A A A A A

God: [Plans]


Luc 14:28
:Yee' :mor eh 'dhu deh-', 'de a-a' nyor :due' 'ye 'gbu :dhorno'-a' po-a' 'bhorn, :yee', or :se-' dih :dhe i :zai' :e, or 'ye-eh' 'ye, :eh beh 'wlii: or 'ble-a, en 'beh-dih: en 'ye 'gbu :dao' 'i gweh 'weh-:?

Romefue 8:28
:Yee' :a yubo-eh', 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di, Nyorsoa-a 'kpa :a :mor ybeh-or' bo 'weh, 'de deh⧾ 'jeh ne 'ye 'de en 'di 'wluh, :a :mor or 'da-a, :ka or no-a eh-a' 'dhu-a'.

Philippesfue 1:6
Deh :due' 'on yubo:-a deh 'jeh, eh-: :dhe dih, Nyorsoa :or po-a 'o deh⧾ 'jeh ne 'do a :porluh⧾ ken, 'de :or 'dhu-eh glu, or mu-eh 'dlu bo :kpa, 'de or 'ye-eh' 'i gweh, 'de jorwor: 'we-eh: :Yusu' 'Klae-a mu-a 'de :ya, 'de eh 'ye 'o nyni.

Jean 6:44
Nyor se 'beh-dih: or 'ye 'noror 'on bo yi, :mor eh 'dhu, 'On-ba: :or dbo-a 'on, or se-or jli. :Yee' 'do :de 'bor-dih-we-eh 'di, 'an mu-or 'de nma-dih-deh 'di :za.

Jean 1:12-13
[12] Jorwor: nyor⧾ :yuh :on :ne-a 'de on 'klu-', :on kpon-or dih, 'de :on po-a or-a' dhih dhih 'jeh-', mo-: or 'nyi 'kpih, on 'ye or-a'a: 'nynuu no.[13] On :se-' or-a'a: 'nynuu no, 'de yau: ka 'di, :ka nyor-kpalu-a no-a 'yu-a' 'wluh-a'. Jorwor: Nyorsoa-a' 'jeh 'yor-eh: no-eh, 'de or no on :Baa'.

Sa nglô yile 17:8
Worn :kma-deh: :dao' :on 'ye-a, eh :ne-' 'kmo :dee'. Jorwor: eh 'meh-' :naa. Eh yi 'de 'bie' :dhorno' :dao' :eh se-a :sie: 'da :korn 'di 'wluh 'da :naa, 'de eh 'ye mu, eh 'ye gbe :zie:. :Yee' nyor⧾ :on 'ti-a dha 'bluhba ken, :on :korn-a 'nyne se-a 'chle-eh: 'de 'kmo :sie: :febeh'-chlee-deh 'di, 'de jorwor: Nyorsoa-a mu-a 'bluhba :no, eh mu an-a' klehkpeh worn :florn-dih:, :mor on 'ye-eh. Deh no-eh, eh :ne-' 'kmo :dee', 'de eh 'meh, 'de eh yi de :yi 'da :neheh'.

Jacques 4:1-17
[1] :Yee' :eh 'ble vorn-a'-: 'dekorn: jeh-a'-: 'de a 'klu-' :eh? Eh :se a-a' 'jeh-a' 'bhororn'-deh⧾-zon:⧾, :en se tuh vorn 'de a 'di :e?[2] A 'bhorn deh, jorwor: a-a' 'ye-eh. 'De a 'dba nyor⧾, 'de :gwlehehn' sin-dih 'de a 'di dih, jorwor: a-a' 'ye-eh :chio'lo:. 'De a jeh, a vorn 'de a-a' 'jeh 'nyne-', jorwor: deh a 'bhorn-a, a-a' 'ye-eh. Deh no-eh, a-a' dhele: Nyorsoa dih 'do eh-a' dhih bo.[3] :Yee' :mor a dhele-or dih 'do deh-a' dhih bo, a-a' 'worn, a-a' 'ye-eh. Deh no-eh, a 'bhorn-eh' a 'ye-eh deh :neheh' :no-dih:. Deh⧾ a dhele-a dih, a 'bhorn a 'ye a-a' 'jeh-a' :porluh⧾ dih 'pehn-dih:.[4] A :mor nyor⧾ :or-a' no-a :dhehehn-deh⧾ 'do Nyorsoa bo, a se-eh yubo: :ka :mor a :ybeh-a 'kmo, :yee' a 'nyeh-a Nyorsoa-' :e? Nyor-beh-nyor-beh: :or kpon-a 'kmo 'be-', :yee' or-: Nyorsoa :za :dou'⧾ bo.[5] :Ae' :mor a :taa 'ye, :yee' a 'da deh Nyorsoa-a' 'chlee-deh :za-a, eh se deh-' 'dhu-eh: :ke :e, :ka :zulu: Nyorsoa no-eh, 'de :on 'ti-a 'de :a 'di, on :korn-a :gwlehehn' :e, 'de an 'bhorn-a :a 'ye-a 'de Nyorsoa :due' bo :korn 'klein' :e?[6] Jorwor: mla or po-a :a bo, or :zi 'o 'weh. Eh-: :korn dhih 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh 'da, Nyor⧾ :an 'beh-dih-a an-a' 'jeh 'i, Nyorsoa :se-' an-a' dhih ken dih 'worn-dih:. Jorwor: nyor⧾ :an ya-a an-a' 'jeh ya, or mu-uh mla bo :po.[7] :Yee' 'do eh-a' dha, a :za a-a' 'jeh 'kwla 'de Nyorsoa bo. A :bla-dih: 'ku worn. :Mor a no-eh, :yee' an mu :ple, on 'ye a bo dih :tehn-dih:.[8] A 'yle, a 'koan'-dih: Nyorsoa dih, :yee' or mu a dih 'koan'-dih: :ke. A :dle kwa, a :mor :or no-a deh⧾-zon:⧾ :no-nyor⧾. A :mor :or-a' 'si-dih-a buh⧾ 'sororn' dih, a gweh a-a' :porluh⧾ :vlehehn'.[9] 'Nyi a-a' :porluh⧾ 'kpa 'zorn, a 'ye son⧾ 'dlu :jli-dih:, a 'ye 'viin'-dhlumeh' po. A 'bor 'keleh-eh, a 'ye 'zlu. 'Nyi a-a' :porluh⧾ :ku kwa, a 'ye 'mona: :no-eh 'bor.[10] A :ya a-a' 'jeh ya 'do :Gwlor :baa' ybei', :yee' or mu a ya-' 'duo:.[11] :Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, a 'bor a 'bei'-a' deh⧾-zon⧾ 'bhun dih :za-dih-eh, 'de a 'klu-'. Nyor-beh: :or :za-a deh-zon-' 'do or-a' 'Klae :de-di' 'bhun, 'de mor :or chehn-a or-a' zabe 'i 'suh, :yee' 'tele' :oo', eh-: or wlu-dih 'bhun dih, 'de or bla-dih-eh worn. :Mor :on :bla-dih-eh worn, :yee' :on :se 'o eh-a' dih :dhe-nyor:, jorwor: :yee' :mor eh-a' worn :bla-dih-nyor: 'o.[12] Nyorsoa :due' or-: 'dhu nyor⧾ 'tele' 'nyii'-nyor-' 'dekorn: nyor⧾-a' zabe: :zi-nyor-'. Or :due' 'beh-dih: nyor-a' 'puh-dih-eh-: 'dekorn: nyor-a' 'kor-dih-eh-:. Jorwor: nyor :on 'dhu-eh:-', 'de :an chehn :on 'bei'-a' zabe 'i 'suh :eh?[13] :Yee' a :to :dou'⧾, a :mor :or no-a, 'Zean'-: 'de mor :glaa'e-: :a mu 'de :gwlor :klaba' :dao' 'di :mu, :a 'ye 'o zon :due' zi, :a 'ye deh⧾ plo, :a 'ye 'wlii: :dhulu' 'ye,[14] a :mor :or 'da :ao', a se-eh yubo: :sloror', deh :glaa'e-a mu-a 'de :ya. Deh a-a' :febeh' 'dhu-eh:-' :eh? A-a' :febeh' gweh :daluh', :mor on 'yle 'do ti-kpor-bei 'di, :yee' on 'ma-'.[15] Jorwor: a :korn a 'ye :ao', :Mor eh 'dhu :Gwlor :baa'-a' ken dih 'worn-dih-deh-', :yee' :a mu 'kmo :gwle, :yee' :a mu :yeh :daa :no, 'de :a 'ye :yeh :dao' no.[16] Jorwor: :yih a no-a :naa, me-: 'dhu, a 'beh-dih a-a' 'jeh 'i, 'de a za deh⧾ :klaba'⧾ a mu-a :no. 'Jeh 'i 'beh-dih-eh-a' klehkpeh :eh :ne :ao', eh :nyni-: 'yi.[17] 'Do eh-a' dha, nyor-beh-nyor-beh: :or yubo:-a deh 'jeh or :bleh-dih:-a 'i or 'ye-a' no, 'de or 'ye :ao', or se-eh no, :yee' deh-zon: 'o, or no.

2 Pierre 3:9
Or :se-' dhlen 'do wlu or po-a :dhama'-', an-a' no-a' bo, :ka nyor⧾-a no-a eh-a' :gwluhuh' dih :na-dih-eh, :eh :mor or dhlen-'. Or :se-' dhlen. Jorwor: or kpon :porluh dih 'do a bo. Deh no-eh, or :se-' 'bhorn, nyor-beh-nyor-beh 'ye gbe :zie:. Or 'bhorn nyor⧾-a' klehkpeh on 'ye an-a' deh⧾-zon⧾ dih 'tali:, 'de on 'ye 'de or bo 'bili:.

1 Timothée 2:4
Or no nyor :or 'bhorn-a :gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh on 'ye-a' 'puh, 'de mor on 'ye-a' dhih-a' 'yor-eh: :en kor-or 'i yubo:.

Matthieu 28:18-20
[18] 'De :Yusu' 'koan'-dih-uh dih, or 'dae:, 'Kpih-a' klehkpeh, :en :ne-a 'de Nyorsoa 'bli yai'-: 'dekorn: 'noror yao 'zorn-: en 'nyi-eh: 'on 'weh.[19] :Yee' eh-a' dhih, a mu, a 'ye-eh' no, 'de 'dawor'⧾-dlu⧾-a' klehkpeh, on 'ye 'an-a: bo :na-nyor⧾ no. A po-uh 'ni 'dlu, 'de :Baa'-: 'Yu-: 'dekorn: Gban 'i :ne :Zulu-: an-a' 'nyne 'di.[20] :Yee' a torne-uh deh⧾-a' klehkpeh 'on zela: a :gwluhuh', on 'ye 'o en-' 'tele' dih dhe. :Yee' a dhe-eh :gwlii', 'an mu 'o a bo :ne, 'do ti-a' klehkpeh bo, :eh :yeh-dih:-a 'bluhba-a' 'dlu-' :jla 'da ken.

ÉphÈsefue 1:4
'De mor :yeh 'bluhba 'ye-a' :no-eh:, :yee' Nyorsoa gan :a 'weh see :a 'ye or-a'a: nyor⧾ no, 'do :a mor-: 'Klae-: :a-a' :dha :due' 'kpa-eh: bo, 'de :a 'ye :vlehehn'-' :gweh-nyor⧾ no 'do or ybei' :on se-a dhih 'bhun :ne. Or :ybeh :a-uh' 'weh. Eh-: no-eh,

Hébreu 4:3
Jorwor: :a :mor :or po-eh dhih 'jeh-', :a mu :forn-a' :dao' 'ye-: :ka or no-a eh-a' :za-a', or 'da, Eh po 'on-' 'chehn. Eh-: :korn dhih 'on po wlu :dhama'-' 'gabaa, 'on 'da, On :se-' 'bluhba: 'on 'nyi-uh-a :dee', on 'ye-a' :forn, 'de or ken dih 'si-:. Keen' :mloror' or :za deh :daa-' 'weh 'suh, jorwor: or-a'a: :koan :gweh 'i, :eh 'wluh-a 'o ti or :no-dih:-a 'bluhba.

Romefue 3:10-18
[10] :Ka eh no-a 'chle-eh 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh 'di, eh no-a, Eh se 'yi 'sleh-nyor :due'-beh :korn.[11] Eh se nyor :due'-beh :korn :or 'ye-a' Nyorsoa-' dih 'worn. Eh se nyor :due' :korn :or 'ye-a' Nyorsoa 'kwla⧾-' dih 'bhorn.[12] Nyor⧾-a' klehkpeh :to Nyorsoa 'kpuh ya. An-a' klehkpeh :po-eh: :dha :due', on se deh-' 'dhu-eh:. Eh se nyor :korn :or 'ye-a' deh 'jeh no. Eh se nyor :due'-beh :korn.[13] Deh⧾ an za-a-', en ya 'de 'meh-a'. An-a' :meo:, mo-: an no, an bo-dih nyor⧾ dih. On 'ble gu-ni: 'do on :meo ken, :en gweh-a sehn-a' gu-ni 'i.[14] 'Jlei-zon:⧾ :ne 'de on 'worn.[15] An 'dhobo buh⧾-', on 'ye nyor⧾ 'dba.[16] :Mor on :zi-dih: dha, :yee' deh⧾-a' 'kor-a'-: 'dekorn: nyor⧾ 'kle 'ye-dih-eh-: me-: :an sie 'o on 'gor bo.[17] Deh on 'ye-a' no, 'de nyor⧾ 'ye-a' wlu-' dih 'worn-eh 'ble, on se-eh yubo:.[18] Nyorsoa-a' :fano: :ple-eh :se 'de on 'di :ne.

Romefue 9:22-24
[22] 'De deh :ne-a :due' 'di, :mor Nyorsoa :taa 'bhorn, or 'ye or-a' 'chehn nyor⧾ 'i :to-dih: :dee', 'de on 'ye or-a' 'kpih yubo:, :yee' or 'beh-dih: or 'ye-eh' no :dee'. Jorwor: or kpon :porluh dih 'gabaa, 'do nyor⧾ :dao' or 'kpa-dih:-a 'chehn-' bo, :on :korn-a :on 'ye-a' gbe :zie: :dee'.[23] Or no deh :daa 'weh, or 'ye or-a' dhih-a' 'i 'beh-a' :doru' :daa, nyor⧾ 'i :to-dih:, :eh or 'nyi-a nyor⧾ or 'ye-a :wehlih, :yuh or po-a 'kpa :dee' see, :on 'ye-a or-a' dhih-a' 'i 'beh-a' 'ye.[24] :Yee' :a :mor 'o, :or 'dhu nyor⧾ :dao', Nyorsoa 'da-a 'noror or bo. Eh :se 'de :Jueh'-nyor⧾ :due' 'nyne-', or :se-' nyor⧾ 'da-dih:, jorwor: or 'da nyor⧾ 'weh, 'de nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor⧾ 'nyne-' :ke.

1 Pierre 2:9-10
[9] Jorwor: a :mor :mloror', a no nyor⧾ :yuh Nyorsoa gan-a 'do or-a' 'jeh bo. A no Nyorsoa :or no-a 'keen, or-a' 'slaa: :za-nyor:⧾. 'De a no 'dawor'-dlu: :yuh :dhe-dih-eh 'for 'i 'do or bo. A no nyor⧾ :on 'dhu-a or-a' 'jeh-a'a: nyor⧾-'. Or-: 'o, :or :za 'de a :kule-', 'de :or 'da-a a-uh 'noror or 'bli zorn-pli-' :en no-a zorn-pli: :kolu'⧾, 'de a 'ye deh⧾ :kolu'⧾ or no-a, a 'ye-ih' :za.[10] :Tehn 'i :dee', a se nyor⧾-' 'dhu-eh:. Jorwor: :kana :naa, a no Nyorsoa-a' nyor⧾. :Tehn 'i :dee', Nyorsoa :se-' a :wehlih 'ye. Jorwor: :kana :naa, or 'ye a :wehlih 'weh.

Romefue 8:18-25
[18] :Yee' :mor 'on :na-dih: 'kle 'ye-eh: :a 'ye-a :naa, eh-a' dhih :gwluhuh' dih, eh se deh 'do 'on bo, deh no-eh, dhih-a' 'i 'beh-a' Nyorsoa-a mu-a :a 'nyi-:, or 'beh-: 'i 'gabaa, or zi-eh'.[19] 'Bluhba-a' klehkpeh Nyorsoa no-a-: 'dekorn: deh⧾ :en :ne-a 'de or 'di-: en :nyna buh⧾ ken :naa 'gabaa, en fuo ti Nyorsoa-a mu-ih-a or-a'a: 'nynuu 'i :to-dih:.[20] Deh no-eh, deh⧾-a' klehkpeh Nyorsoa no-a, deh en :korn en 'ye-a' no, en se eh-a' no-a' 'beh-dih:. Eh :se en-' 'jeh 'yor-eh:, en :se-eh' 'bhorn en 'ye :ao' :ne. Jorwor: Nyorsoa, or-: 'worn-dih-eh ken dih, 'de en :ne :ao'. Jorwor: en dhe-eh :gwlii' 'gboror:,[21] :ka Nyorsoa-a mu-ih-a zelie: 'de 'gegeye, en :ne-a' 'zorn :neheh', 'de en 'ye zelie-eh: :eh 'ble-a dhih-a' 'i 'beh-a' 'ye, :ka Nyorsoa-a' 'nynuu :ne-a.[22] :A yubo-eh' :chio'lo:, :eh :yeh-dih:-a ti :daa ken, deh⧾-a' klehkpeh Nyorsoa no-a, en kehn-', 'de en 'ye en-' 'jeh worn, :eh gweh-a :ka 'nynor :or 'bhorn-a :gbano: :za-eh.[23] Eh :se en :due', en :se-' :kehn. Jorwor: :a-a' 'jeh 'yor-eh: :ke, :or 'ble-a Nyorsoa-a' :Zulu :on no-a 'nyii'-deh: or 'nyi :a-uh :zai', :a kehn-' 'de :a 'di :ke, 'de :a fuo Nyorsoa 'ken, 'de 'mona: ka 'di, :a 'ye or-a'a: 'nynuu no, 'de :a-a' yau 'ye zelie-eh:.[24] Deh :gwlii' :dhe-eh:, eh-: 'puh-dih: :a-uh. :Gwlii' :dhe-deh:, :a-a' 'yli-eh 'ye-a, eh :se :gwlii' :dhe-deh: :neheh', deh no-eh, :a 'ye-eh' :weh. :Or 'ye deh, 'de :or dhe-eh :gwlii' :chio'lo: :eh?[25] Jorwor: :mor eh 'dhu, :a dhe deh :a 'see-a 'ye :gwlii' :chio'lo:, :yee' :a fuo-eh 'de :porluh-a' dih :kpon ka 'di.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996