A A A A A

Good Character: [Discipline]


2 Timothée 1:7
Deh no-eh, Nyorsoa :se-' or-a' :Zulu :a-uh 'nyi, :a 'ye :fano ple. Jorwor: or-a' :Zulu: :dao', mo-: 'nyi :a 'kpih-: :ybeh-dih-eh-: 'dekorn: :a-a' 'jeh wlu 'ken :korn-eh, :a :ne-' deh-zon no-:.

ÉphÈsefue 6:4
A :mor 'nynuu :bai'-a:, nyor-a' :no-' deh 'do a-a'a: 'nynuu 'bhun :eh se-a 'i 'sleh, 'de eh :ne-uh' 'chehn-' po. Jorwor: :Gwlor :baa'-a' nyor⧾-a' kplen-: 'dekorn: 'slen-: me-: a 'ye-uh' 'dhu-dih:, 'de on 'ye 'de en 'di :ku-dih:.

Sa nglô yile 3:19
:Yee' nyor⧾ :on :korn-a dhih 'on :kma-a, :mor on no deh-zon, 'an 'dhu-dih-uh kplen, 'de 'an po-uh 'o :gwie 'i de. :Yee' eh-a' dhih, :porluh:⧾ a 'ble-a 'do 'on bo, 'nyi en 'beh 'i, a 'tali: a-a' deh⧾-zon⧾ dih.

Tite 1:8
Jorwor: or :korn or 'ye or-a'a: 'gbu 'kwla :za 'do 'duhba⧾ bo. Or :korn or 'ye deh 'jeh-' :ybeh. Or :korn or 'ye or-a' 'jeh wlu 'ken :korn, or :ne-' deh-zon no. Or :korn or 'ye 'yi 'sleh-nyor no, :or :dhe-dih-eh 'for 'i 'do Nyorsoa bo. Or :korn or 'ye :gwluhuh' dih :florn.

Hébreu 12:10-11
[10] :A-a' 'jeh 'yor-eh :bai' :on :ne-a dha 'bluhba ken, an 'dhu-dih :a kplen 'do ti-kpor-bei 'di, ti :a no-a 'nynuu: :nyene', :yeh :eh 'sleh-a 'i 'do on bo, eh-: an no. Jorwor: :mor Nyorsoa no-eh, :yee' or no-eh', eh 'ye :a-' :za-dih: :dhih 'o, 'de :a 'ye 'for 'ble 'de or-a' gban 'i :ne-tu 'di.[11] :Yee' :mor :a :taa kplen 'dhu-dih-eh, :yee' eh puhba :a dih, eh-a' :no-dih: :a 'mona. Jorwor: 'de ybei', nyor⧾ :on 'dhu-dih-eh kplen, 'de :on :po-eh: 'o :gwie 'i de, an-a' geli' :za-dih-deh-a mu wlu-' dih 'worn-eh-: 'dekorn: 'yi 'sleh-deh-a' 'kmo-' :ne-dih-eh-: :no.

1 Corinthefue 9:25-27
[25] Nyor⧾ :an dhobo-a dih, 'do deh-a' dhih bo, an torne-uh deh 'weh deh 'jeh, on 'ye an-a' 'jeh wlu 'ken :korn. An no-eh', 'de on 'ye :gale' :kornu:⧾ :gblaa' 'ye, :or :se-a' 'o :gwle i, :or 'ye-a' 'kor. Jorwor: :a-a' :neh :mleheh', :a no-eh', :a 'ye 'kmo :sie: :gblaa' 'ye.[26] :Yee' 'do eh-a' dha, 'an-a' 'worn, 'an-a' ple :eh gweh-a :ka nyor :or ple-a dih zeh zeh. 'An-a' 'worn, 'an-a' vorn :eh gweh-a :ka nyor :or vorn-a 'gbu :gwlii' :zulu bo.[27] Jorwor: 'on 'ye-dih: 'an 'jeh-a' yau 'kle, 'de mor 'on korn-uh wlu 'ken :ke. Deh no-eh, :mor 'on gweh Nyorsoa-a' tubo-wlu⧾-a' po-a' 'i 'de nyor⧾ bo, 'de or :ne-' 'on 'zorn sie, 'do 'an-a: geli' :za-dih-deh bo.

2 Corinthefue 7:9-11
[9] Jorwor: :ka eh :ne-a :naa, 'mona-a: no 'on. Eh :se deh 'on no-eh, 'de a-a' :porluh⧾ 'kpa-a 'zorn, eh-: no-eh :deh. Jorwor: a-a' :porluh⧾-a' 'zorn 'kpa-eh:, eh-: no-eh, 'de a 'bili: 'noror Nyorsoa bo. Or-: 'o, :or no-eh, 'de a-a' :porluh⧾ 'kpa 'zorn, 'de mor deh :daa, :a no-a, eh :se-' a dih puhba:.[10] :Yee' :mor Nyorsoa no-eh, 'de nyor⧾-a' :porluh⧾ 'ye 'zorn 'kpa, eh-: no-eh, 'de an 'bili-' dih 'noror or bo, on 'ye 'puh, :mleheh' se :mor 'on 'ye :dee', 'dee' 'ble. Jorwor: :mor 'kmo no-eh, 'de nyor⧾-a' :porluh⧾ 'ye 'zorn 'kpa, eh-: ya 'de 'meh-a'.[11] A :gbee'e:. A pobo: deh Nyorsoa no-a 'do a bo ya, :yeh or po-a a-a' :porluh⧾ 'zorn. Eh-: no-eh, 'de a-a' :porluh⧾-a sin, a 'ye-eh' gbor :za :ka a se-a deh-zon no. 'De 'chehn-a no a-uh, 'do deh :eh :no-eh bo. 'De mor :fano-a: no a-uh 'do :yeh :eh mu-a :no-eh: 'bla bo :ke. Eh-: no-eh 'de a 'bhorn a 'ye 'on 'ye, 'de a-a' :porluh⧾-a sin, a 'ye 'on dhih ken :za, 'de a 'ye nyor :or no-a 'on deh⧾-zon⧾ 'dlu dih 'kle 'ye-dih:. 'De deh⧾-a' klehkpeh :daa 'di, a :to-dih-eh nyor⧾-: 'i 'weh :ka a-a' son se-a 'de deh :eh :no-eh 'di :ne.

Hébreu 12:5-9
[5] :Ka a 'dhu-a Nyorsoa-a' 'nynuu, :yee' a-a' 'ma-dih:-' bo, :ka or-a' wlu po-a a 'kpih bo, :on no-a, 'An 'yu, :mor :Gwlor :baa' 'dhu-dih: :on kplen, :yee' :an-a' 'da-dih:-eh' deh-yu. 'De mor :mor or 'da, :an no deh-zon:, :an-a' :porluh-a' 'kpa-:-' 'zorn.[6] Deh no-eh, nyor⧾ :yuh :Gwlor :baa' :ybeh-a, mo-: or 'dhu-dih kplen. 'De nyor⧾ :yuh :on :korn-a dhih or 'worn-dih-a ken dih, :on 'ye-a or-a'a: 'nynuu no, mo-: or 'ble-dih sene'eh 'de, :mor on no deh-zon.[7] :Mor a :taa 'kle 'ye, a-a' :sea:-'. A 'duo-eh' eh 'ye a-a' kplen 'dhu-dih-eh no. Deh no-eh, :ka :baa'-a no-a 'yu-a' dhih, 'ka-: 'o Nyorsoa no a-a' dhih :ke. Dha 'yu 'wluh :or :korn :baa' se-or kplen 'dhu-dih :eh?[8] Nyorsoa-a 'dhu-dih or-a'a: 'nynuu-a' klehkpeh kplen. :Yee' eh-a' dhih, :mor or se a kplen 'dhu-dih:, :yee' a se or-a'a: 'nynuu: :dhih 'o. A :mor nyor :noror' 'nynuu: 'o.[9] 'De mor a :na-dih: :a :bai' :on no-a :gwlor-nyor⧾, an-a' dhih :gwluhuh' dih. :Mor on 'dhu-dih: :a kplen, :yee' :a 'ye-uh deh-' 'weh 'do eh bo. :Yee' :a :Baa' :or :ne-a 'de yai', :mor or 'dhu-dih: :a kplen, :yee' dha or-a' deh-' 'ye-eh-a mu :na-dih: :eh, :eh mu-eh :no, 'de :a 'ye-a 'kmo :sie: :febeh' 'ble?

ÉphÈsefue 6:1-9
[1] :Yee' a :mor 'wluhuh'-nynuu-a:, :ka a :korn-a 'de :Gwlor :baa' bo, :yee' a dhe 'o a 'de-: 'dekorn: a :baa'-: an-a' wlu dih. Eh-: no 'yi 'sleh-deh a 'ye no.[2] :Zai'-tele' :eh :korn-a wlu :po-eh: :dhama'-', :mor nyor no-a, :yee' or mu-a 'o deh 'ye-:, eh-: :dhe dih. A 'ye a 'de-: 'dekorn: a :baa'-: deh-',[3] 'de deh⧾-a' klehkpeh 'ye 'yi dih :nmor 'do a bo, 'de a 'ye 'kmo-' :gwle dha 'bluhba ken.[4] A :mor 'nynuu :bai'-a:, nyor-a' :no-' deh 'do a-a'a: 'nynuu 'bhun :eh se-a 'i 'sleh, 'de eh :ne-uh' 'chehn-' po. Jorwor: :Gwlor :baa'-a' nyor⧾-a' kplen-: 'dekorn: 'slen-: me-: a 'ye-uh' 'dhu-dih:, 'de on 'ye 'de en 'di :ku-dih:.[5] :Yee' a :mor 'ge-nynuu-a:, a dhe 'o a-a'a: nyor⧾ :klaba'⧾-a' wlu dih, :on :ne-a dha yao 'zorn, 'de deh-' 'ye ka 'di-: 'dekorn: an-a' :fano: :ple-eh 'di-:. 'De mor 'nyi eh tba 'de a 'di dih, :ka a mu-a 'Klae-a' dhih :no :ke.[6] Eh :se :mor an-a' 'yli-eh :ne 'o a ken, 'de a 'ye-eh' no :deh, :eh gweh-a :ka a 'bhorn-a on 'ye-a' a dhih bo po :deh. Jorwor: 'do a-a' :porluh⧾-a' klehkpeh bo, a no deh Nyorsoa 'bhorn-a a 'ye-a' no, :ka a no-a 'ge-nynuu :naa 'do 'Klae bo :ke.[7] A no a-a'a: 'ge-yu: :koan :due' :due', 'de 'mona: ka 'di, :eh gweh-a :ka nyor no-a :Gwlor :baa'-a' 'bhoi-yu, :eh :se-a 'o :gwlor-nyor bo.[8] A yubo-eh', :ka :Gwlor :baa'-a mu-a nyor⧾-a' klehkpeh geli' :za, 'ge-nynuu-: :korn mor :se 'ge-nynuu-: 'do :koan: 'jeh on no-a bo.[9] :Yee' a :mor 'ble-a 'ge-nynuu, a 'ye a-a'a: 'ge-nynuu deh-', 'de :ka :ne-a :due' 'di. A-a' :no-', a mu-uh deh 'bhun :no. A yubo-eh', :ka a mor-: 'dekorn: a-a'a: 'ge-nynuu-: a :korn-a 'de Nyor :Klaba' :due' bo :or :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai', :or-a' :za-' :gwie-for :due'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996