A A A A A

Church: [Church Persecution]


Sa nga bé yôli'n 8:1
:Soror'-a' 'jeh :dao', or 'worn-dih: Timi'-a' 'meheh'-dhih 'weh :ke. :Yee' 'do 'we-eh-a' 'jeh :dao' 'di, nyor⧾ 'kpa 'o 'chore-nyor⧾-a' 'kle 'ye-dih: 'da 'weh 'gabaa, 'de :Julu'slehn. Eh-: no-eh, 'de 'chore-nyor⧾-a' klehkpeh gboba: dih, on gweh :Judi'a-bluhba-: 'dekorn: Sehmeh'la-bluhba ken dih 'dlu. Jorwor: :Yusu'-a'a: dboo-nyor⧾ :due', mo-: :se-' ple, on :se-' dih gboba:.

Matthieu 5:44
Jorwor: 'an zela a :gwluhuh', a :ybeh nyor⧾ :on 'nyeh-a a-uh'. :Yee' a :wlu 'de Nyorsoa bo, 'do :yuh :an 'ye-dih-a a 'kle, 'do an-a' dhih bo,

2 Timothée 3:12
:Yee' nyor⧾-a' klehkpeh :on :korn-a 'de :Yusu' 'Klae bo, :an 'bhorn-a :on 'ye-a' 'kmo :on 'pehn-dih:-a Nyorsoa-a' :porluh dih 'kmo-' :ne-dih:, nyor⧾-a' 'jeh :dao', nyor⧾-a mu-uh 'kle 'ye-dih:.

Jean 15:20
A :po-dih: dhih 'on :za-a-' 'de a bo :gwluhuh' bo, 'on no-a, 'Bhoi-yu se 'i 'beh, or se 'o or-a'a: nyor :klaba'-' :zi. :Ka nyor⧾ 'ye-dih:-a 'on 'kle, :yee' an mu a 'kle 'ye-dih: :ke. :Ka nyor⧾ :noo' dhe-a 'o 'an 'tele' dih, :yee' an mu 'o a-a' 'tele' dih :dhe :ke.

Sa nglô yile 2:10
:Fano-a' :no-' a-uh 'do 'kle a yi-a 'ye 'da bo. A :gbee'e:. 'Ku-a mu-eh :no, a-a' :noo' 'ye 'de :kasue 'di :po-eh:, on 'ye a 'dhen. Nyor⧾-a mu a 'kle 'ye-dih: 'do 'we :bhue 'di. Eh-a' :yeh 'da a-a' 'meh-a', a po 'an dhih dhih 'jeh-' 'gboror:. :Yee' 'an mu a 'kmo :sie: :febeh'-a' :gblaa' geli' :za-dih:.

Romefue 8:35
:Eh 'beh-dih: :eh 'ye-eh' no, 'de :ybeh-dih-eh: :eh :ne-a 'o :a mor-: 'dekorn: 'Klae-: 'nyne bo 'i cheehn-dih: :eh? 'Worn dih 'beh-eh :e? :Ae' 'kle 'ye-eh:? :Ae' nyor⧾ 'ye-dih: :on 'kle :e? :Ae' 'moeh: :eh 'kpa-a Ji Kou'-moeh ke :e? :Ae' se paa-deh 'ble :e? :Ae' 'de 'meh-a' 'worn-dih :na-eh: :e? :Ae' :bhla 'jlehn 'i 'dba-dih-eh: :e? Eh se deh :korn, :eh 'ye-eh' no.

Matthieu 5:11
:Bhorlie' 'do a bo, :mor nyor⧾ :taa a 'jle-dih, :mor on :taa a 'kle 'ye-dih, 'de :mor on :taa a 'kulu-dhih-a' 'doror: 'dor ken dih 'dhu-dih, 'do 'an dhih bo.

Romefue 12:14
:Yee' a po nyor⧾ :an 'ye-dih-a a 'kle, :bhorlie' bo. A-a' :po-uh' 'chlo bo, a po-uh :bhorlie' bo.

Jean 5:16
:Yee' deh :Yusu'-a no-a deh⧾ :daa 'do Nyorsoa-a' :gwlee-we-eh 'di, eh-: :korn dhih an 'ye-dih-or 'kle.

Matthieu 5:10-12
[10] :Bhorlie' 'do nyor⧾ an 'ye-dih-a 'kle, 'do Nyorsoa-a' 'yi 'sleh-deh⧾-a' dhih bo. Deh no-eh, mo-: Nyorsoa :korn wlu 'ken :naa.[11] :Bhorlie' 'do a bo, :mor nyor⧾ :taa a 'jle-dih, :mor on :taa a 'kle 'ye-dih, 'de :mor on :taa a 'kulu-dhih-a' 'doror: 'dor ken dih 'dhu-dih, 'do 'an dhih bo.[12] :Yee' a 'kpa 'mona-', a 'ye :porluh-a' dih 'pehn-eh 'ble. Deh no-eh, geli' :za-dih-deh: 'kawehn:, eh-: a 'ble, 'de Nyorsoa 'bli yai'. 'Ka-: 'o on no Nyorsoa-a' :zai'-wele-eh: :po-nyor⧾-a' 'kle 'ye-dih-eh :ke.

2 Corinthefue 12:10
:Yee' eh-: no-eh, 'de 'an :porluh 'pehn dih, 'an 'kpih-a' :yeh :taa chehn, nyor⧾-a' :yeh 'jle-dih: 'on, 'an :yeh :taa 'kle 'ye, nyor⧾-a' :yeh 'ye-dih: 'on 'kle, deh⧾-a' :yeh :yi-dih: 'on ya dih 'do 'Klae-a' dhih. Deh no-eh, :mor 'an 'kpih :taa chehn, :yee' 'Klae-a' 'kpih-a no-eh' 'de 'an kmu.

Sa nga bé yôli'n 13:50
Jorwor: :yeh eh no :ao', :yee' :Jueh'-nyor⧾ 'dhu-dih: 'nynor⧾-kpao'⧾ worn :yuh :on :korn-a 'nyne nyor⧾ yubo:-a, 'de :an za-a Nyorsoa :weheh'-: 'dekorn: nyor⧾ :klaba'⧾ :on :ne-a 'o :gwlor :dao' 'di-:. 'De on 'dhu-dih: nyor⧾ worn, on 'ye :Poror'-: 'dekorn: :Bana'ba-: 'kle 'ye-dih:. 'De on no-uh dih, on za-uh 'o on 'bli 'bluhba ken.

Sa nga bé yôli'n 7:52
Nyorsoa-a' wele-eh: :po-nyor: :yoror :or a 'beh-dih: a 'ye 'nyne-' 'si, a :bai'-a' :bai' :se-' 'kle 'ye-dih: :eh? On 'dba Nyorsoa-a' wele-eh: :po-nyor:⧾ :sloror', :on sie-a ti de, 'de :on :za-a Nyorsoa-a' 'taan'-yu: :or 'sleh-a 'i, or-a' 'de :yi-dhih-' 'weh. Jorwor: :yeh or yi-a 'de, :yee' a plo-or', 'de a 'dba-or.

Marc 4:17
Jorwor: on se deh-' dih 'worn-eh: 'jeh 'ble 'de on 'di, :yee' on gweh deh⧾-yor: :or :korn-a buh⧾ se-a :dha :dhorno' mu 'de glu, :yee' an-a' :gwle 'o 'do ti :dhorno'⧾ 'di. :Mor 'worn dih 'beh-eh 'yle, 'de 'kle 'ye-eh 'ye 'de yi, 'do Nyorsoa-a' wlu-a' dhih bo, :yee' 'do :dha :due' :dao', on ple-', on 'tali: Nyorsoa-deh-: dih.

Galatiefue 4:29
:Yee' 'do ti :dao' 'i, nyor-kpalu-yu: :or :korn-a wlu se-a :dhama'-' :po-eh:, 'de :or 'wluh-a, or 'ye-dih :yor :or Nyorsoa-a' :Zulu-a' 'kpih no-eh, 'de :or 'ye-a' 'wluh 'kle. 'De mor 'ka-: 'o eh :ne 'zean' :ke.

Marc 10:30
:yee' nyor :dao', or mu 'gbu⧾-: 'de-di'-boi'-: 'de-: 'nynuu-: 'dekorn: gle⧾-: en-' :kehehn' :kehehn' 'ye-: dha ti :daa bo. :Mor or :taa deh⧾ 'jeh :daa 'ye, nyor⧾-a mu-or 'kle 'ye-dih: :ke. :Yee' or mu 'kmo :sie: :febeh' 'ye-:, 'do ti :dele' :en mu-a 'de :yi 'di.

Matthieu 13:21
Jorwor: or se deh-' dih 'worn-eh: 'jeh 'ble 'de or 'di, :yee' or gweh deh⧾-yor: :or :korn-a buh⧾ se-a :dha :dhorno' mu 'de glu, :yee' or-a' :gwle 'o 'do ti :dhorno'⧾ 'di. :Mor 'worn dih 'beh-eh 'yle, 'de 'kle 'ye-eh 'ye 'de yi, 'do Nyorsoa-a' wlu-a' dhih bo, :yee' 'do :dha :due' :dao', or ple-', or 'tali: Nyorsoa-deh-: dih.

Sa nga bé yôli'n 22:4
:Zai', 'an 'ye-dih nyor⧾ :an zi-a 'o :Gwlor :baa'-a' :gwie klei' 'kle :dee' 'gabaa, 'de :noo' 'meh-dih-eh 'zorn. Nyor⧾-kpalu⧾-: 'dekorn: 'nynor⧾-kpao'⧾-: mo-: 'an kpon, 'de 'an po-uh 'de :kasue 'di :dee'.

Matthieu 5:10
:Bhorlie' 'do nyor⧾ an 'ye-dih-a 'kle, 'do Nyorsoa-a' 'yi 'sleh-deh⧾-a' dhih bo. Deh no-eh, mo-: Nyorsoa :korn wlu 'ken :naa.

Galatiefue 6:12
:Yee' nyor⧾ :an 'bhorn-a :on 'ye a 'kpih :kpa-dih:, 'de a 'ye-a :bhlororn' 'meh, an 'bhorn on 'ye an-a' 'jeh nyor⧾ 'i :to-dih: 'do deh⧾ :gwlor-nyor⧾-a 'ye-a deh-' bo. Deh :korn-a dhih an no-a deh⧾ :daa, eh-: 'dhu, on :se-' 'bhorn :mor on po :ka 'Klae 'meh-a 'do 'klorse tu 'i, eh-a' tubo-wlu⧾, 'de nyor⧾ :ne-uh' 'kle 'ye-dih:.

Luc 21:12
Jorwor: :mor deh⧾ :daa en-' klehkpeh, en 'ye :no-eh:, :gwlor-nyor⧾-a mu a :kpon, on 'ye a 'kle 'ye-dih:. An mu a 'kwla :za 'de an-a' 'di :gweh-dih-sla⧾ 'zorn dih, 'de on 'ye a :kasue 'di po. :Yee' an mu 'o a 'keen-boi'-: 'dekorn: 'gomla-nyor⧾-a' nyor⧾ :klaba'⧾-: ybei' :kpa, 'do 'an dhih bo.

Marc 10:29-30
[29] 'De :Yusu' 'da, Dhih 'jeh, 'an zela a :gwluhuh', nyor :or 'tali:-a or-a'a: 'gbu-: 'de-di'-boi'-: 'de-: :baa'-: 'nynuu-: 'dekorn: or-a'a: gle⧾-: dih, 'do 'an dhih-: 'dekorn: 'do Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh bo-:[30] :yee' nyor :dao', or mu 'gbu⧾-: 'de-di'-boi'-: 'de-: 'nynuu-: 'dekorn: gle⧾-: en-' :kehehn' :kehehn' 'ye-: dha ti :daa bo. :Mor or :taa deh⧾ 'jeh :daa 'ye, nyor⧾-a mu-or 'kle 'ye-dih: :ke. :Yee' or mu 'kmo :sie: :febeh' 'ye-:, 'do ti :dele' :en mu-a 'de :yi 'di.

Romefue 8:35-37
[35] :Eh 'beh-dih: :eh 'ye-eh' no, 'de :ybeh-dih-eh: :eh :ne-a 'o :a mor-: 'dekorn: 'Klae-: 'nyne bo 'i cheehn-dih: :eh? 'Worn dih 'beh-eh :e? :Ae' 'kle 'ye-eh:? :Ae' nyor⧾ 'ye-dih: :on 'kle :e? :Ae' 'moeh: :eh 'kpa-a Ji Kou'-moeh ke :e? :Ae' se paa-deh 'ble :e? :Ae' 'de 'meh-a' 'worn-dih :na-eh: :e? :Ae' :bhla 'jlehn 'i 'dba-dih-eh: :e? Eh se deh :korn, :eh 'ye-eh' no.[36] :Ka eh no-a 'chle-eh 'de Nyorsoa-a' 'chlee-deh 'di, eh no-a, :An-a' dhih, :a :ne 'meh-a' pobo 'yli dih, 'do 'we-a' klehkpeh bo. :A :zlo-dih-eh: 'blae'⧾ :en :gweh-a 'dba-a'.[37] Jorwor: 'Klae :or :ybeh :a-uh', or-: 'nyi :a nyor :du-kpih, 'de :a kpa :glaa' deh 'jeh, 'do deh⧾-a' klehkpeh :daa :a :yi-dih:-a 'de 'di bo.

Sa nga bé yôli'n 11:19-21
[19] :Yee' :Yusu'-a' klei' :zi-nyor:⧾ :on gboba:-a dih, ti :Jueh'-nyor⧾ 'dba-a Timi', 'de on 'ye-uh'-a 'kle 'ye-dih:, an-a' 'jeh :dao', on mu :Feni'sia-: 'Sapor-: 'dekorn: 'Antior-: 'de an po tubo-wlu⧾ :en kor-a :Yusu' 'i, 'de :Jueh'-nyor⧾ :due' bo 'klein'.[20] Jorwor: :Yusu'-a' klei' :zi-nyor:⧾ :noo', :on no-a nyor⧾-kpalu⧾ :on 'wluh-a 'Sapor-: 'dekorn: :Sali'na-: an-a' 'jeh :dao', mo-: mu 'Antior, 'de on :wlu 'de nyor⧾ :on :se-a :Jueh'-nyor⧾ bo :ke, on po Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh :en kor-a :Gwlor :baa' :Yusu' 'i, 'de on bo.[21] :Gwlor :baa'-a' 'kpih :ne 'o on bo 'weh, 'de nyor⧾ :dhulu' po-eh dhih 'jeh-', 'de on 'bili: 'de or bo.

Sa nga bé yôli'n 9:4-5
[4] :Yeh en no :ao', :yee' or 'ga-: dih 'do 'bluhbor. :Yee' or 'worn wlu, mo-: 'da, :Soror', :Soror', :eh :korn dhih :an 'ye-dih 'on 'kle :eh?[5] 'De or 'da, :Gwlor :baa', :an-a' 'nyne :eh? 'De wlu :dao', on :za-eh: de :neheh', on 'da, 'Mor :Yusu' :oo', :an 'ye-dih-a 'kle.

Galatiefue 5:11
:Yee' 'an 'Klae :de-di'-boi'-a:, :mor eh 'dhu, :ka nyor⧾ :noo' 'da-a, on no-a, tubo-wlu:⧾ 'an po-a en 'da, nyor :korn or 'ye :bhlororn' 'meh :gbor :gbor, :yee' :eh :korn dhih nyor⧾-a 'ye-dih 'on 'kle 'gboror: :eh? :Yee' :mor eh 'dhu, 'on :taa-eh no 'jeh ka, :yee' tubo-wlu:⧾ 'an po-a, :en 'dhu-a, 'Klae 'meh-' 'do tu 'i, en :se 'de :zaa'za :ya i :dee'.

Matthieu 10:23
:Mor on 'ye-dih a 'kle 'do gwlor :due' 'di, :yee' a ple, a mu 'de :gwlor :noror' 'di. Dhih 'jeh, 'an zela a :gwluhuh', a :se-' 'Ezlea-gwlor⧾-a' klehkpeh 'di dih :mu i, 'de 'yu an 'da-dih-a Nyor-kpalu-a' 'yu, or 'ye 'de yi.

Matthieu 5:12
:Yee' a 'kpa 'mona-', a 'ye :porluh-a' dih 'pehn-eh 'ble. Deh no-eh, geli' :za-dih-deh: 'kawehn:, eh-: a 'ble, 'de Nyorsoa 'bli yai'. 'Ka-: 'o on no Nyorsoa-a' :zai'-wele-eh: :po-nyor⧾-a' 'kle 'ye-dih-eh :ke.

1 Timothée 1:13
Keen' :mloror', 'on 'kor-dih: or-a' 'nyne, 'de 'an 'ye-dih nyor⧾ 'kle :dee', 'de 'on no deh⧾ 'kor-dih-nyor, jorwor: Nyorsoa 'ye 'an :wehlih:. Deh no-eh, deh⧾ 'an no-a :dee', 'on se-ih 'i yubo:, 'de mor 'on 'see-or dhih 'jeh-' po 'do ti :dao' 'di.

Matthieu 5:11-12
[11] :Bhorlie' 'do a bo, :mor nyor⧾ :taa a 'jle-dih, :mor on :taa a 'kle 'ye-dih, 'de :mor on :taa a 'kulu-dhih-a' 'doror: 'dor ken dih 'dhu-dih, 'do 'an dhih bo.[12] :Yee' a 'kpa 'mona-', a 'ye :porluh-a' dih 'pehn-eh 'ble. Deh no-eh, geli' :za-dih-deh: 'kawehn:, eh-: a 'ble, 'de Nyorsoa 'bli yai'. 'Ka-: 'o on no Nyorsoa-a' :zai'-wele-eh: :po-nyor⧾-a' 'kle 'ye-dih-eh :ke.

Luc 11:49
'Do eh-a' dha, Nyorsoa :or no-a :toror' :korn-nyor, or :wlu-', or 'dae:, 'An mu wele-eh: :po-nyor⧾-: 'dekorn: dboo-nyor⧾-: 'de on bo :dbo. An mu an-a' :noo' 'dba-:, 'de on 'ye :noo' 'kle 'ye-dih:.

1 Thessaloniquefue 3:3-4
[3] 'de 'kle 'ye-dih-eh: nyor⧾-a 'ye-dih a-uh, eh :ne-eh' no, 'de a-a' nyor :ne-' 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh dih 'tali:. A-a' 'yor-eh:, a yubo-eh', Nyorsoa-a za 'kle 'ye-eh: :eh :ne :ao' 'yli-eh dih, 'de eh yi 'o :a bo.[4] 'De mor ti :a :ne-a 'o a bo 'gboror:, :a sie ti de, 'de :a zela: a :gwluhuh', :ka nyor⧾-a mu-a :a 'kle 'ye-dih:. 'De a yubo-eh' 'jeh ka, 'ka-: eh :ne :kpeheh:.

Hébreu 11:36-38
[36] On :wla-dih: :noo' :noo', 'de on bla-uh. On po :noo' 'chen-dubu'⧾ son⧾-', 'de on po-uh :kasue 'di.[37] On :tba-dih-uh sobu'⧾ dih, 'de on 'meh. On no 'soror, 'de on :za :noo' :tile⧾ 'sororn'. On 'dba-dih: :noo' :bhla 'jlehn⧾ 'i. 'Blae'⧾-: 'dekorn: 'gbalor⧾-: en-' ku⧾, me-: :noo'-a pa-'. On se deh-a' :za-da 'ble, 'de nyor⧾ 'ye-dih-uh 'kle, on no-uh dhih-'.[38] Nyor⧾ :daa, 'de :bhehneh'-bluhba ken-: tluh⧾ ken-: me-: an na-' dih. 'De wor⧾ 'di-: 'dekorn: 'bi 'di dih-: me-: an 'pehn dih :ke. Nyor⧾ 'jeh :no :daa, on se-eh 'i :bleh-dih: on 'ye 'de 'kmo-a' nyor⧾ 'nyne-' 'ti.

Jean 15:20-21
[20] A :po-dih: dhih 'on :za-a-' 'de a bo :gwluhuh' bo, 'on no-a, 'Bhoi-yu se 'i 'beh, or se 'o or-a'a: nyor :klaba'-' :zi. :Ka nyor⧾ 'ye-dih:-a 'on 'kle, :yee' an mu a 'kle 'ye-dih: :ke. :Ka nyor⧾ :noo' dhe-a 'o 'an 'tele' dih, :yee' an mu 'o a-a' 'tele' dih :dhe :ke.[21] 'Kle :dao', eh-: an mu a 'ye-dih:, 'do deh a zi-a 'o 'on klei', eh-a' dhih bo. Deh no-eh, on se nyor :or dbo-a 'on yubo:.

Matthieu 10:21-23
[21] :Yee' 'de-di'-a mu or-a' 'de-di' nyor⧾ bo :plo-dih: on 'ye-or' 'dba. :Baa'-a mu deh :due' :dao' :no 'do or-a'a: 'yu bo :ke. 'Nynuu-a mu on 'de-: 'dekorn: :baa'-: worn :bla-dih:, 'de on 'ye-uh' nyor⧾ ya po, on 'ye-uh' 'dba.[22] :Gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh, an mu a-uh' 'nyeh-:, 'an dhih. Jorwor: nyor :or se-a sea, 'de ti 'ye-a' 'dlu-' :jla, :yee' or mu 'puh-:.[23] :Mor on 'ye-dih a 'kle 'do gwlor :due' 'di, :yee' a ple, a mu 'de :gwlor :noror' 'di. Dhih 'jeh, 'an zela a :gwluhuh', a :se-' 'Ezlea-gwlor⧾-a' klehkpeh 'di dih :mu i, 'de 'yu an 'da-dih-a Nyor-kpalu-a' 'yu, or 'ye 'de yi.

Matthieu 24:8-10
[8] :Mor deh⧾ :daa, en-' klehkpeh :taa 'dlu bo mu, :yee' 'do 'kle 'ye-eh-a' glu 'dhu 'da :oo', :eh gweh-a :ka 'kwli-a no-a 'nynor, :or 'bhorn-a :or 'ye-a' :gbano :za.[9] :Yee' an mu a :kpon, on 'ye a 'kle 'ye-dih:, 'de on 'ye a 'dba. 'Bluhba⧾-dlu⧾-a' klehkpeh, en mu a-uh' 'nyeh-:, 'an dhih.[10] 'Do ti :dao' 'i, nyor⧾ :dhulu'-a mu Nyorsoa-a' dhih 'jeh dih 'tali:. An mu on 'bei' :plo, 'de on 'ye 'nyeh-eh-dih:.

Luc 21:12-19
[12] Jorwor: :mor deh⧾ :daa en-' klehkpeh, en 'ye :no-eh:, :gwlor-nyor⧾-a mu a :kpon, on 'ye a 'kle 'ye-dih:. An mu a 'kwla :za 'de an-a' 'di :gweh-dih-sla⧾ 'zorn dih, 'de on 'ye a :kasue 'di po. :Yee' an mu 'o a 'keen-boi'-: 'dekorn: 'gomla-nyor⧾-a' nyor⧾ :klaba'⧾-: ybei' :kpa, 'do 'an dhih bo.[13] :Yee' 'do :wor eh no ti, a 'ye Nyorsoa-a' tubo-wlu:⧾ 'jeh-a' dhih bo zela: 'de on bo.[14] A-a' :sie:-' ti de, a-a' :porluh⧾-a' 'beh-dih:-' a 'worn dih, 'do deh a mu-a :za, :mor a :taa a-a' 'jeh dhih ken za.[15] Deh no-eh, 'an mu a wlu a mu-a-' :za-: 'dekorn: :toror'-: 'nyi-:. Eh-: mu-eh :no, 'de nyor⧾-a' klehkpeh :on po-a a dhih 'dlu, an-a' nyor :se-' a 'borboa' 'i :po-eh 'beh-dih: i. 'De mor, on :se-' a-a' bo dhobo-eh 'beh-dih: i :ke.[16] A 'de-: a :baa'-: a-a' 'de-di'-boi'-: a-a' 'wluh-a-nyor⧾-: 'dekorn: a 'bei'-: mo-: :an mu a :plo :sloror' 'de nyor⧾ 'plo⧾ bo, 'de on 'ye a-a' :noo' 'dba.[17] :Gwlor-nyor⧾-a' klehkpeh, an mu a-uh' 'nyeh-: 'an dhih.[18] Jorwor: a-a' 'mii: :en :ne-a 'o a 'dlu, en-' 'yor-eh :due' :sloror', :se-' gbe :zie: i.[19] Jorwor: :mor a se sea, :yee' a mu 'kmo :sie: :febeh' 'ye-:.

1 Corinthefue 4:8-13
[8] 'On yubo-eh', a 'da, deh⧾-a' klehkpeh a 'bhorn-a, a 'ye-ih' :naa. 'De a no bhaan-nyor⧾ :weh. 'De a 'da, a no 'keen-boi' :naa, 'do a-a' 'jeh bo. Jorwor: 'an 'bhorn a 'ye 'keen-boi' no 'jeh ka, 'de a :ne :a mor-: :a 'ye 'keen-boi'-deh :dha :due' :no-dih:.[9] 'Do 'on :gwlii', eh gweh :ka Nyorsoa po-a 'de :a :mor :Yusu'-a'a: dboo-nyor⧾ 'de dubu'-a' :gborluh' bo, :eh gweh-a nyor⧾ on chehn-a wlu 'ken on 'ye-a' 'dba 'do :gwlor :gwea. :A :ne 'o 'bluhba ybei'. 'Enjor-nyor⧾-: 'dekorn: :gwlor-nyor⧾-: an-a' klehkpeh an pobo :a ya.[10] Keen' :mloror' :gwlor-nyor⧾-a 'ye :a :bobo: ka 'do 'Klae-a' dhih bo. Jorwor: a :mor :mloror' a 'da a :korn :toror' 'de 'Klae-a' deh 'di. :Ao. :A 'worn-', :a :mor :korn 'kpih-a: chehn. 'De a no :kmuu-nyor⧾. A :mor an 'dhu 'o, 'de an po :a yaa'e :neheh' :e?[11] :Eh 'wluh-a 'de eh-a' glu 'dhu 'da, 'de :eh :yeh-dih:-a ti :daa ken, 'moeh-: 'dekorn: 'ni 'na-ton-: me-: no :a-uh. Keen', :a se deh-a' :za-da 'ble, 'de :a pa 'wla⧾-zon⧾-' :naa, 'de nyor⧾-a bla :a-uh 'gabaa, 'de :a se :dhe-da 'ble.[12] :A no :a-a' son⧾-a' 'kpih, 'de :a pobo-' :a-a' 'jeh bo dih. :Mor nyor⧾ 'jle-dih: :a-uh, :yee' :a po-uh :bhorlie' bo. An 'ye-dih :a 'kle, 'ka :wor eh :ne :chio'lo:, 'de :a nyna-eh 'i.[13] :Mor nyor⧾ 'jle-dih: :a-uh, 'ka-: :a 'pehn dih wlu dih :chio'lo: 'de on bo. :Eh yi-a 'de :chio'lo:, 'de :eh :yeh-dih:-a 'zean'-we-eh: :daa ken, nyor⧾ 'duo: :a-' 'weh :a 'ye 'kuo-: :gbehne: nyor⧾-a po-a 'kwla-: 'dekorn: 'zororn'-deh-: gweh.

Hébreu 10:32-34
[32] A :po-dih: deh :eh :no-eh 'do a bo, 'do ti :en zi-a 'di :gwluhuh' bo. 'Do ti :dao' 'i, :yeh a 'ye-a Nyorsoa-a' zorn-pli, :yee' a 'ye 'kle 'gabaa. Jorwor: a :se-' sea, 'de a-a' 'kle 'ye-eh: :dao' 'di.[33] :Yee' 'do ti :nee' 'di, nyor⧾ po a wlu⧾ 'bhun dih 'do :gwlor :gwea, 'de on 'ye-dih: a 'kle. 'De mor 'do ti :nee' 'di, a 'worn-dih-eh ken dih 'weh, a 'ye on 'bei' nyor⧾-a 'ye-dih-a 'kle deh :dao', an-a' 'kle 'ye-eh-' gble.[34] Nyor⧾ :on :po-eh: 'de :kasue 'di, on :ne a gble an-a' 'kle 'ye-eh 'weh. 'De mor :mor nyor⧾ :za a-a'a: :kororn-deh⧾-a' klehkpeh a 'kwa, a kpon :porluh⧾-: dih :chio'lo: 'de 'mona: ka 'di. Deh no-eh, a yubo-eh' a 'ble deh :eh 'kpa-a deh ken :eh :zi-a 'o deh⧾ :dao', 'de :eh mu-a 'kmo :sie: :ka ti-a mu-a 'dlu-' :tehn.

Hébreu 11:33-38
[33] :Yee' an-a' klehkpeh :daa, on po Nyorsoa-a' dhih-' dhih 'jeh. Eh-: no-eh, 'de an-a' :due' :due' vorn 'bluhba⧾-dlu⧾ bo, 'de on du-ih. Deh :eh 'sleh-a 'i, eh-: on no, 'de on 'ye deh :korn-a wlu Nyorsoa po-a :dhama'-'. :Yee' an-a' :noo' kan :gbolo⧾-a' worn⧾-: 'i.[34] 'De on 'mo-dih: neh :eh wan-a :jlu :jlu, 'de on ple, on 'dhan 'de nyor⧾ :an 'bhorn-a :on 'ye-uh'-a :bhla 'jlehn 'i 'dba-dih: 'kwa dih. Keen' :mloror' on se :kmu :dee', jorwor: on :za-dih:-' :kmuu-nyor:⧾. On no nyor⧾ :on :kmu-a 'de tuh-', 'de on du 'bluhba:⧾ 'sluh⧾-a' sorye'.[35] 'Nynor⧾-kpao'⧾ :noo' po Nyorsoa-a' dhih-' dhih 'jeh. Eh-: no-eh, 'de an-a'a: nyor⧾ :on 'meh-a, on yi 'kmo-' bo de :neheh'. Jorwor: nyor⧾ :noo' :se-eh' ken dih 'worn-dih:, on 'ye zelie-eh:, 'de nyor⧾ 'ye-dih-uh 'kle :ye-dihih:, 'de on 'meh, eh 'ye-eh' no, :mor on 'wluh 'de nma-dih-deh 'di, on 'ye 'kmo 'jeh no-' :ne, :on 'ye 'o :zai' no-' :zi.[36] On :wla-dih: :noo' :noo', 'de on bla-uh. On po :noo' 'chen-dubu'⧾ son⧾-', 'de on po-uh :kasue 'di.[37] On :tba-dih-uh sobu'⧾ dih, 'de on 'meh. On no 'soror, 'de on :za :noo' :tile⧾ 'sororn'. On 'dba-dih: :noo' :bhla 'jlehn⧾ 'i. 'Blae'⧾-: 'dekorn: 'gbalor⧾-: en-' ku⧾, me-: :noo'-a pa-'. On se deh-a' :za-da 'ble, 'de nyor⧾ 'ye-dih-uh 'kle, on no-uh dhih-'.[38] Nyor⧾ :daa, 'de :bhehneh'-bluhba ken-: tluh⧾ ken-: me-: an na-' dih. 'De wor⧾ 'di-: 'dekorn: 'bi 'di dih-: me-: an 'pehn dih :ke. Nyor⧾ 'jeh :no :daa, on se-eh 'i :bleh-dih: on 'ye 'de 'kmo-a' nyor⧾ 'nyne-' 'ti.

Sa nga bé yôli'n 12:1-19
[1] :Yee' 'do ti :dao' 'i, 'do :wor 'o 'Keen :Hehlo' :kpon-dih: 'chore-nyor:⧾ :noo', or 'ye-uh' 'kle 'ye-dih:.[2] :Yee' or 'nyi nyor⧾ 'tele', 'de on no :bhla 'jlehn, on 'dba :Jororn'-a' dei' 'Jeen.[3] :Yeh or 'ye-a deh or no-a, eh 'pehn-dih:-a :Jueh'-nyor⧾-a' :porluh⧾ dih, :yee' or mu-' :neheh', or dbo nyor⧾, 'de on kpon :Piteh' :ke. Deh :daa, eh :no-eh:-' 'do Se 'vu-bhlee-a' gor-'.[4] :Yeh nyor⧾ or dbo-a on kpon-a :Piteh', :yee' or po-or :kasue 'di. 'De or po-or 'de sorye'-a' 'dlu⧾ :nyieh 'kwa, :on 'ble-a sorye' :nyieh :nyieh 'de on 'di, on 'ye-or 'yli-eh bo 'dhu, or :ne-' ple. :Hehlo'-a 'bhorn :mor 'Meh-a' :bla-dih: 'dlu dih-gor zi, 'de or 'ye-or zabe zi 'do :gwlor :gwea.[5] :Yee' :yeh on kpon-a :Piteh' ken dih, 'de :kasue 'di :chio'lo:, :yee' 'chore-nyor⧾-a po 'de 'kpih, 'de an wlu 'de Nyorsoa bo deh 'jeh 'do or-a' dhih bo.[6] :Yee' glu-we-eh: :mor zorn zen-a, 'de :Hehlo' 'ye-a :Piteh'-a' zabe zi, :yee' :Piteh'-a 'mo-' 'do sorye' 'sororn' 'nyne bo, 'de on :san-dih-or 'chen-dubu'⧾ 'sororn'. 'De sorye' :noo' :ne 'o :kasue-gbu-a' :kpaa' worn 'i, :an 'dhu :kasue-gbu 'yli-eh bo.[7] :Yeh or mu-a 'ye-:, :yee' :Gwlor :baa'-a' 'enjor :due', or-: 'wluh-dih-or 'i, 'de zorn-pli-a fan 'de :kasue-gbu-a' :chuu: :Piteh' :ne-a 'de 'di. 'De or bla :Piteh' ken, or za-or 'nyinor-', 'de or 'da, 'Dhobo:, :sorn-'. :Yeh or 'da :ao', :yee' 'chen-dubu'⧾ on :san-dih-or, en 'wluh 'de or son⧾-' 'weh, 'do :dha :due' :dao'.[8] :Yee' or :wlu-' 'de :Piteh' bo, or 'dae:, 'Dba :an-a'a: 'behleh 'i. :Yee' 'dhu :an-a'a: :buhbuh⧾ buh⧾-'. 'De or no-eh. 'De or 'da, Pa :an-a'a: 'korlor-', :on 'ye 'o 'on klei' zi.[9] 'De :Piteh' zi 'o or klei', an 'wluh 'de :kasue-gbu 'di. Jorwor: deh 'enjor: :dao', or no-a, :Piteh' se eh-a' 'i yubo-eh :korn. :Mor or :taa 'ye :dee', :yee' or 'da, or-a' 'yli-eh 'kpa deh 'i.[10] 'De an 'wluh 'de :kasue-gbu 'di, on zi :dha :zai'-sorye' :an 'dhu-or 'yli-eh bo, on :ne-a. 'De on zi 'o :dha 'sororn' no :ne-a :ke. 'De on nyni 'o gba-dih-gba-a' nene: :kpaa' worn 'i, 'do :dha nyor⧾-a yi-dih-a, 'de an 'si-a :gwlor-' dih. :Yeh on nyni-a 'o, :yee' :kpaa' :dao', or kan-dih: worn 'do or-a' 'jeh bo, 'do an-a' dhih bo, 'de on zi. :Yeh on :na-a 'kpa-a' 'kplo beh ken dih :weh-beh:, :yee' 'yli :a bla-a 'i, 'enjor: :dao', or 'wluh 'o :Piteh' klei' 'weh.[11] :Yeh eh no :ao', :yee' :Piteh' yi or-a' 'jeh-: bo, 'de or :wlu, or 'da, Jorwor: 'on yubo: deh :eh mu-a 'dlu bo :naa deh 'jeh. :Gwlor :baa' :oo', or-: dbo or-a'a: 'enjor, or 'ye 'on :Hehlo'-a' 'kpih-: 'dekorn: deh⧾-a' klehkpeh :Jueh'-nyor⧾-a 'bhorn-a on 'ye-a 'on-' :no-dih:, or 'ye-ih 'o 'on ken :za.[12] :Yee' :yeh or yubo:-a deh :daa 'i, :yee' or mu :Mehle' :or 'wluh-a :Jororn' an 'da-dih-a 'Make :ke, 'de or 'bli 'gbu. 'Do :wor :gwlor-nyor:⧾ :dhulu' 'kpa-dih: :dha :due', 'de an wlu 'de Nyorsoa bo.[13] :Yeh or nyni-a 'o, :yee' or bla gba-dih-gba-a' :kpaa' 'weh. 'De 'nynor-kpao'-yu: an 'da-dih-a 'Wlola, :or no-a 'bhoi-nynor-kpao'-yu, or-: yi 'o :kpaa' bo.[14] Jorwor: :yeh or yubo:-a :Piteh'-a' wlu 'i, :yee' 'mona: 'yi-dih-or-: dih 'gabaa, 'de or :se 'o :kpaa'-a' 'jeh :za. 'De or ple, or mu de, or mu nyor⧾ :gwluhuh' zela: 'da :ka :Piteh' :ne-a 'o :kpaa' ken.[15] :Yeh 'nynor-kpao'-yu: :dao', or zela-uh-a :gwluhuh', :yee' on 'da, Sena-a: no :on ke :e? Jorwor: :yeh or 'neh-eh ken, or za-ih-a 'gboror:, :yee' on 'da, Eh gweh, or-a'a: 'enjor: :or :korn-a 'de or bo, or-: 'o, or 'ye 'bla.[16] :Yeh an no-a deh :dao', :yee' :Piteh'-a bla :kpaa' 'weh :chio'lo:. :Yeh on :za-a 'o :kpaa', 'de on 'ye-or, :yee' eh :florn-dih: an-a' klehkpeh-: worn.[17] :Yee' or 'ga-dih-uh' :kola 'i, on 'ye 'dhuan no, 'de or zela-uh deh⧾-a' klehkpeh :gwluhuh', :ka :Gwlor :baa' no-a 'de or-a' :kasue 'di :za-eh. 'De or zela-uh :gwluhuh', on 'ye 'Jeen-: 'dekorn: 'Klae :de-di'-boi' :yuh :sie:-a 'o-: :gwluhuh' zela:. :Yeh or no :ao', :yee' or 'wluh 'o on bo 'weh, or mu :dha 'sluh.[18] :Yeh zorn zen-a, :yee' sorye' :an 'dhu-a :kasue-nyor⧾ 'yli-eh bo, on :ne-a' ple, an no mu 'noror yi 'noror, 'do deh :eh :no-eh 'do :Piteh' bo, eh-a' dhih.[19] :Yee' :Hehlo' no-eh', on 'ye-or 'kwla⧾-' dih 'bhorn. Jorwor: :dha or :ne-a, on se 'o yubo:. :Yeh eh no :ao', :yee' or dhele: sorye' :dao'-: dih, or-a' dhih, 'de or 'nyi 'tele' on 'ye-uh' 'dba. :Yeh :Hehlo' no :ao', :yee' or 'wluh :Judi'a-bluhba ken 'weh, 'de or kpa 'we, 'de 'Sehsali'a-gwlor 'di.

Sa nga bé yôli'n 9:1-14
[1] :Yee' :yeh deh⧾ :daa, en mu-a 'dlu bo, :yee' :Soror'-a 'da or mu 'Klae-a' klei' :zi-nyor⧾ 'dba-: :gbor :gbor. 'De or mu 'de Nyorsoa-a' 'slaa: :za-nyor⧾-a' nyor :klaba' bo,[2] or 'ye-or 'chlee-deh 'nyi :eh 'ye-eh no, 'de nyor⧾ 'ye-or yubo:, 'de or 'ye 'de :Jueh'-nyor⧾-a' 'di :gweh-dih-sla⧾ 'zorn dih pa, 'de :gwlor an 'da-dih-a :Dama'kor 'di. :Mor or 'ye nyor, :or zi-a 'o :Gwlor :baa'-a' :gwie klei' de mor, or 'ye-or' kpon, or 'ye-or' :Julu'slehn kpa, or 'ye-or' :kasue 'di po, 'nynor⧾-kpao'⧾-: 'dekorn: nyor⧾-kpalu⧾-:.[3] :Yee' :Soror' 'kpa 'i :gwie:, 'de or mu. :Yeh or mu-a, 'de or 'koan'-dih-a :Dama'kor dih, 'de or mu-a 'ye-:, :yee' zorn-pli:, me-: 'wluh 'de yai', :en 'si 'de or 'yli dih, :en 'dleh-or.[4] :Yeh en no :ao', :yee' or 'ga-: dih 'do 'bluhbor. :Yee' or 'worn wlu, mo-: 'da, :Soror', :Soror', :eh :korn dhih :an 'ye-dih 'on 'kle :eh?[5] 'De or 'da, :Gwlor :baa', :an-a' 'nyne :eh? 'De wlu :dao', on :za-eh: de :neheh', on 'da, 'Mor :Yusu' :oo', :an 'ye-dih-a 'kle.[6] Jorwor: :sorn-', :on 'ye :gwlor-' dih 'si. 'Do :wor deh :on :korn :on 'ye-a' no, an mu-eh :on :gwluhuh' zela-dih:.[7] :Yeh eh no :ao', :yee' nyor⧾ :on :ne :Soror'-a mu-a :dee', on :nyna dih, on se :wlu-a' 'beh-dih:. On 'worn wlu :daa 'weh, jorwor: an-a' 'worn, an-a' 'ye nyor.[8] :Yee' :Soror' :sorn-' 'weh, or 'wluh 'o 'bluhbor, 'de or behn-dih: 'yli, jorwor: or-a' 'ye dih. Eh-: no-eh, 'de on kpon or-a' son dih, on kpa-or :Dama'kor.[9] :Yee' 'do 'we taan 'di, or :se-' dih 'ye. 'De mor or :se-' dii-deh-: 'dekorn: 'ni-: 'na.[10] :Yee' 'de :Dama'kor, 'do :wor :Yusu'-a' klei' :zi-yu :due' an 'da-dih-a 'Anenaya' or :ne. Or-: :korn 'yli-eh 'kpa deh 'i, 'de :Gwlor :baa' :wlu 'de or bo, or 'dae:, 'Anenaya'. 'De 'Anenaya' 'da, :Gwlor :baa', 'mor-: :dhe dih.[11] 'De :Gwlor :baa' zela-or :gwluhuh', or 'da, :Sorn-', :on 'ye 'kpa an 'da-dih-a 'Yi 'sleh-kpa ken mu, 'de :Juda' 'bli 'gbu. :Mor :on mu, :yee' dhele: 'yu :or 'wluh-a 'Tasor, an 'da-dih-a :Soror', or-a' dhih dih. 'Do :wor or :ne, or wlu 'de Nyorsoa bo.[12] 'De :Yusu' 'da :neheh', :Soror'-a' 'jeh :ke, or-a' 'yli-eh 'kpa deh 'i, 'de or 'ye 'yu an 'da-dih-a 'Anenaya', or 'yle, 'de or tba-or son⧾ ken dih, or 'ye dih 'ye :neheh'.[13] :Yee' 'Anenaya' 'dae:, :Gwlor :baa'. Nyor⧾ :dhulu', mo-: zela: 'on, 'kulu-deh:⧾ :dhulu' or no-a :an-a'a: nyor⧾ 'yi dih, 'de :Julu'slehn en-' dhih, 'on :gwluhuh'.[14] 'De mor deh :korn-a dhih or yi-a dha :Dama'kor, eh-: :dhe dih, Nyorsoa-a' 'slaa: :za-nyor:⧾ :klaba'⧾ 'nyi-or 'tele' or 'ye nyor⧾ :an mu-a :an-a' :weheh' :za kpon.

Galatiefue 1:13
A 'beh-dih: a 'ye-eh' 'worn, deh⧾ 'an no-a :dee', ti 'an za-a Nyorsoa :weheh' :ka :Jueh'-nyor⧾-a no-a or-a' :weheh' :za-eh. 'De 'on 'ye-dih: Nyorsoa-a' 'chore 'kle 'gabaa, 'de 'an vorn-eh bo :dee', 'on 'ye-eh' ya gba.

Sa nglô yile 2:8-10
[8] 'An 'bhorn :on 'ye wlu⧾ :daa 'chle, 'de 'enjor: :or :korn-a 'de 'chore :eh :ne-a 'de :Simo'na bo, :on 'dae:, Tubo-wlu:⧾ :en 'wluh-a 'de 'yu :or 'dhu-a eh-a' glu 'dhu 'da-: 'dekorn: eh-a' 'dlu-' :jla 'da-: :or 'meh-a :dee', 'de :or :ne-a 'kmo :naa bo, me-: :dhe dih.[9] 'On yubo: deh⧾ :en 'ye-dih a 'kle 'weh. 'De 'on yubo-eh :ka a se-a deh-a' :za-da 'ble. Jorwor: a no bhaan-nyor:⧾, 'de Nyorsoa-a' deh 'i yubo: ka 'di. 'On yubo-eh' :ka nyor⧾ :an 'da-dih-a an-a' 'jeh :Jueh'-nyor⧾ Nyorsoa gan-a, jorwor: on :se :yuh or gan-a, an za-dih a 'kulu-deh⧾ 'bhun dih. On no :dha :due' 'kpa-nyor:⧾ 'do 'ku-a' nyor⧾-a' 'gbon-dih: 'da.[10] :Fano-a' :no-' a-uh 'do 'kle a yi-a 'ye 'da bo. A :gbee'e:. 'Ku-a mu-eh :no, a-a' :noo' 'ye 'de :kasue 'di :po-eh:, on 'ye a 'dhen. Nyor⧾-a mu a 'kle 'ye-dih: 'do 'we :bhue 'di. Eh-a' :yeh 'da a-a' 'meh-a', a po 'an dhih dhih 'jeh-' 'gboror:. :Yee' 'an mu a 'kmo :sie: :febeh'-a' :gblaa' geli' :za-dih:.

Sa nga bé yôli'n 26:9-11
[9] 'An 'jeh 'yor-eh:, :mor 'on :taa 'ye :dee', :yee' 'on 'da, eh no 'an-a: :koan: 'on 'ye :Yusu' :or 'wluh-a 'Nazla, 'on 'ye or-a' 'nyne 'borboa' 'i po :dee'.[10] Deh⧾ :daa, me-: 'o 'on no :dee' 'do :Julu'slehn. Nyorsoa-a' 'slaa: :za-nyor:⧾ :klaba'⧾, mo-: 'nyi 'on 'tele', 'de 'on kpon Nyorsoa-nyor⧾, 'de 'on po-uh :kasue 'di. 'De :mor on 'da, on :korn on 'ye 'meh, 'de 'an 'worn-dih-eh ken dih :dee' :ke.[11] 'Do kpor⧾ :dhulu' 'di, 'an no 'wluh 'di :gweh-dih-sla: :noror' 'zorn, mu :noror' 'zorn, 'de 'an po-uh 'kle 'ye-eh 'dlu. 'De 'an vorn :dee', 'on 'ye-eh' no, on 'ye an-a' :Yusu' 'Klae-a' dhih 'jeh-' :po-eh dih 'tali:. An-a' deh 'worn, eh po 'on 'chehn-' 'gabaa, 'de 'an mu 'bluhba:⧾ 'sluh⧾-a' gwlor⧾ 'di dih :ke, 'on 'ye-uh 'kle 'ye-dih: 'de mor.

1 Corinthefue 4:12
:A no :a-a' son⧾-a' 'kpih, 'de :a pobo-' :a-a' 'jeh bo dih. :Mor nyor⧾ 'jle-dih: :a-uh, :yee' :a po-uh :bhorlie' bo. An 'ye-dih :a 'kle, 'ka :wor eh :ne :chio'lo:, 'de :a nyna-eh 'i.

Sa nga bé yôli'n 12:1
:Yee' 'do ti :dao' 'i, 'do :wor 'o 'Keen :Hehlo' :kpon-dih: 'chore-nyor:⧾ :noo', or 'ye-uh' 'kle 'ye-dih:.

Philippesfue 3:6
'An Nyorsoa-a' :weheh' :za :porluh: mo-: 'beh 'i, eh-: no-eh, 'de 'an 'ye-dih 'chore 'kle :dee'. 'On 'sleh-: 'i :dee', 'do :Mose'-a' 'tele' dih :dhe-eh bo 'gabaa. Eh se nyor :korn, :or 'ye-a 'on 'tele' dih :kpon-dih: :dee'.

Baoule Bible 1996
© Bible Society in Liberia, 1996