'de a :se-' :sea: i.[4] Jorwor: 'nyi a-a' se sea-a' :dao', eh no eh-a' :koan-a' klehkpeh, a 'ye nyor⧾ :on 'bor-a 'yu-yu-deh:⧾ :no-eh, 'de :on gweh-a Nyorsoa-deh 'zorn, 'de :on :gweh-a 'kwla gweh.

Matthieu 6:28-33
[28] :Yee' :eh :korn dhih 'da, 'de a 'beh-dih a-a' 'jeh-a' :porluh⧾ 'worn dih 'do paa-deh⧾-a' dhih bo :eh? A pobo: :peli'-a' 'voma'e: :daa ya, :en :ne-a 'de 'kwla, :ka en no-a ku-a', 'de en-' no-a gle, en-' no-a paa-deh⧾.[29] Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', 'Keen :Salomor'-a' 'jeh, ti or :ne-a 'de or-a' dhih-a' 'i 'beh-a' klehkpeh 'di, or :se-' paa-deh:⧾ :nmaa'e-' pa, en :se 'o :peli'-a' 'voma'e: :daa, en-' :due'-' :zi.[30] :Yee' :mor eh 'dhu, Nyorsoa :taa 'o 'kwla :peli'-a' deh⧾-' :pa-dih-eh no, :en 'dhu-a 'zean'-: :glaa'e-: deh-', :yee' on po-a 'yli, :yee' dha a mu :na-dih: :eh? :Yee' a :mor, or se deh-' :pa-dih-eh 'beh-dih: :e? A :mor :gwlor-nyor:⧾ :on :korn-a dhih 'jeh-' :po-eh se-a 'i 'beh.[31] Eh-a' dhih, a 'bor a-a' :porluh⧾-a' 'worn dih 'beh-dih-eh. A-a' :no-', Deh :a mu :di :eh? 'De mor a-a' :no-', Deh :a mu 'na-: :eh? 'De mor a-a' :no-', Deh :a mu-' :pa :eh?[32] Deh no-eh, deh⧾-a' klehkpeh :daa, me-: se Nyorsoa yubo-nyor⧾-a ple 'de, 'de a :Baa' :or :ne-a 'de yai', or yubo-eh' :ka a :korn-a a 'ye-a en-' klehkpeh 'ble.[33] Jorwor: a 'bhorn deh⧾ :en :korn-a 'de Nyorsoa-a' nyor⧾ wlu 'ken :korn-eh-: :korn or-a' 'yi 'sleh :gwie-: 'kwla⧾-' dih :zai', :yee' deh⧾-a' klehkpeh :daa, :en :sie:-a 'o, or mu-ih a 'nyi-: :ke.

Romefue 5:1-8
[1] :Yee' 'do eh-a' dha, :ka :a-a' dhih 'jeh :po-eh no-eh, 'de Nyorsoa 'da-dih-a :a 'yi 'sleh-nyor⧾, :yee' :a-a' :Gwlor :baa' :Yusu' 'Klae :oo', or-: no-eh, 'de :a :mor-: Nyorsoa-: :a 'worn-eh: wlu-' dih.[2] :A-a' dhih 'jeh-' :po-eh no-eh, 'de :Yusu' :za :gwie 'do :a bo, :a 'ye Nyorsoa-a' mla :a :ne-a 'de 'di :naa 'ye. 'Mona-a: no :a-uh, :ka :a pobo-a 'de :gwie 'i, :a 'ye-a 'for 'ble, 'de Nyorsoa-a' dhih-a' 'i 'beh-a' 'di.[3] :Yee' eh :se eh :due', jorwor: :a no 'mona 'weh, 'de :a-a' 'kle 'ye-eh 'di :ke. Deh no-eh, :a yubo-eh', 'kle 'ye-eh: no-eh, 'de :a-a' sea.[4] :Yee' :mor :a se sea-a' 'ble, :yee' eh-: no-eh, 'de :a 'ble kplen 'jeh ne. 'De kplen 'jeh ne-a' no-a', eh-: ya 'de deh :gwlii' :dhe-eh.[5] 'De deh :gwlii' :dhe-eh-a' :no-dih: :a dhen. Deh no-eh, Nyorsoa 'nyi :a or-a' Gban 'i :ne :Zulu:, :on po-a 'o or-a' :ybeh-a' 'do :a-a' :porluh⧾ ken.[6] 'Do ti 'jeh 'i :oo', 'Klae 'meh-dih:, ti :a se-a :a-a' 'jeh-a' :za-dih-eh 'beh-dih:, 'do :a :mor :or se-a Nyorsoa deh-' 'ye-eh 'nyi, :a-a' dhih bo.[7] Eh no 'yi :kma-deh: nyor 'ye 'meh 'do 'yi 'sleh-nyor-a' dha. Jorwor: nyor :noror'-a mu :gwluhuh' ku 'bla, or 'ye 'meh 'do nyor 'jeh-a' dha.[8] Jorwor: 'Klae 'meh-' 'do :a-a' dhih bo, ti :a 'si-a 'o deh⧾-zon⧾-a' no 'da. 'Ka-: 'o Nyorsoa no :a-a' :torne-eh :ka or :ybeh :a-uh' 'gabaa.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996