A A A A A

God: [I Will Never Leave You]


1 Corinthefue 10:13
Eh se dih 'dhen-eh :korn, :eh 'ye-a 'o nyor bo yi, :eh 'ye :ao', :eh 'see-a 'o nyor :noror' bo mu :zai'. 'De Nyorsoa no :dhehehn-nyor:. 'De dih 'dhen-eh: :on se-a worn 'i 'beh-dih:, Nyorsoa se 'beh-dih: or 'ye-eh 'yli-eh dih :za, eh 'ye 'o :on bo yi. Jorwor: :mor eh 'dhu, dih 'dhen-eh yi 'o :on bo, or mu :ka :noror' 'bhorn-: :chio'lo: :on 'ye-eh 'yi :nyna-a' 'beh-dih:.

1 Pierre 5:7
Deh⧾-a' klehkpeh :en 'beh-dih-a a-a' :porluh⧾ 'worn dih, a 'nyi-ih or-uh, or 'ye-ih' kpa. Deh no-eh, or :kma a-a' dhih 'weh.

2 Timothée 1:7
Deh no-eh, Nyorsoa :se-' or-a' :Zulu :a-uh 'nyi, :a 'ye :fano ple. Jorwor: or-a' :Zulu: :dao', mo-: 'nyi :a 'kpih-: :ybeh-dih-eh-: 'dekorn: :a-a' 'jeh wlu 'ken :korn-eh, :a :ne-' deh-zon no-:.

Hébreu 4:16
:Yee' eh-a' dhih, a 'nyi :a 'ble :gwluhuh' :ku-eh :naa, :a 'ye Nyorsoa-a' 'keen :kpala' dih 'koan'-dih:. Deh no-eh, 'do :wor mla :ne. 'De mor 'do :wor :a mu :wehlih 'ye-eh-: 'dekorn: mla-: 'ye-dih:, en 'ye :a-' :za-dih:, ti :a :korn :a 'ye-a' :za-dih-eh:.

Hébreu 13:4-6
[4] :Gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh :korn on 'ye 'bli 'ti-dih-eh deh-' 'ye. 'Nynor-: yibeor-: an-a' nyor-a' :korn-' 'tmeor⧾. Deh no-eh, Nyorsoa-a mu nyor⧾ :an korn-a 'tmeor⧾-: 'dekorn: :yuh :an no-a 'nyne :zaan'-: an-a' zabe 'i :chehn.[5] A 'bor 'wlii-dhih: :kma-eh. Jorwor: a 'nyi a-a' :porluh⧾ 'pehn-dih 'do deh a 'ble-a bo. Deh no-eh, Nyorsoa 'dae:, 'On :se-' a bo dih :tehn-dih: i. 'De mor 'on :se-' a dih 'tali: i.[6] :Yee' :ka Nyorsoa :za-a deh :daa-', :yee' :a 'beh-dih: :a 'ye :gwluhuh' :ku, :a 'ye :ao', :Gwlor :baa', or-: 'dhu :a-a' :za-dih-nyor-'. Eh-a' dhih :fano :se-' :a :no i. Deh :gwlor-nyor⧾-a mu :a-' :no-dih: :eh?

Matthieu 28:20
:Yee' a torne-uh deh⧾-a' klehkpeh 'on zela: a :gwluhuh', on 'ye 'o en-' 'tele' dih dhe. :Yee' a dhe-eh :gwlii', 'an mu 'o a bo :ne, 'do ti-a' klehkpeh bo, :eh :yeh-dih:-a 'bluhba-a' 'dlu-' :jla 'da ken.

Sa nglô yile 3:10
:Yee' :ka a dhe-a 'o 'an 'tele' dih, :eh 'dhu-a, se sea, 'de :porluh-a' dih :kpon-eh 'di, ti a 'ye-a 'kle, :yee' :ka a no-eh :naa, :yee' 'kle 'ye-eh: :eh mu-a dha 'bluhba ken :yi, :eh 'ye-a nyor⧾-a' klehkpeh :on :ne-a dha 'bluhba ken 'dhen, 'an mu-eh :no, eh 'ye a 'zorn :zi-dih:.

Romefue 8:28
:Yee' :a yubo-eh', 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di, Nyorsoa-a 'kpa :a :mor ybeh-or' bo 'weh, 'de deh⧾ 'jeh ne 'ye 'de en 'di 'wluh, :a :mor or 'da-a, :ka or no-a eh-a' 'dhu-a'.

Philippesfue 4:6-7
[6] A-a' :porluh⧾-a' 'beh-dih:-' a 'worn dih, 'do deh-beh-deh-beh-a' dhih bo. Jorwor: a :wlu 'de Nyorsoa bo, 'de deh⧾-a' klehkpeh 'di. Deh⧾-a' klehkpeh a mu-or dih dhele:-: 'dekorn: :yih :korn-a dhih a mu-or bale:-: a no-eh, 'de or-a' 'zio :po ka 'di.[7] :Yee' :ka a :korn-a 'de :Yusu' 'Klae bo, Nyorsoa-a mu a :porluh-a' dih 'pehn-eh 'nyi-: :eh :gwlor-nyor⧾ se-a-' dih 'worn-eh 'beh-dih: klehkpeh klehkpeh. Eh-: mu a-a' :porluh⧾-: 'dekorn: a-a' 'dlu 'di dih :na-dih-deh⧾-: wlu 'ken :korn.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996