A A A A A

Good Character: [Modesty]


1 Corinthefue 12:23
:Yee' yau-a' 'for⧾-' :yih :a no-a en se deh-' 'dhu-eh: deh 'jeh, en-' 'jeh :dao', me-: :a 'ye deh-' deh 'jeh. 'De yau-a' 'for⧾-' :yih :a se-a 'o :gwlor :gwea :to-eh 'beh-dih:, me-: :a pa-dih 'wla⧾-' deh 'jeh.

1 Timothée 2:8-10
[8] :Yee' 'an 'bhorn :mor nyor⧾-kpalu⧾ :taa 'de Nyorsoa bo wlu 'de 'chore-', :yee' 'nyi on no :vlehehn'-' :gweh-nyor:⧾ :an to-a an-a' son⧾ 'de or bo. 'De an-a' :wlu-' 'de or bo, 'de 'chehn ka 'di. 'De mor on :ne nyor⧾-a' :jeh-'.[9] :Yee' 'an 'bhorn :ke, 'nynor⧾-kpao'⧾ 'ye an-a' deh-' :pa son :dhororn' 'dhu. 'An 'bhorn on 'ye deh-' pa 'de deh-' 'ye ka 'di. On se :korn on 'ye an-a' 'mii :bheh-dih: 'gabaa, 'de nyor⧾ :ne-uh' dih 'ye, 'de on se :korn on 'ye 'tiei: :en 'kpa-a deh ken 'gabaa, :eh :zi-a 'o ken dih-' pa.[10] Jorwor: on :korn on 'ye noo-deh:⧾ 'jeh ne no, me-: :korn :en 'ye an-a' :bheh-dih-deh⧾ no. Eh-: 'dhu 'yi 'sleh-deh-' 'do 'nynor⧾ :on no-a, :an za-a Nyorsoa-a' :weheh' bo.

1 Pierre 3:3-4
[3] A-a' 'yi dih :nmor-eh:-a' 'wluh-:-' 'noror ken ka, 'do deh⧾ a :bheh-dih-a bo, :eh 'kpa-a :ka a no-a a-a' 'mii-a' ken :na-eh-: 'goo-a' :bheh-dih-eh-: 'dekorn: 'tiei: :nmaa'e-a' pa-a'-:.[4] Jorwor: 'nyi a-a' 'yi dih :nmor-eh 'wluh 'o a :porluh⧾ ken. Eh :korn eh 'ye 'yi dih :nmor-eh: :eh-a' :gweh-a worn no, :eh :kpoehn 'i, 'de :eh :dhe-a dih 'dhuan. 'Yi dih :nmor-eh-a' :yeh :daa, eh-: 'kpa deh ken 'gabaa 'do Nyorsoa ybei'.

Romefue 12:2
:Yee' deh⧾ 'kmo bo-nyor⧾-a ne-dih-a 'kmo, a-a' :ne-dih:-' 'kmo :ke. Jorwor: a 'nyi Nyorsoa 'nyi a 'dlu 'di dih :na-dih-deh: :dele', :eh mu-a a-a' :gwlor-nyor-tu-a' klehkpeh-' dih 'bili: 'de a 'di. :Yee' :mor eh no :ao', :yee' a mu deh :eh :korn-a Nyorsoa 'ton yubo:, :eh 'dhu-a deh 'jeh-: deh :eh 'pehn-dih:-a or-a' :porluh dih-: 'dekorn: deh :eh gweh-a 'kwla-:.

Matthieu 5:28
Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', :ka nyor-beh: :or pobo:-a 'nynor ken dih :kao', 'de 'bhorn-a' ka 'di, :yee' or 'bhorn-or' klehkpeh 'do or-a' :porluh ken :weh.

1 Pierre 3:3
A-a' 'yi dih :nmor-eh:-a' 'wluh-:-' 'noror ken ka, 'do deh⧾ a :bheh-dih-a bo, :eh 'kpa-a :ka a no-a a-a' 'mii-a' ken :na-eh-: 'goo-a' :bheh-dih-eh-: 'dekorn: 'tiei: :nmaa'e-a' pa-a'-:.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] A se-eh yubo: ke :e, :ka a-a' yau 'dhu-a Gban 'i :ne :Zulu-a' 'sla-' :e, or 'nyi-a a-uh, :on :ne-a a-uh'? A se 'de a-a' 'jeh bo :korn, jorwor: a :korn 'de Nyorsoa bo.[20] Deh no-eh, Nyorsoa :po-dih: :Yusu' 'Klae-a' nyomor 'pehluh', 'de or dhen a-uh. :Yee' eh-: :korn dhih :oo', a 'ye a-a' yau no, a 'ye Nyorsoa dhih-a' 'i 'beh-a' 'nyi.

1 Corinthefue 10:31
Deh :due' 'on 'ye-a' :za 'de a bo, eh-: 'dhu. A-a' :yeh di deh :o, A-a' :yeh 'na :o. Deh-beh-deh-beh: a mu-a :no :o, a no-eh, eh 'ye Nyorsoa-a' 'nyne dhih-a' 'i 'beh-a' 'nyi.

1 Timothée 3:2
:Yee' eh-a' dhih, nyor⧾ se :korn on 'ye 'chore-a' nyor⧾ :na-dih-nyor dhih 'bhun 'ye. Or :korn or 'ye 'nynor :due' :korn 'klein'. 'De mor, or-a' 'jeh :dao', or :korn or 'ye nyor :or tba-a 'de 'yli 'de dih no. Or :korn or 'ye :gwluhuh' dih :florn. Or :korn or 'ye or-a' 'jeh deh-' 'ye. :Yee' or :korn or 'ye or-a'a: 'gbu 'kwla :za 'de 'duhba⧾ bo. Or :korn or 'ye nyor⧾ deh :torne-eh 'beh-dih:.

Luc 17:1
:Yee' :Yusu' :wlu-' 'de or-a'a: bo :na-nyor⧾ bo, or 'dae:, Deh⧾ :en no-eh, 'de nyor⧾-a no-a deh⧾-zon⧾, en mu 'de :yi :gbor :gbor. Jorwor: 'chlo 'do nyor :dao' en mu-a-' :yi-dih: bo.

ÉphÈsefue 2:10
Deh no-eh, :yeh :a :ne-a :naa, Nyorsoa :oo', or-: no-eh 'de :a :ne :ao'. :A 'ye :koan: 'jeh nor no :dhih 'o, eh-: :korn dhih 'de Nyorsoa :yi-dih: :Yusu' 'Klae-' 'de or no :a-uh. :Koan: 'jeh :nor :daa, Nyorsoa po-or: 'kpa :dee' see :a 'ye-or' no.

Romefue 14:13
:Yee' eh-a' dhih, a 'nyi, :a 'bor :a 'bei'-a' zabe 'i :chehn-eh 'suh. Jorwor: a :korn a 'ye-eh' :gwluhuh' dih :na-dih:, 'de a :ne 'o deh 'do a-a' 'Klae :de-di'-a' :gwie 'i po, 'de or :ne-eh' 'gbele:.

1 Pierre 3:3-5
[3] A-a' 'yi dih :nmor-eh:-a' 'wluh-:-' 'noror ken ka, 'do deh⧾ a :bheh-dih-a bo, :eh 'kpa-a :ka a no-a a-a' 'mii-a' ken :na-eh-: 'goo-a' :bheh-dih-eh-: 'dekorn: 'tiei: :nmaa'e-a' pa-a'-:.[4] Jorwor: 'nyi a-a' 'yi dih :nmor-eh 'wluh 'o a :porluh⧾ ken. Eh :korn eh 'ye 'yi dih :nmor-eh: :eh-a' :gweh-a worn no, :eh :kpoehn 'i, 'de :eh :dhe-a dih 'dhuan. 'Yi dih :nmor-eh-a' :yeh :daa, eh-: 'kpa deh ken 'gabaa 'do Nyorsoa ybei'.[5] 'Ka-: 'nynor⧾ :an za-a Nyorsoa :weheh', 'de :on dhe-or :gwlii' :zai', 'ka-: an no an-a' 'jeh 'yi dih :nmor-dih-eh. On :ya an-a' 'jeh ya 'do an-a'a: yibeor-boi' 'zorn,

1 Pierre 1:14
:Yee' :ka a 'dhu-a 'nynuu: :an dhe-a 'o Nyorsoa-a' 'tele' dih-', :yee' a-a' :zi 'o 'bhororn'-deh⧾-zon⧾ klei' :neheh', :yih a zi-a 'o klei' :dee', ti a se-a :Yusu' 'Klae yubo:.

1 Pierre 3:1-4
[1] :Yee' a :mor 'nynor⧾-kpao'⧾-a:, a :ya a-a' 'jeh ya 'do a-a'a: yibeor-boi' 'zorn. :Mor eh 'dhu an-a' nyor se Nyorsoa-a' wlu dhih 'jeh-' po, :yee' a-a' noo-kplen 'beh-dih: en 'ye-eh' no, 'de on 'ye-uh' dhih 'jeh-' po, a-a' :yeh se 'de on bo :wlu,[2] :mor on 'ye :ka a no-a an-a' deh-' 'ye-eh Nyorsoa-a' dhih-: 'dekorn: :ka a no-a :vlehehn'-' :gweh-eh-:.[3] A-a' 'yi dih :nmor-eh:-a' 'wluh-:-' 'noror ken ka, 'do deh⧾ a :bheh-dih-a bo, :eh 'kpa-a :ka a no-a a-a' 'mii-a' ken :na-eh-: 'goo-a' :bheh-dih-eh-: 'dekorn: 'tiei: :nmaa'e-a' pa-a'-:.[4] Jorwor: 'nyi a-a' 'yi dih :nmor-eh 'wluh 'o a :porluh⧾ ken. Eh :korn eh 'ye 'yi dih :nmor-eh: :eh-a' :gweh-a worn no, :eh :kpoehn 'i, 'de :eh :dhe-a dih 'dhuan. 'Yi dih :nmor-eh-a' :yeh :daa, eh-: 'kpa deh ken 'gabaa 'do Nyorsoa ybei'.

1 Jean 2:16
Deh no-eh, deh⧾-a' klehkpeh :ne-a 'noror 'kmo bo, deh⧾-zon:⧾ :gwlor-nyor⧾-a 'bhorn-a-: 'yli-eh-a' 'mo :ybeh-deh⧾-: 'dekorn: deh⧾ :korn-a dhih :gwlor-nyor⧾-a 'beh-dih-a an-a' 'jeh 'i-: en :se 'de :a :Baa' Nyorsoa bo 'wluh, jorwor: 'noror 'kmo bo :oo', en 'wluh.

Romefue 12:1
:Yee' 'do eh-a' dha, 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, 'an bale a 'weh, :ka Nyorsoa 'ye-a a :wehlih, :yee' a :za a-a' yau 'kwla 'de or bo, :eh gweh-a :ka nyor⧾-a za-dih-a 'kmo :ne-deh: :eh :dhe-dih-eh 'for 'i 'slaa, 'do or-a' :koan-a' no-a' bo, 'de :eh 'pehn-dih:-a or-a' :porluh dih. Eh-: 'dhu or-a' :weheh' :za-eh: 'jeh neh-' 'de or-a' deh 'di.

1 Timothée 4:8
Ple-dih :an-a' 'tiei 'ye 'o 'si, eh :nmor-: 'yi :mloror'. Jorwor: 'yi 'sleh-deh⧾-a' no-a' 'do Nyorsoa ybei', eh-: 'kpa deh ken, 'do :an-a' 'kmo :ne-eh-a' klehkpeh bo, :eh mu-a 'de :yi-: 'dekorn: :yeh :daa-:.

Philippesfue 2:5
:Yee' 'nyi a-a' noo-kplen :ne :Yusu' 'Klae-a' noo-kplen goor-dih:.

1 Pierre 3:4
Jorwor: 'nyi a-a' 'yi dih :nmor-eh 'wluh 'o a :porluh⧾ ken. Eh :korn eh 'ye 'yi dih :nmor-eh: :eh-a' :gweh-a worn no, :eh :kpoehn 'i, 'de :eh :dhe-a dih 'dhuan. 'Yi dih :nmor-eh-a' :yeh :daa, eh-: 'kpa deh ken 'gabaa 'do Nyorsoa ybei'.

1 Timothée 2:10
Jorwor: on :korn on 'ye noo-deh:⧾ 'jeh ne no, me-: :korn :en 'ye an-a' :bheh-dih-deh⧾ no. Eh-: 'dhu 'yi 'sleh-deh-' 'do 'nynor⧾ :on no-a, :an za-a Nyorsoa-a' :weheh' bo.

Amharic Bible (Selassie) 1962
Selassie 1962: © United Bible Societies 1962