A A A A A

God: [Free Will]


1 Corinthefue 10:13
Eh se dih 'dhen-eh :korn, :eh 'ye-a 'o nyor bo yi, :eh 'ye :ao', :eh 'see-a 'o nyor :noror' bo mu :zai'. 'De Nyorsoa no :dhehehn-nyor:. 'De dih 'dhen-eh: :on se-a worn 'i 'beh-dih:, Nyorsoa se 'beh-dih: or 'ye-eh 'yli-eh dih :za, eh 'ye 'o :on bo yi. Jorwor: :mor eh 'dhu, dih 'dhen-eh yi 'o :on bo, or mu :ka :noror' 'bhorn-: :chio'lo: :on 'ye-eh 'yi :nyna-a' 'beh-dih:.

2 Pierre 3:9
Or :se-' dhlen 'do wlu or po-a :dhama'-', an-a' no-a' bo, :ka nyor⧾-a no-a eh-a' :gwluhuh' dih :na-dih-eh, :eh :mor or dhlen-'. Or :se-' dhlen. Jorwor: or kpon :porluh dih 'do a bo. Deh no-eh, or :se-' 'bhorn, nyor-beh-nyor-beh 'ye gbe :zie:. Or 'bhorn nyor⧾-a' klehkpeh on 'ye an-a' deh⧾-zon⧾ dih 'tali:, 'de on 'ye 'de or bo 'bili:.

Galatiefue 5:13
:Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, a :mor :mloror', Nyorsoa 'da a 'weh, a 'ye 'de 'gegeye 'wluh. :Yee' :ka a 'wluh-a 'de 'gegeye :naa, :yee' a-a' :yi-dih-eh:-' 'i, 'de a-a' no deh⧾-zon:⧾ a-a' :gwlor-nyor-tu-a 'bhorn-a. Jorwor: a no a 'bei'-a' 'bhoi-nynuu, 'de :ybeh-dih: ka 'di.

Jean 7:17
Nyor :or 'bhorn-a :or 'ye-a' Nyorsoa-a' 'ton :korn-deh no, :yee' or mu-eh yubo:, :eh beh deh⧾ 'an torne-a nyor⧾, en 'wluh 'de Nyorsoa bo-: :eh beh 'an 'jeh-a' 'kpih bo-:.

Marc 8:34
:Yee' or 'da or-a'a: bo :na-nyor⧾-: 'dekorn: nyor⧾ :doru' :noo'-: on 'ye 'de or bo yi. 'De or :wlu 'de on bo, or 'dae:, Nyor :or 'bhorn-a :or 'ye-a' 'o 'on klei' zi, :yee' 'nyi or 'ma-dih: or-a' 'jeh-a' dhih bo. 'Nyi or 'duo: or-a'a: 'kle 'ye-eh-a' 'klorse tu-', or 'ye 'o 'on klei' zi.

Sa nglô yile 3:20
A :gbee'e:. 'On :nyna dih 'do :kpaa' ken :naa, 'de 'an bla-or. :Mor nyor 'worn 'an wlu, 'de or 'ye 'o :kpaa' :za, :yee' 'an mu 'de or 'bli 'gbu 'di :pa, 'de or :ne 'mor-: :a 'ye son⧾ ybei' kpuhba:.

Romefue 6:23
Deh⧾-zon⧾-a' geli' :za-dih-deh :wor 'dhu 'meh-a', jorwor: Nyorsoa-a' 'nyii'-deh:, eh-: 'dhu 'kmo :sie: :febeh'-' :eh :yi-dih:-a :a-a' :Gwlor :baa' :Yusu' 'Klae-'.

Romefue 13:2
:Yee' 'do eh-a' dha, nyor-beh-nyor-beh: :or :bla-dih:-a 'gomla worn, :yee' deh Nyorsoa po-a 'o, eh-: 'o or :bla-dih: worn. Nyor :or no-eh, :yee' or :ya or-a' 'jeh 'kle 'ye-eh 'dlu.

Romefue 10:9-10
[9] :Yee' eh-a' dhih, :mor :on 'worn-dih-eh 'de :on 'worn, :ka :Yusu' 'dhu-a :Gwlor :baa'-', 'de :on 'ye-eh' dhih 'jeh-' po, 'do :an-a' :porluh⧾-a' klehkpeh bo, :ka Nyorsoa za-or 'de nma-dih-deh 'di, :yee' :an mu 'puh-:.[10] Deh no-eh, :a-a' dhih 'jeh-' :po-eh: :eh 'wluh-a 'o :a :porluh⧾ ken, eh-: 'o :eh no-eh, 'de Nyorsoa-a 'da-dih :a 'yi 'sleh-nyor⧾. 'De mor :a-a' 'jeh 'yor-eh-a' worn :oo', :or za-eh' :ke, 'de :a 'puh.

Galatiefue 5:16-17
[16] Deh 'an za-a-', eh-: :dhe dih. A 'nyi Nyorsoa-a' :Zulu :korn a-a' 'kmo :ne-eh wlu 'ken. :Yee' deh⧾-zon:⧾ a-a' :gwlor-nyor-tu-a 'bhorn-a a 'ye-a' no, a :se-' :no i.[17] Deh no-eh, deh⧾-zon:⧾ a-a' :gwlor-nyor-tu-a 'bhorn-a-: 'dekorn: deh Nyorsoa-a' :Zulu-a 'bhorn-a-: en se :gwie :due' kpa. 'De mor wlu-' dih 'worn-eh se 'o en 'nyne bo :ne. Eh-: no-eh, 'de a-a' no deh a 'bhorn-a a 'ye-a' no.

Jean 1:12-13
[12] Jorwor: nyor⧾ :yuh :on :ne-a 'de on 'klu-', :on kpon-or dih, 'de :on po-a or-a' dhih dhih 'jeh-', mo-: or 'nyi 'kpih, on 'ye or-a'a: 'nynuu no.[13] On :se-' or-a'a: 'nynuu no, 'de yau: ka 'di, :ka nyor-kpalu-a no-a 'yu-a' 'wluh-a'. Jorwor: Nyorsoa-a' 'jeh 'yor-eh: no-eh, 'de or no on :Baa'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996